ЛИК, ЛИЧНОСТ И ДЕЛО СВЕТОГ САВЕ У САВРЕМЕНИМ НАСТАВНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ: Нацрт истраживања

  • Мирјана Бојанић Ћирковић

Abstract

У раду представљамо резултате прве фазе истраживања
заступљености личности и лика Светог Саве, као и просветитељске, културне и
друштвене мисије Светосавља у наставним плановима и програмима предмета
друштвено-хуманистичког поља у основним школама, као и у Календару рада школа у
Републици Србији. Истраживање је обухватило наставне планове и програме предмета
Српски језик, односно Српски језик и књижевност кроз први и други циклус основног
образовања, припремљене од стране Завода за унапређење образовања и васпитања и
усвојене од стране Националног просветног савета Републике Србије. Тежиште
истраживања било је на издвајању (препоручене) методологије (поступака и техника)
обликовања лика/личности Светог Саве и Светосавља, као и на тумачењу стандарда,
исхода, осносно постигнућа наведених Програма са аспекта прагматике – улоге у
духовном, друштвеном и културном развоју ученика.

References

Извори и литература
Благојевић, Гордана (2019): Савиндан као симбол националног и религијског
идентитета Срба у дијаспори, Црквене студије, Ниш: Универзитет у Нишу,
Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије,
271–283.
Бошков, Светозар (2019), Слика Светог Саве у уџбеницима историје XIX веку,
Црквене студије, Ниш: Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије,
Међународни центар за православне студије, 285–296.
Јовић, Моња, Јовић. Иван (2020): Читанка за 1. разред основе школе, Београд:
Едука.
Матијевић, Бранка, Вдовић, Љиљана, Јанаћковић, Ранка (2020): Нови Буквар,
Београд: Едука.
Милосављевић Милић, Снежана, Божић, Снежана, Јовановић, Јелена, Бојанић
Ћирковић, Мирјана (2018): Похвала, читанка за пети разред основне школе,
Београд: Герундијум.
Милосављевић Милић, Снежана, Божић, Снежана, Јовановић, Јелена, Бојанић
Ћирковић, Мирјана (2019): Изазов, читанка за шести разред основне школе,
Београд: Герундијум.
Милосављевић Милић, Снежана, Божић, Снежана, Јовановић, Јелена, Бојанић
Ћирковић, Мирјана (2020): Одсјај, читанка за пети разред основне школе,
Београд: Герундијум.
Милосављевић Милић, Снежана, Божић, Снежана, Јовановић, Јелена, Бојанић
Ћирковић, Мирјана (2021): Аплауз, читанка за пети разред основне школе,
Београд: Герундијум.
Михајловић, Јелена (2019): Свети Сава у основношколским и гимназијским
програмима за Српски језик и књижевност, Црквене студије, Ниш: Универзитет
у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне
студије, 595–604.
Програм 2019: Програм наставе и учења за четврти разред основног
образовања и васпитања, Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник,
година LXVIII, бр. 11, Београд, 15. август 2019, http://www.pravno-informacionisistem.
rs/SlGlasnikPortal/viewdoc?uuid=7f60db16-8760-4e25-bc8a-f69fe1fb2e2c [21. 3. 2022]
Станковић-Шошо, Наташа (2011): Маштарија речи: читанка за Српски језик за
шести разред основне школе, Београд: Klett.
Станковић-Шошо, Наташа (2012): Ризница речи: читанка за Српски језик за
шести разред основне школе, Београд: Klett.
Стојановић Ђорђевић, Тамара, Илић, Војислав Л. (2022): Свети Сава као
инспирација за стваралаштво у настави Ликовне културе са настојањем одржања и
афирмације националног и културног идентитета, http://skr.rs/z4ka (15. 3. 2022)
Published
2023-01-01