ПЛОДОВИ ЕТИКЕ СВЕТОГ САВЕ НЕКАД И САД: ДА ЛИ СУ САВРЕМЕНИ СРБИ НА ПУТУ КОЈИ У ЖИВОТ ВОДИ?

  • Александар Стојановић
Keywords: етика, врлине, добра дела, Мојсије, Гаризин, Евал

Abstract

Плодови немерљивог прегалаштва Светог Саве, његове идеје и
остварења видљиви су до данашњих дана: аутокефалност, напредак духовности,
монашког живота, просвете, законодавства, медицине, уметности и свега другог што
је везано за живот једног цивилизованог хришћанског народа. Међутим, горуће
питање које се поставља данас, од кога зависи српска егзистенција и будућност је: Да
ли су савремени Срби маслиново дрвеће које је Свети Сава засадио у духовном Рају?

References

Извори:
Законоправило или Номоканон Светог Саве (1991). Приредио и прилоге
написао Миодраг М. Петровић, Иловички препис 1262. година (фототипија). Горњи
Милановац: Дечје новине.
Јевтић, Атанасије (1995): „Беседа Светога Саве о правој вери“. Свети Сава.
Приредили Крсто Миловановић и Димитрије Калезић. Београд: Народно дело.
Ракићевић, Тихон (2016): „Есхатолошка визија Теодора Студита (Хиландар
387) у Ктиторском житију Типика Манастира Студенице (IX H 8 [Š 10])“, Зборник
радова Византолошког института, 53/2016, 179–208.
Сава, Свети (2005): Сабрана дела. Приредила и предговор написала Љиљана
Јухас-Георгиевска. Београд: Политика, Народна књига. [Карејски типик и Служба
Светом Симеону објављени су у преводу Димитрија Богдановића а према издању:
Свети Сава, Сабрани списи. Приредио проф. др Димитрије Богдановић. Просвета–СКЗ,
Београд 1986. (Карејски типик је на стр. 37–40, а Служба Светом Симеону на стр. 123–
134) Хиландарски типик је дат у преводу Лазара Мирковића. Тај превод је,
својевремено, темељно редиговао Димитрије Богдановић. Типик је пренет према
издању: Хиландарски типик. Рукопис Chil AS 156. Приредио Димитрије Богдановић.
Народна библиотека Србије – ЗАМТЕС, Београд, 1995; превод типика је на стр. 55–94.
Остала дела (Житије Светог Симеона, Писмо игуману Спиридону, Упутство за
држање Псалтира, фрагменти из Студеничког типика) такође се доносе у преводу
Лазара Мирковића, редакција Димитрија Богдановића. Коришћено је издање: Свети
Сава, Сабрани списи. Приредио проф. др Димитрије Богдановић. Просвета–СКЗ,
Београд, 1986 (Житије је на стр. 97–119, Писмо игуману Спиридону на стр. 137–168,
Упутство за држање псалтира на стр. 141–143, фрагменти из Студеничког типика на
стр. 89–94). Тамо где је постојала потреба, консултовано је српскословенско издање.]
Стручна литература:
Botterweck, G. Johannes, Ringgren, Helmer, eds. (1975): Theological Dictionary of
the Old Testament. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company.
Gevaryahu, Gilad J. (2015): „Why Was Mount Gerizim Chosen For The Blessing
Ceremony“, Jewish Bible Quarterly, Vol. 43, No. 2/2015, 122–125.
Јевтић, Атанасије (2000): Псалтир са девет Библијских песама. Врњачка Бања:
Интерклима.
Klein, Ernest (1987): A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew
Language. New York: Macmillan.
Помоћна литература:
GFI (Global Financial Integrity) (2017): Illicit Financial Flows to and from
Developing Countries: 2005–2014. Appendix Table I–3, 35. http://www.gfintegrity.
org/report/illicit-financial-flows-to-and-from-developing-countries-2005-2014/
ИЗЈЗС Батут (Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“):
Национално истраживање о стиловима живота становништва Србије 2014. године
(коришћење психоактивних супстанци и игре на срећу). http://www.batut.org.rs/download/
publikacije/Izvestaj%20srpski%20web.pdf
MFRS (Мinistarstvo finansija Republike Srbije – Uprava za javni dug) (2018): Stanje
i struktura javnog duga – mart 2018. http://www.javnidug.gov.rs/lat/default.asp?P=46&
MenuItem=4
НБС (Народна банка Србије – Сектор за контролу пословања банака) (2017):
Банкарски сектор у Србији. Извештај за I тромесечје 2017. године. https://www.nbs.rs/
internet/latinica/55/55_4/kvartalni_izvestaj_I_17.pdf
РЗС (Републички завод за статистику): Природно кретање становништва у
Републици Србији 1999–2016. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?
pKey=163
Published
2019-10-08