САВИНДАН КАО СИМБОЛ НАЦИОНАЛНОГ И РЕЛИГИЈСКОГ ИДЕНТИТЕТА СРБА У ДИЈАСПОРИ

  • Гордана Благојевић
Keywords: Свети Сава, Савиндан, дијаспора, Срби, национални идентитет

Abstract

У фокусу интересовања овог рада налази се значај прославе
празника Светог Саве код Срба у дијаспори.1 Рад је настао на основу сопствених
теренских истраживања, као и кроз увид у постојећу научну литературу и изворе.
Личност и дело Светог Саве дубоко су утиснути у свест и предање српског народа.
Мигрирајући у друге државе у различитим историјским периодима, Срби су носили са
собом и неговали култ свог светитеља заштитника. Тако прослава Савиндана
представља један од симбола националног и верског идентитета Срба како у матици,
тако и у расејању.

References

Αναστασιάδου, Μερόπη (2008): Θεσσαλονίκη 1830/1912. Μία μητρόπολη την εποχή
των οθωμανικών μεταρρυθμίσεων. Αθήνα: Εστία.
Бандић, Душан (1991): Народна религија Срба у 100 појмова. Београд: Нолит.
Благојевић, Гордана (2005): Срби у Калифорнији. Обредно-религијска пракса и
етницитет верника српскихправославних парохија у Калифорнији, Београд:
Етнографски институт САНУ.
Благојевић, Гордана (2007а): „Српске школе и настава српског језика у Грчкој у
20. веку“. Гласник Етнографског института САНУ, књ. LV, Београд: Етнографски
институт САНУ.
Благојевић, Гордана (2007б): Срби у Грчкој у 20. веку: трансформација
идентитета. Докторска дисертација. Библиотека Филозофског факултета Универзитета
у Београду.
Благојевић, Гордана (2012): Срби у Солуну у првој половини 20. века. О
религијској припадности и етничком идентитету. Београд: System Intelligence Products,
Етнографски институт САНУ.
Веселиновић, Рајко (1977): „Светосавски токови духовног живота у српској
дијаспори“. Свети Сава. Споменица поводом осамстогодишњице рођења 1175-1975.
Београд: Свети Архијерејски синод Српске православне цркве.
Вукановић, Татомир (2001): Енциклопедија народног живота, обичаја и
веровања у Срба на Косову и Метохији VI век – почетак XX века. Београд:
Војноиздавачки завод, VERZALpress.
Гречић, Владимир (1990): Сеобе Срба некад и сад. Београд: Институт за
међународну политику и привреду и Матица Срба и исељеника Србије.
Дрљача, Душан, Прелић, Младена(2005): „Искуства Етнографског института у
проучавању Срба у окружењу“. Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и
централној Европи. Београд: Одељење друштвених наука САНУ.
Иванић, Иван (1906): Маћедонија и Маћедонци, путописне белешке. Београд:
Савић и комп.
Ивани, Иван (1908): Маћедонија и Маћедонци, опис земље и народа II, Нови
Сад: „Натошевић“
Ивановић Баришић, Милина (2007): Календарски празници и обичаји у
подавалским селима. Београд: Етнографски институт САНУ.
Job Status (2018): „Svetosavska nedelja u Beču 2018“. Pristupljeno 3. februara 2018.
http://jobsstatus.com/svetosavska-nedelja-u-becu/
Калезић, Димитрије (1977): „Свети Сава као књижевник“. Свети Сава.
Споменица поводом осамстогодишњице рођења 1175-1975. Београд: Свети
Архијерејски синод Српске православне цркве.
Калезић, Димитрије (1995): „Свети Сава за живота и по смрти“. Свети Сава.
Београд: Народно дело.
Ковачек, Божидар (1997): Текелијанумске историје XIX века. Нови Сад:
Матица српска.
Лукић-Крстановић, Мирослава (1992): Срби у Канади - живот и симболи
идентитета, Београд: Етнографски институт САНУ.
Љубинковић, Ненад (1991): „Растко Немањић – Свети Сава“. Расковник 63-66,
Београд
Милићевић, Милан Ђ. (1894): Живот Срба сељака. Београд: Државна
штампарија краљевине Србије.
Милошевић-Ђорђевић, Нада (1987): „Народна предања о Светом Сави и српска
средњовековна писана реч“. Милешева у историји српског народа. Београд: Посебна
издања САНУ.
Недељковић, Миле (1990): „Савина недеља“. Годишњи обичаји у Срба. Београд:
Вук Караџић.
Павловић, Мирјана (1990):Срби у Чикагу. Проблем етничког идентитета.
Београд: Етнографски институт САНУ.
Павловић, Мирјана (1997): „Религијска и етничка припадност“. Гласник
Етнографског института САНУ књ. XLVI. Београд: Етнографски институт САНУ.
Петровић, Петар Ж. (1948): „Живот и обичаји народни у Гружи“. Српски
етнографски зборник, књ. 58. Београд: САНУ.
Петровић Петар Ж. (1998): „Свети Сава“. Српски митолошки речник. (ур.)
Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић. Београд: Етнографски
институт САНУ, Интерпринт.
Петровић Петар Ж. (1998): „Савица“. Српски митолошки речник. (ур.) Шпиро
Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић. Београд: Етнографски институт
САНУ, Интерпринт.
Прелић, Младена (1995): Срби у селу Ловри у Мађарској током XX века,
Будимпешта: Издан.
Прелић, Младена (2008): (Н)и овде (н)и тамо: етнички идентитет Срба у
Мађарској на крају XX века. Београд: Етнографски институт САНУ.
Прелић, Младена (1998): „Обнова светосавских прослава код Срба у
Будимпешти“, Гласник Етнографског института САНУ, књ. XLVII. Београд:
Етнографски институт САНУ.
Раденковић, Љубинко (2001): „Свети Сава у народном предању“. Култ светих
на Балкану. Крагујевац: Лицеум 5.
Радио-телевизија Србије (2018а): „Савиндан се слави широм света“.
Приступљено 10. фебруара 2018.
http://www.rts.rs/page/rts/sr/Dijaspora/story/1518/vesti/1501393/savindan-se-slavisirom-
sveta.html
Радио-телевизија Србије (2018б): „Повратна карта: Савиндан у Паризу“.
Приступљено 28. фебруара 2018.
http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/22/rts-svet/3040085/.html
Serbian Orthodox Church Metropolitanate of Australia and New Zealand (2018):
„Metropolitanate monasteries“. Приступљено 2. фебруара 2018.
http://soc.org.au/en/
Српска православна црква Свети Тома (2018): „Величанствена прослава у
јединој српској светињи на афричком континенту“. Приступљено 11. јануара 2018.
http://www.svetitoma.org/108/Velicanstvena/
Стефановић, Димитрије (1992): „О музичком идентитету Срба у расејању“.
Catena Mundi I. Београд: Catena Mundi.
Танеска, Љиљана (1998): „Свети Сава у српским школама“. Свети Сава у
српским школама. Београд: Педагошки музеј.
Тодоровић, Ивица (2015а): „Базични митски и ритуални обрасци Срба у
контексту нових проучавања идентитета и одговарајућих промена“. Етно-
културолошки зборник књ. XIX, Сврљиг.
Тодоровић, Ивица (2015б): Српска тајна – експериментална разматрања
специфичних структурних и семантичких образаца од изузетног значаја у српском
етнокултурном контексту. Београд: Невен и Етнографски институт САНУ.
Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону (2017): „Савиндан у Бечу“.
Приступљено 8. фебруара 2017.
http://www.dijaspora.gov.rs/lat/savin-dan-u-becu/
Ћоровић, Владимир (1927): Свети Сава у народном предању. Београд:
Задужбина Радојице Т. Ђурића.
Чајкановић, Веселин (1973): Мит и религија у Срба. Београд: Српска књижевна
задруга.
Шкриванић, Гавро (1977): „Име Светога Саве у топономастици српских
земаља“. Свети Сава. Споменица поводом осамстогодишњице рођења 1175-1975.
Београд: Свети Архијерејски синод Српске православне цркве.
Published
2019-10-08