СТАВОВИ САВРЕМЕНИХ ГОВОРНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА О ЛЕКСИЦИ РЕЛИГИЈСКОГ ДИСКУРСА

  • Маријана Продановић

Abstract

У ери када је домаћи савремени језички израз, под утицајем
небројених контаката разних врста, изложен снажном утицају страних језика, али,
исто тако, и неретко доведен у ситуацију да се мења, осавремењује, како би ишао у
корак са актуелним кретањима друштва, које од њега некада потражује, сем наведеног,
и бржи пренос поруке, језичку економију, овај рад има за циљ да укаже на неке од
особености тренутног статуса термина који долазе из оквира религијског дискурса
међу популацијом студената.

References

Crystal, David (2003): English as Global Language. Cambridge: Cambridge
University Press.
Gavranović, Valentina & Prodanović, Marijana (2020): Status novijih anglicizama u
leksičkom fondu učenika srednjoškolskog uzrasta, Baština 51, 111-123.
Вуловић, Наташа (2015): Српска фразеологија и религија. Београд: Институт за
српски језик САНУ.
Вуловић. Наташа (2015): Српска фразеологија и религија. Београд: Институт за
српски језик САНУ.
Гадомски, Александар (2005): Теолингвистика: историа вопроса. у: Учен. Зап.
ТНУ. Т. 18 (57), 16-26.
Кончаревић, Kсенија (2015): Језик сакралног и сакрално у језику: Теоријско-
методолошке основе и сфере истраживања, Црквене студије 12, 77-93.
Кончаревић, Ксенија и Петровић, Срђан (2016): Српска теолингвистика данас :
истраживачки проблеми и резултати, Јужнословенски филолог 72, 159-186.
Кончаревић, Kсенија (2017): Језик и религија. Београд: Јасен.
Кончаревић, Ксенија (2021): Срспки језик у светлу теолингвистичких
истраживања, Научни састанак Слависта у Вукове дане 50/1, 235-243.
Клајн, Иван и Шипка, Милан (2006): Велики речник страних речи и израза. Нови
Сад: Прометеј.
Кнежевић, Ивана (2010): Теолошки дискурс енглеског и српског језика. Лексичко-
семантички и стилистички проблеми превођења. Београд: Православни богословски
факултет, Институт за теолошка истраживања.
Кнежевић, Ивана и Ранковић, Зоран (2014): О лексици радова научно-уџбеничког
подстила научног функционалног стила у теологији, Црквене студије 11, 633-641.
Кнежевић, Ивана (2017): О неким лексичким особеностима научног стила
теолошких радова на српском и енглеском језику, Црквене студије 14, 623-637.
Петровић, Срђан (2015): Библиографија расправа и дела из теолингвистике која
су изашла у Србији, Црној Гори и Републици Српској од 2000. до 2013. године. у: Б.
Шијаковић (ур.), Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и
резултати, Београд: Православни богословски факултет, књ. 18, 116–147.
Петровић, Срђан (2017): Лексичко-семантичке одлике именица са архисемом
„монах“ у руском и српском језику, Црквене студије 14, 609-621.
Хлебец, Борис (1997): Српско-енглески речних лажних парова. Београд: Требник.
Шипка, Милан (2010): Правописни речник српског језика са правописно-
граматичким саветником. Нови Сад: Прометеј.
Published
2023-01-01