КИНЕТИЧКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ТАЈНОВОДСТВЕНОГ САЗНАЊА У CORPUS DIONYSIACUM

  • Предраг Петровић
Keywords: знање, разум, богопознање, потврдно сазнање, одречно сазнање, тајноводствено сазнање, Бог, Црква

Abstract

Тајноводствени начин сазнања произилази из боговодстава која се
збивају унутар светодуховског начина постојања Цркве Христове. Због тога и црквено
предање пројектује управо тајноводствени начин сазнања који отвара пут разумевању
богодејствених димензија постојања човека и света. Божанствени Дионисије
Ареопагит сведочи о гносеолошком јединству између наизглед самосвојне библијске
перспективе сазнања и сазнања проистеклог из начина постојања Цркве Христове.
Црквено предање чини богослужбени и литерарни символизам (библијски, светоотачки)
јединственим. Притом, богослужбено-литерарни символизам једном својом
богодејственом страном окренут је и чулној страни живота. Но, и поред те чињенице
човек као (и сам) тајноводствена стварност сазнаје тајне постојања на начин на који
их само Бог открива човеку. Начини којима човек у умственој сфери свога постојања
идеолошки поставља своје мисли, идеје или животне планове, нејчешће су у колизији са
реалношћу спољног, физичког света. Међутим, тајноводствени начин сазнања не
представља пасивно сазнавање необавезујућих чињеница, већ благодатно сазнање Онога
који је наш Источник и наш Покрет ка сваком истинском сазнању.

References

Artner, Stephen (2021): „Erotic knowledge: The Allure of Unknown in the Hebrew
Bible“, The Foundationalist, Vol. V, (Issue I), Charlottesville: University of Virginia, USA. 1-
16.
Chavel, Simeon (2018): „Knowledge of the Lord in the Hebrew Bible“, KNOW (A
Journal on the Formation of Knowledge), vol. 2, no. 1, Chicago: The University of Chicago
Press. 47-83.
Craig, Edward (1990): Knowledge and the State of Nature: An Essay in Conceptual
Synthesis, New York, Oxford University Press, Clarendon Press.
Klos, Jan (2021): Heart Speaks unto Heart: On the Kinship of Spirit and Thought: John
Henry Newman and Edith Stein, Value inquiry book series, vol. 368, Leiden, Boston: Brill.
Петровић, Предраг (2012): „Природно сагледавање времена и основна
проблематика времена у хришћанској мисли“, Црквене студије, бр. 9, Ниш: Центар за
црквене студије, 79-104.
Петровић, Предраг (2013): „Богоименовање ероса у Corpus Dionysiacum и
свештени смисао богоименовања“, Богословље, бр. 2, Београд: Православни богословски
факултет, 172-181.
Петровић, Предраг (2019): „The Christological Aspects of Hebrew Ideograms“,
Bogoslovni vestnik, Theological Quarterly Letnik 79 (4), Ljubljana: Glasilo Teolo[ke fakultete
Univerze v Ljubljani. 1027-1038.
Петровић, Предраг (2020): „Историјска утемељеност јелинске митологије“,
Наслеђе (Часопис за књижевност, језик, уметност и културу), бр. 46, Крагујевац:
ФИЛУМ (Филолошко-уметнички факултет). 157-170.
Stanley Yason, Williamson Thimoty (2001): „Knowing how“, Journal of Philosophy,
vol. 98, no. 8 (aug., 2001), New York: Journal of Philosophy Inc. 411-444.
Stein, Edith (1989): On the Problem of Empathy, in The Collected Works of Edith
Stein, Vol. 3, (Transl. by Waltraut Stein PhD), Washington, D. C.: ICS Publications.
Strydom, Piet (2020): „Book Review: Habermas’s late project of postsecular
postmetaphysical thinking“, EJST (European Journal of Social Theory), vol. 23, no. 4, Newbury
Park, CA: SAGE Publications. 654-660.
Tanase, Nichifor (2017): „From 'Vail' (καταπέτασμα) Theology to 'Face' (πρόσωπον)
Chrisatology. Body as a Vail Concealing Divine Glory – Direct Experience and Immediate
Perception (αἴσθησις) of God“, SUBBTO (Studia Universitatis Babes-Bolyai Theologia
Orthodoxa Journal), 62, no. 2, Cluj, Romania: Facultatea de Teologie Ortodoxa. 119-182.
Published
2023-01-01