НАСТАВНИ САДРЖАЈ СРПСКЕ СРЕДЊОВЕКОВНЕ КЊИЖЕВНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ И У ГИМНАЗИЈИ И СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

  • Елизабета М. Каралић
  • Бранислав Ранђеловић
Keywords: српска средњовековна књижевност, програми наставе и учења за основну школу и гимназију, стандарди постигнућа ученика, методички прилози

Abstract

У раду је анализирана заступљеност српске средњовековне књижевности у програмима наставе и учења за основну школу и за гимназију у Републици Србији. Циљ рада је да актуализује наставни садржај ове динамичне књижевности, настале под утицајем Византије и националне историје. Пошто наставни садржај служи развоју компетенција, а мерна средства за процену компетенција су исходи и стандарди, анализирани су исходи и стандарди у контексту српске средњовековне књижевности. Будући да се у стандардима постигнућа ученика не наводе аутори и дела, када наставник жели да провери усвојеност одређеног стандарда, он то може учинити и на средњовековном тексту. Поред анализе наставног садржаја, у раду су и методички прилози који могу послужити за испитивање степена остварености стандарда постигнућа за наставни предмет Српски језик и књижевност у основној школи и у гимназији.

References

Извори
Лазаревић, деспот Стефан (1979): Слова и натписи, избор и предговор Миодрага Павловића, текстове приредио Димитрије Богдановић. Београд: ИО Слово љубве
Образовни стандарди за крај обавезног образовања за наставни предмет Српски језик (2010). Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Образовни стандарди постигнућа за крај општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања у делу општеобразовних предмета за предмет Српски језик и књижевност - Приручник за наставнике (2015). Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Правилник о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања (2018). Београд: Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 15/2018.
Правилник о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања (2018). Београд: Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 12/2018.
Правилник о програму наставе и учења за седми разред основне школе (2019). Београд: Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 5/2019.
Правилник о Програму наставе и учења за први разред гимназије (2018). Београд: Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 12/2018.
Свети Сава (2008): Сабрани списи. Београд: Просвета
Стандарди општих међупредметних компетенција за крај средњег образовања (2013). Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања
Теодосије (1988): Житија, Стара српска књижевност у 24 књиге. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга
Филозоф, Константин (1989): Повеет о словима (Сказаније о писменех- изводи), Житије деспота Стефана Лазаревића, Стара српска књижевност у 24 књиге, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга
Литература
Богдановић, Димитрије (1984): Настава старе српске књижевности. Како предавати књижевност, теоријске основе наставе, приредио Александар Јовановић, Београд: ЗУНС
Бојовић, Драгиша (2008): Слово љубве у светлу библијске егзегезе. Митолошки зборник, 18, Рача - Београд: Центар за митолошке студије Србије
Бојовић, Драгиша (2019): Шта је написао Свети Сава. Црквене студије 16/1, Ниш: Центар за црквене студије
Каралић, Елизабета (2013): Српска средњовековна књижевност у наставним плановима и програмима у Србији, Републици Српској, Црној Гори и дијаспори. Philologia Mediana, Ниш: Филозофски факултет у Нишу
Милосављевић, Петар (2002): Систем српске књижевности. Београд: Требник
Published
2022-01-16