ЖИТИЈИНИ АСПЕКТИ ЛИКА СВЕТОГ САВЕ У ДЕЛУ ГОРА ПРЕОБРАЖЕЊА ЉИЉАНЕ ХАБЈАНОВИЋ ЂУРОВИЋ

  • Мирјана Бојанић Ћирковић
Keywords: Свети Сава, житије, предодређеност, преображење, обожење, свештена двојица, светлост, исихазам

Abstract

У раду се анализира дијалошка релација Горе преображења
Љиљане Хабјановић Ђуровић према средњовековној житијиној књижевности, у првом
реду Доментијановом и Теодосијевом делу којe се у поетичким списима ауторке истичe
узорним за писање свог духовног прозног циклуса, а у домену обликовања стожерног
лика поменутог дела, Светог Саве. Фокусирајући се на композицију дела, средишње
мотиве у обликовању световног и духовног портрета Растка – Саве (преображење,
обожење, предодређеност, те на мотив свештене двојице) настојимо да уочимо
сличности и одступања Горе преображења у релацији према житијином обрасцу, као и
да осветлимо дубину семантичког развијања поменутих мотива у делу Љиљане
Хабјановић Ђуровић. У раду се нарочита пажња посвећује развијању идеје Саве са
Христом и са народом, уједно мисли водиље Горе преображења. Сходно жанровској
хибридности овог дела, рад се дотиче и историјских и фолклорних аспеката личности
Светог Саве, ауторске интенције („хагиографског порива“) и интендиране читалачке
публике Горе преображења. У завршном делу рада синтетизујемо степен и функцију
коришћења житијиног предлошка у обликовању Савиног лика и развијања идеје Саве
као христоносца.

References

Доментијан (1988): Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона. Београд:
Просвета, Српска књижевна задруга.
Свето писмо (1950): Свето писмо. Њујорк–Лондон: Савет Библијских
друштава.
Свето писмо (2008): Свето писмо, Нови завет. Ваљево: Глас цркве.
Теодосије (1988): Житија. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.
Хабјановић Ђуровић, Љиљана (2015а): Гора преображења. Београд,
Глобосино, Александрија.
Богдановић, Димитрије (1988а): Теодосије у: Житија, прир. Димитрије
Богдановић, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, 9–39.
Богдановић, Димитрије (1988б): Житије Петра Коришког у: Житија, прир.
Димитрије Богдановић, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, 40–42.
Бојовић, Драгиша (2009): Доментијанова теологија љубави у: Трпеза
премудрости, Ниш: Центар за црквене студије, 85–107.
Брајовић, Катарина (2008): Роман икона у: Глас народа, глас Бога: Љиљана
Хабјановић Ђуровић двадесет година са читаоцима, прир. Мила Милосављевић,
Београд: Октоих, 212–214.
Јерков, Александар (2008): Брига за свет у: Глас народа, глас Бога: Љиљана
Хабјановић Ђуровић двадесет година са читаоцима, прир. Мила Милосављевић,
Београд: Октоих, 124–128.
Јефтимијевић Лилић, Милица (2008а): Поетизација епских времена у: Глас
народа, глас Бога: Љиљана Хабјановић Ђуровић двадесет година са читаоцима, прир.
Мила Милосављевић, Београд: Октоих, 175–180.
Јефтимијевић Лилић, Милица (2008б): Иконописање у форми романа у: Глас
народа, глас Бога: Љиљана Хабјановић Ђуровић двадесет година са читаоцима, прир.
Мила Милосављевић, Београд: Октоих, 215–219.
Кашанин, Милан (1988): Јеромонах Доментијан у: Живот Светога Саве и
Живот Светога Симеона, прир. Радмила Маринковић, Београд: Просвета, Српска
књижевна задруга, 9–38.
Мајендорф, Јован (1983): Свети Григорије Палама и православна мистика,
Београд: Православни богословски факултет, доступно на: https://svetosavlje.org/
teologija-isihazma-svetog-grigorija-palame-iz-knjige-sveti-grigorije-palama-i-pravoslavnamistika/,
12. 2. 2018.
Радојчић, Светозар (1988): Лик Светог Саве у Доментијановом Животу и
подвизима архиепископа све српске и поморске земље преподобног оца и богоносног
наставника Саве, у: Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, прир. Радмила
Маринковић, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга, 39–50.
Тријић, Весна (2008): Дух времена у: Глас народа, глас Бога: Љиљана
Хабјановић Ђуровић двадесет година са читаоцима, прир. Мила Милосављевић,
Београд: Октоих, 204–205.
Хабјановић Ђуровић, Љиљана (2015б): Како је настала моја књига о Светом
Сави, интервју, доступно на: https://pricesadusom.com/ljiljana-habjanovic-durovic-kako-jenastala-
moja-knjiga-o-svetom-savi/, 10. 1. 2018.
Хабјановић Ђуровић, Љиљана (2015в): Вечита савест нашег народа, Večernje
novosti online, 22. 10. 2015, доступно на: http://www.novosti.rs/вести/култура.487.html:
573104-Ljiljana-Habjanovic-Djurovic-Vecita-savest-naseg-naroda, 31. 11. 2017.
Published
2019-10-08