ДА ЛИ СВЕТИ САВА КОРИСТИ ЖАНР ,, ВЛАДАРСКОГ ОГЛЕДАЛА" ПИШУЋИ НЕМАЊИН ОПРОШТАЈНИ ГОВОР У ЖИВОТУ ГОСПОДИНА СИМЕОНА?

  • Дарко Крстић
Keywords: жанр, владарско огледало, житије, свети Сава, Василије Македонац, права вера, поштовање свештенослужитеља, милостиња

Abstract

Свети Сава користи у ,,Животу господина Симеона” одређене
елементе популарног византијског жанра, "владарског огледала", као идеалног
средства изражавања владарске идеологије свог оца. Писац је литерарно ограничен
жанром житија и није у могућности да шире развије паренезу "владарског огледала",
као што је случај у паренези приписиваној византијском цару Василију I Македонцу.
Свети Сава користи само најосновније елементе овог жанра, као што су права вера,
поштовање свештенослужитеља и милостиња, тако да коришћење жанра
"владарског огледала" не представља жанровску потку дела јер је ограничено на један
тренутак у Животу, на Немањин опроштајни говор. Елементи жанра "владарског
огледала" постоје у Савином "Животу господина Симеона" али не као самостални
књижевни израз писца већ као својеврсни поджанр у широј наративној целини житија.

References

Свети Сава (1998): Сабрана дела (прир. Томислав Јовановић). Београд: Српска
књижевна задруга.
PG 107: Patrologiae Cursus Completus, tomus CVII. Parisi 1863.
Beck, H. G. (2009): Η βυζαντινή χιλιετία. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
Τραπέζας.
Богдановић, Д. (1991): Историја старе српске књижевности. Београд: Српска
књижевна задруга.
Бојовић, Д.-Крстић, Д. (2011): Премудрост у Светом писму и српској
књижевности. Ниш: Филозофски факултет.
Bohrnova, H. C. (2017): "Mirrors for Princes: Genuine Byzantine Genre or Academic
Construct". y: Graeco-Latina Brunensia, т. 22/1, 5-16.
Καρατόλιος, Κ. (2015): Βυζαντινή αυτοκρατορική ιδεολογία, τα κάτοπτρα ηγεμόνος
της μέσης βυζαντινής περιόδου. Athina: HistoricalQuest.
Кашанин, М. (1975): Српска књижевност у средњем веку. Београд: Просвета.
Крстић, Д. (2011): "Библијски топос опроштајног говора у Савином Житију
светога Симеона Немање". у: Бојовић, Д. (ур): Стефан Немања и Топлица (тематски
зборник). Ниш: Центар за црквене студије, 185-197.
Krumbacher, K. (1900): Ιστορία της βυζαντινής λογοτεχνίας, τόμος Β', Αθήνα:
Σακελλαρίου.
Lemerle, P. (2010): Ο πρώτος βυζαντινός ουμανισμός. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης.
Маринковић, Р. (1998): Светородна господа српска. Београд: Друштво за
српски језик и књижевност Србије.
Παΐδας, Κ. (2005): Η θεματική των βυζαντινών "κατόπτρων ηγεμόνος" της πρώιμης
και μέσης περιόδου (398-1085. Συμβολή στην πολιτική θεωρία των Βυζαντινών. Αθήνα:
Γρηγόρη.
Παΐδας, Κ. (2006): Τα βυζαντινά "κάτοπτρα ηγεμόνος" της ύστερης περιόδου (1254-
1403). Εκφράσεις του βυζαντινού βασιλικού ιδεώδους. Αθήνα: Γρηγόρη.
Παΐδας, Κ. (2009): Δυο παραινετικά κείμενα προς τον αυτοκράτορα Λέοντα τον Σοφό.
Αθήνα: Κανάκη.
Петковић, С. (1935): Речник црквенословенског језика. Сремски Карловци:
Српска манастирска штампарија.
Hunger, H. (1987): Βυζαντινή λογοτεχνία: Η λόγια κοσμική γραμματεία των
Βυζαντινών, τόμος Α'. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Published
2019-10-08