ИДЕОЛОГИЈА БРАТСТВА СВЕТОГ САВЕ

  • Тихон Ракићевић
Keywords: Хиландарски типик, Студенички типик, Житије Светог Симеона, Симеонова и Савина братства, есхатологија, континуитет

Abstract

Постоје монашка братства на чије је духовно формирање и
напредак кључни утицај извршио Свети Сава Српски. При томе, живот у овим
братствима није се прекидао од 12. века до данас. Осим уобичајених оновремених
писаних смерница за монашки живот источног монаштва, ова братства имају и неке
само њима својствене одредбе духовне философије и расуђивања. Ове одредбе свакако
су утицале на вишевековну издржљивост и континуитет ових заједница. Поменуте
одредбе налазе се у словима од првог до трећег Хиландарског типика и у првом слову
Студеничког типика. Ова места откривају неке несвакидашње појединости у вези са
поимањем сопствене монашке заједнице.

References

Велики молитвослов (Велики требник) (2011). Превео са грчког и словенског
Архимандрит др Јустин Сп. Поповић (1958. год.), уредник издања: Епископ Атанасије
Јевтић (написао све напомене). Манастир Ћелије.
Gautier, P. (1982). „Le Typicon de la Théotokos Évergétis“, De la Revue des Études
byzantines, 40. (Предговор, 5–13; Типик, 14–95).
Доментијан (1988). Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона. Београд:
Просвета, Српска књижевна задруга.
Доментијан (1865). Живот светога Симеуна и светога Саве. Београд: Ђ.
Даничић.
Евхологий, Барберини Гр. 336 (2011). Издание текста, предисловие и
примечания Е. Велковской, С. Паренти. Научная редакция перевода на русский язык Е.
Велковской, М. Живовой. Перевод с итальянского С. Голованова. Омск: Голованов.
Кирил Јерусалимски (2009). Катихеза осамнаеста, Катихезе и остала дјела.
Превео са грчког изворника Јером. др Амфилохије (Радовић). Манастир Острог. 288–
306.
Lʼeucologio Barberini Gr. 336 (1995). Edizione a cura di Stefano Parenti ed Elena
Velkovska. Roma: Centro Liturgico Vincenziano – Edizioni Liturgiche.
Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, Πρόλογος καὶ σχόλια εἰς τὰ τοῦ ἁγίου Διονυσίου
Ἀρεοπαγίτου, PG 4: 15–432; 527–576.
Свети Сава (1995). Хиландарски типик, Рукопис CHIL AS 156. Прир. Д.
Богдановић. Београд: Народна библиотека Србије, Завод за међународну научну,
просветну, културну и техничку сарадњу Србије.
Свети Сава (1986). Писмо Спиридону, у: Сава, Свети. Сабрани списи, Стара
српска књижевност у 24 књиге, књ. 2, језичка верзија: Л. Мирковић – Д. Богдановић.
Београд, 137–138.
Свети Сава (1928). Посланица Спиридону, у: Списи Св. Саве. Дела старих
српских писаца, књига I, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, прво
одељење, Споменици на српском језику, књига XVII, издao их др Владимир Ћоровић.
Београд, Сремски Карловци: СКА. 187–189.
Syméon le Nouveau Théologien (1965). Catéchèse (introduction, texte critique et
notes par Mgr Basile Krivochéine, traduction par Joseph Paramelle s. j.), Tome III, Sources
Chrétiennes, № 113. Paris: Les Ėditions du Cerf. 128–163.
Syméon le Nouveau Théologien (1967). Traités théologiques et éthiques II
(introduction, texte critique traduction et notes par Jean Darruzès, a. a.), Tome II, Éth. IV–XV,
Sources Chrétiennes, № 129. Paris: Les Ėditions du Cerf. 258–327.
Стефан Првовенчани (1999). Житије Светог Симеона, у: Стефан Првовенчани,
Сабрана дела; предговор, превод дела и коментари: Љиљана Јухас Георгиевска; издање
на српскословенском: Томислав Јовановић. Београд: Српска књижевна задруга. 15–108.
Свети Сава (2018). Свети Сава, Студенички типик, Превод и коментари: Проф.
др Маја Анђелковић, Издавач: Манастир Студеница. 27–102 (Житије Светог Симеона
[27–51], Образник Светога Саве Српског [53–102])
Суботић, Гојко (2015). „Студеница, Богородичина црква (1208/9)“, у: Суботић,
Гојко; Миљковић, Бојан; Шпадијер, Ирена; Тот, Ида. Натписи историјске садржине у
зидном сликарству, том први XII–XIII век. Београд: Византолошки институт САНУ. 35–
44.
Теодосије Хиландарац (1973). Живот светога Саве, изд. Ђ. Даничића, прир. Ђ.
Трифуновић. Београд: Ђ. Трифуновић.
Теодосије (19923) Житије Светог Саве. Превео Лазар Мирковић; превод
редиговао Димитрије Богдановић. Београд: Српска књижевна задруга.
Thomas, J.; Hero Constantinides, A. (2000) “Typikon of Timothy for the Monastery
of the Mother of God Evergetis”. In: Byzantine Monastic Foundation Documents: A Complete
Translation of the Surviving Founders Typika and Testaments, Volume 1. Washington D. C.:
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 454–506.
Трифуновић, Ђорђе; Бјелогрлић, Весна; Ирена, Брајовић (1986). „Хиландарска
оснивачка повеља светога Симеона и светога Саве”, у: Осам векова Студенице, Зборник
радова. Београд: Свети архијерејски Синод Српске Православне Цркве, 49–60.
Литература – Secondary Works
Анђелковић, Маја (2018), „Студенички типик Светог Саве“, у: Свети Сава,
Студенички типик, Издавач: Манастир Студеница. 13–25.
Баришић, Фрањо (1971). „Хронолошки проблеми око године Немањине смрти”,
Хиландарски зборник 2. 31–58.
Богдановић, Димитрије (1986). „Свети Сава”, предговор у: Сава, Свети,
Сабрани списи, Београд: Просвета, СКЗ. 9–28.
Бојовић, Бошко (1999). Краљевство и светост, политичка филозофија
средњовековне Србије. Београд: Службени лист СРЈ.
Живојиновић, Мирјана (2000). „Стефан Немања као монах Симеон”, у: Стефан
Немања – Свети Симеон Мироточиви, историја и предање. Београд: САНУ. 101–112.
Живојиновић, Мирјана (1994). „Хиландарски и Евергетидски типик.
Подударности и разлике“, ЗРВИ XXXIII. 85–102.
Јовановић, Томислав (1998). „Свети Сава“, предговор у: Сава, Свети. Сабрана
дела. Београд: Српска књижевна задруга. VII–XXXII.
Јухас-Георгиеска, Љиљана (2005). „Књижевни рад Светог Саве”, у: Сава, Свети.
Сабрана дела. Београд: Политика, Народна књига / Алфа. 5–92.
Калић, Јованка (1979). „Црквене прилике у српским земљама до стварања
архиепископије 1219. године“, у: Сава Немањић – Свети Сава, Историја и предање,
Београд: САНУ. 27–52.
Кашанин, Милан (1975). Српска књижевност у средњем веку. Београд:
Просвета.
Коматина, Ивана (2016). Црква и држава у српским земљама од XI до XIII века,
Београд: Историјски институт.
Максимовић, Љубомир (1986). „О години преноса Немањиних моштију у
Србију”, Зборник радова Византолошког института 24–25. 437–444.
Maksimović, Ljubomir (1988). „Ľidéologie du souverain dans ľEtat serbe et la
construction de Studenica”, у: Кораћ, Војислав. Студеница и византијска уметност око
1200. године. Београд: САНУ. 35–50.
Марјановић-Душанић, Смиља (1997). Владарска идеологија Немањића,
дипломатичка студија. Београд: Српска књижевна задруга, Свети архијерејски Синод
СПЦ, ИП „Клио“.
Мидић, Игнатије (2001). „Истина света и хришћанско Откривење”, Саборност,
1–4, VII. 37–56.
Мијач, Божидар (1988). Есхатологија, наука о последњим збивањима историје.
Београд: „Православље“, Издавачка установа Српске патријаршије.
Миљковић, Бојан (2008). Житија Св. Саве као извори за историју
средњовековне уметности, Београд: Балканолошки институт САНУ.
Obolensky, Dimitri (1988). Six Byzantine Portraits. Oxford: Oxford University Press.
Панајотис, К. Христу (1986): „Манастир Пресвете Богородице Евергетидске у
Цариграду“, у: Осам векова Студенице, Зборник радова. Београд: Свети архијерејски
Синод Српске Православне Цркве. 61–73.
Ракићевић, Тихон (2015а). „Заповести Светог Саве монасима Студенице
(1206/7) у односу на узор”, Богословље 1. 294–310.
Ракићевић, Тихон (2015б). „Питање рашчитавања једног места у Житију светог
Симеона од Светог Саве”, Зборник Матице српске за друштвене науке 152 (3/2015).
451–469.
Ракићевић, Тихон (2015в). „Уводна реч другом издању студеничке ризнице“, у:
Шакота, Мирјана (2015). Студеничка ризница. Нови Сад, Манастир Студеница:
Платонеум д. о. о., Манастир Студеница. 7.
Ракићевић, Тихон (2015г). „Шта је читао Свети Сава у Студеници 1206/7.
године?”, Православље, Новине српске Патријаршије, 1149. 14–18.
Ракићевић, Тихон (2016). „Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар
387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице”, Зборник радова
Византолошког института LIII. 179–208.
Ракићевић, Тихон (2017). „Настанак завршног дела Савиног Житија Светог
Симеона у светлу Хиландарског рукописа бр. 387”, Хиландарски зборник 14. 7–20.
Трифуновић, Ђорђе (19902). Азбучник српских средњовековних књижевних
појмова. Београд: Нолит, БИГЗ.
Трифуновић, Ђорђе (1987): „О настанку списа Светога Саве у светлости неких
агиолошких појединости“, у: Студеница у црквеном животу и историји српског народа,
симпосион Богословског факултета у част осамстогодишњице Манастира Студенице (5–
7. октобра 1986). Београд: Богословски факултет. 65–70.
Ћирковић, Сима (1969): „Православна црква у средњовековној српској
држави“, у: Српска православна црква 1219–1969, Споменица о 750-годишњици
аутокефалности. Београд: Свети архијерејски Синод Српске Православне Цркве. 35–
51.
Ферјанчић, Божидар (1968): „Севастократори у Византији”, Зборник радова
Византолошког института 11. 141–192.
Христу, Панајотис К. (1986). „Манастир Пресвете Богородице Евергетидске у
Цариграду“, у: Осам векова Студенице, Зборник радова, Београд: Свети архијерејски
Синод Српске Православне Цркве. 61–73.
Шакота, Мирјана (1988): „Уместо предговора“, у: Студеничка ризница.
Београд: Просвета, Републички завод за заштиту споменика културе. 9–10.
Published
2019-10-08