ИГУМАН И АРХИМАНДРИТ

  • Драгана Јањић

Abstract

Достојанство игумана и архимандрита као тема овог рада има за
циљ да хронолошки разграничи ова два монашка достојанства (уколико је то могуће) и
прикаже њихов јерархијски значај у оквиру монашких заједница и постепено преузимање
првенства архимандрита у односу на достојанство игумана.

References

Извори
Cyrillus Alexandrinus, Explanatio in Lucae Evangelium, cap. V, PG 72, 551-576.
Древние иноческие Уставы (собрание св. Феофаном Затворником), (1994),
Москва.
Јевтић, Атанасије (1994): Патрологија, Београд.
Јевтић Атанасије (2005): Свештени канони цркве, Београд.
Iustiniani Novellae, (1899): (recognovit Rudolfus Schoell, Guilelmus Kroll), Berolini.
Halkin, François (1932), Sancti Pachomii vitae graecae, Bruxelles.
Héféle J. Charles (1908): Histoire des conciles, II/1, Paris.
Héféle J. Charles, Dominique H. Leclercq (1908): Histoire des conciles, II/2, Paris.
Héféle J. Charles, Dominique H. Leclercq (1910): Histoire des conciles, III/2, Paris.
La règle de Sain Benoît, II, (Ch. VIII-LXXIII), (1972), LXIIII, Paris, 649-653.
Mansi, (1901): Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio, t. VI, Paris.
Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima Collectio, t. 8, Paris 1901.
Милаш, Никодим (2004): Правила православне цркве са тумачењима, 1, Београд-
Шибеник.
Hermias, Sozomenus, Historia Ecclesiastica, liber VII, PG 67, 1417-1508.
S. Cyrillus Alexandrinus, archiepiscopus, Epistolae, 2, PG 64.
S. Cyrillus Alexandrinus, archiepiscopus, Commentarius in Lucam, PG 72.
S. Cyrillus Alexandrinus, archiepiscopus, Epistolae, XI, PG 74.
S. Epiphanius constantiensis in Cypro episcopus, Acacii et Pauli presbyterorum
Epistola ad Epiphanium, PG 41.
S. Epiphanius constantiensus in Cypro episcopus, Adversus haeresis, LXX, PG 42.
S. Eusebii Hyeronymi, Commentaria in Evangelium S. Matthaei, PL 26.
Theodoretus Cyrensis, Ecclesiae Historiae, liber I, PG 83, 883-990.
Usener, Hermann (1890): Der heilige Theodosios. Schriften des Theodoros und
Kyrillos, Leipzig
Литература
Алфејев, Николај (2008): Црква Духа Светога, Краљево.
Auzepi, Marie France (1988): „Le place des moines à Nicée II (787)”, Byzantion 58
(1), Paris, 5-21.
Besse, Јean Мartial (1907): „Abbé. Abbesse”. у: DACL, I, Paris, 39-42.
Bianco, Mario Grazia (2006): „Egumeno”, Nuovo dizionario patristico e di antichità
cristiana, 1, Genova-Milano, 1616-1617.
Бумис, Ј. Панајотис (2011): Канонско право, Сарајево-Београд.
Vogüé, de Adalbert (1961): La communauté et l’abbé dans le Règle de saint Benôt,
Bruges.
Geoffrey, W. H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961.
Leclercq, Henri (1925): „Higumène”. у : DACL, VI, 2381-2383.
Janin Raymond, (1969): La géographie ecclésiastique de l’Empire byzantin, III. Les
églises et les monastères de Constantinople, Paris.
Јањић, Ј. Драгана (2019): „О првим епископским седиштима”. у: Црквене
студије, 16/2, 2019, Ниш, 45-56.
Јањић, Драгана (2020): Унутрашња организација православне цркве, Лепосавић.
Kaplan, Michel (2017): „Les moines et les pouvoirs dans le monde byzantin à l'épocque
iconoclaste”, Monachesimo d'oriente e d'occidente nell'alto medioevo, Spoleto, 31 marzo – 6
aprile 2016, Spoleto, 1021-1057.
Marin, Eugèn, (1897): Le moines de Constantinople depuis la fondation de la ville
jusqu'à la mort de Photius (330-898), Paris.
Мирковић, Лазар: (1982) Православна литургика, први општи део, Београд.
Никодим, Милаш (1879): Достојанства у православној цркви, Панчево.
Никодим, Милаш (1902): Црквено право, Мостар.
Pargoire, Jules (1924): „Archimandrite”, DACL, I/2, Paris, 2739-2761.
Петровић, М. Миодраг, (1998): „Архимандритско достојанство Светога Саве”. у:
Међунарпдни научни скуп, Свети Сава у сртпској историји и традицији, (ур. Сима
Ћирковић), Београд, 39-50.
Соколов, И. Иван (2003): Состояние монашества в Византийской Цркви с
середины IX до начала XIII века (842-1204). Опиты церковно-исторического
исследования, Санкт-Петербург.
Троицки, В. Сергије, (2011): Црквено право, Београд.
Фундулис, Јоанис (2004): Литургика I. Увод у свето богослужење, Краљево.
Herman, Emilio (1940): „Ricerche sulle istituzioni monastiche bizantine. Typika
ktetorika, caristicari e monasteri «liberi»”, у: OCP, VI, n. III-IV, Roma, 293-375.
Published
2023-01-01