ДИПЛОМАТИЈА КРАЉА МИЛУТИНА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОДНОСЕ СА РИМСКОМ КУРИЈОМ И ПАПОМ

  • Душан Јеротијевић
  • Живанка Миладиновић Богавац

Abstract

Краљ Милутин је својом сјајном дипломатијом и успешним војним
походима учинио да Србија постане најмоћнија држава на Балкан. После званичног
добијања круне на Сабору у Дежеви 1282. године, започиње своју владарску делатност,
која ће оставити дубок траг у српској историји. Његов брат Драгутин задржава неке
северне и западне крајеве. У то време сукобљавају се Угарска и Ромејско царство, па
Милутин војним акцијама враћа некадашње српске области као што су северни и
централни део данашње Албаније и највећи део Вардарске области. После 1299.године
када постаје зет цара Андроника II (добија за жену његову малолетну кћи Симониду)
почиње његова дипломатска акција која се огледа у приближавању његовог положаја са
ромејским царем. На тај начин отвара пут за касније српско царство.

References

Литература
Антоновић (2007): – Антоновић Милош, Црквена политика краља Милутина у
северној Албанији, Зборник радова са научног скупа одржаног од 22. до 24. септембра у
Косовској Митровици 2005: Центар за црквене студије Ниш, Косовска Митровица,
Манастир Бањска уредник Драгиша Бојовић.
Благојевић, Mилош (1989): Србија у доба Немањића, ВАЈАТ, Београд.
Веселиновић, Андрија, Љушић, Радош (2001): Српске династије, Платонеум,
Београд.
Веселиновић, Андрија(1995): Држава српских деспота, Војска, Београд.
Византијски извори ,( 1986), том Х, САНУ, Београд, ,стр. 46-143.
Византијски извори,(1986), том VI,САНУ,Београд, стр. 119.
Грујић, Радослав(1909):Бигамија и полигамија код Срба, Летопис Матице
српске, Нови Сад.
Динић, Михаило(1978):Област краља Драгутина после Дежеве, Српске земље у
средњем веку,СКЗ, Београд.
Ђурић, Иван(1991) :Дежевски сабор у делу Данила II, Зборник радова, децембар
1991: В. Ђурић (ур.), Архиепископ Данило II и његово доба, Београд, 169-194.)
Јиречек, Константин(1981): Историја Срба, I, Едиција, Београд.
Максимовић (2007) – Максимовић Љубомир, Краљ Милутин и царица Ирина:
праскозорје идеје о царству код Срба, Зборник радова са научног скупа одржаног од 22.
до 24. септембра у Косовској Митровици 2005, Центар за црквене студије Ниш, Косовска
Митровица, Манастир Бањска уредник Драгиша Бојовић.
Острогорски, Георгије (1969): Историја Византије, Просвета, Београд.
Репајић, Милена(2018):Краљ Милутин-бракови као средство дипломатије,
Либер Новус, Београд.
Станковић, Влада(2022):Милутин свети краљ,Vukotić media, Београд.
Станојевић, Стеван(1937):Краљ Милутин, Геца Кон, Београд.
Станојевић, Стеван (1903): Византија и Србија I-II, Матица Српска, Нови Сад.
Тарановски,Теодор(1935): Историја српског права у немањићкој држави, Геца
Кон, Београд.
Метохит, Теодор(1998): На двору српског краља Милутина, Посланица о
дипломатском путу у Србију поводом женидбе краља Милутина са Симонидом, Младост
Турист, Београд.
Ћоровић, Владимир(1989): Историја Срба, 1, БИГЗ, Београд.
Ферјанчић, Божидар(2019): Србија и Византија, САНУ, Београд.
Published
2023-01-01