БОЉИ ТИ ЈЕ ЗНАНИ ВРАГ ‒ ЕНГЛЕСКО-СРПСКЕ ПАРАЛЕЛЕ У РЕЛИГИЈСКИМ ПОСЛОВИЦАМА

  • Тамара Јеврић
Keywords: пословица, језик, религија, култура, God, Бог, devil, ђаво, враг, семантичка еквиваленција, лексичка еквиваленција

Abstract

Пословице као језички знаци могу да носе у себи типичне карактеристике једне културе, вредности и мисли њених припадника. Оне могу да
објасне везу између језика и културе, и да укажу на њихову међусобну повезаност. Пошто је главни предмет истраживања међукултурне и контрастивне паремиологије упоређивање и контрастирање паремијских еквивалената на различитим језицима, из угла културне семиотике (Гжибек 2014) могу се проучавати пословице које постоје у више култура. Фокус овог рада је на пословицама које су заједничке за енглески и српски језик, а у којима се јављају одреднице God и Бог, devil и ђаво или враг, чиме се религија у пословицама испитује путем дуалитета добро и лоше као најважнијег дуалитета својственог паремиологији. Корпус се састоји од пословица ексцерпираних из енглеских збирки пословица (Флавел и Флавел 2007, Спик 2007, Хазлит 2007) и српских пословица које је прикупио Марковић (2005), а у чије издање су увршћене и пословице Вука С. Караџића (1849). Анализиран је семантички ниво значења пословица. Проучавањем ових пословица долазимо до заједничких караткеристика две културе, заједничких вредности, стереотипа, опомена или лекција које се разоткривају путем тумачења значења.

References

Cruse, Alan (2000). Meaning in Language. An Introduction to Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.
Flavell, Linda, Flavell, Roger (2007). Dictionary of Proverbs and Their Origin. London: Kyle Cathie Ltd.
Friedrich, Paul (2006). Maximizing Ethnopoetics: Fine-tuning Anthropological Experience. У C. Jourdan & K. Tuite (прир.), Language, Culture and Society. Key Topics in Linguistic Anthropology (207-228). Cambridge: Cambridge University Press.
Gryshchenko, Yana, S. (2015). Linguoculturology as an Actively Developing Field of Linguistics. Филологические науки / 7. Язык, речь, речевая коммуникация. Доступно на: http://www.rusnauka.com/14_NPE_2015/Philologia/7_192576.doc.htm. Веб страни приступљено: 14.02.2021.
Grzybek, Peter (1987). Foundations of Semiotic Proverb Study. Proverbium 4: 39-85.
Grzybek, Peter (2014). Semiotic and Semantic Aspects of the Proverb. У H. Hrisztova- Gotthardt - M. A. Varga (прир.), Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies (107-165). Warsaw/Berlin: De Gruyter Open Ltd.
Hazlitt, William, C. (2007). English Proverbs andProverbialPhrases. Collectedfrom the MostAuthentic Sources. Marston Gate: Amazon.co.uk Ltd.
Jevrić, Tamara (2017). ‘Medical Men’ and ‘Mad Women’ - A Study into the Frequency of Words through Collocations. [sic] - časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje 2 (9). Доступно на: https://www.sic-iournal.org. Веб страни приступљено: 14.12.2020.
Jovanović, Ivan (2013). Les proverbes frangais avec le lexeme diable et leurs equivalents serbes. DEAF 2 (Dire, Ecrire, Agir en Frangais), La langue et la litterature а l ’epreuve du temps: Зборник радова ca II међународног скупа одржаног на Филолошко- уметничком факултетуу Крагујевцу, 333 - 340.
Krikmann, Arvo 1974a (1984). On Denotative Indefiniteness of Proverbs. Proverbium
1: 47-91.
Krikmann, Arvo 1974b (1985). Some Additional Aspects of Semantic Indefiniteness of Proverbs. Proverbium 2: 58-85.
Kussi, Matti (1972). Towards an International Type-System of Proverbs. Proverbium 19: 699-736.
Litovkina, Anna, T. (2014). Anti-proverbs. У H. Hrisztova-Gotthardt - M. A. Varga (прир.), Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies (441-447). Warsaw/Berlin: De Gruyter Open Ltd.
Mandziuk, Justyna (2016). “A Proverb a Day Keeps Boredom Away.” New Horizons in English Studies 1. Доступно на: https://journals.umcs.pl/nh/artide/view/4886. Веб страни приступљено: 14.12.2020.
Mieder, Wolfgang (1982). Antisprichworter, Vol. 1. Wiesbaden: Verlag fflr deutsche
Sprache.
Mieder, Wolfgang (1997). Modern Paremiology in Retrospect and Prospect. Paremia 6: 399-416.
Mieder, Wolfgang (2004). Proverbs. A Handbook. Westport: Greenwood Press. Mieder, Wolfgang (2014). Origin of Proverbs. У H. Hrisztova-Gotthardt - M. A. Varga (прир.), Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies (64-91). Warsaw/Berlin: De Gruyter Open Ltd.
Morris, Charles, W. (1938). Foundations of the Theory of Signs. У O. Neurath Thomas Kuhn (прир.), International Encyclopedia ofUnified Science, Vol. I, No. 2 (1-63). Chicago: University Of Chicago Press.
Norrick, Neal, R. (1985). How Proverbs Mean Semantic Studies in English Proverbs. Berlin: Walter de Gruyter & Co.
Paczolay, Gyula 1997 (2017). European Proverbs in 55 Languages with Equivalents in Arabic, Persian, Sanskrit, Chinese and Japanese. CreateSpace Independent Publishing Platform.
Permyakov, Grigoriy, L. (1979). From Proverb to Folk-Tale: Notes on the General Theory of Cliche. Moscow: Nauka.
Petrova, Roumyana (2014). Contrastive Study of Proverbs. У H. Hrisztova-Gotthardt - M. A. Varga (прир.), Introduction to Paremiology: A Comprehensive Guide to Proverb Studies (333-358). Warsaw/Berlin: De Gruyter Open Ltd.
Speake, Jennifer (2007). The Oxford Dictionary of Proverbs. Oxford: Oxford University Press.
Strauss, Emanuel (1994). Dictionary of European Proverbs. London: Routledge. Wilkinson, Peter, R. (2002). Thesaurus of Traditional English Metaphors, 2nd edition. London: Routledge.
Živković, Dragiša, Škreb, Zdenko (1985). Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit. Šafer, Marina, Ј. (2016). Frazeologizmi sa leksemama đavo (vrag) / devil u srpskom i engleskom jeziku. Zbornik za jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 6, 159¬191.
Воробьев, Владимир, В. (2006). Лингвокултурология. Москва: Издательство Российского университета дружбы народов, Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации для использования в учебном процессе.
Драгићевић, Рајна (2010). Вербалне асоцијације кроз српски језик и културу. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Драгићевић, Рајна (2013). Концепт Бога у српским народним пословицама. У Ј. Грковић-Мејџор - К. Кончаревић (прир.), Српски језик у светлу савремених лингвистичких теорија, књига 5, Теолингвистичка проучавања словенскихјезика, 71-85. Београд: САНУ - Одељење језика и књижевности.
Јеврић, Тамара, Радосављевић, Аница (2013). Слика жене у пословицама на енглеском и српском језику: језик као средство промовисања прихватљивог понашања.
Српски језик, књижевност, уметност: Традиције и иновације у савременом српском језику 1: 467-474.
Јовановић, Иван (2014). Француске пословице с лексемом Dieu - Бог и њихови српски еквиваленти. Црквене студије 11, 643-651.
Кончаревић, Ксенија (2018). Језик и култура: славистичка перспектива. Београд: Јасен.
Маслова, Валентина А. (2007). Лингвокультурология, 3-е издание. Москва: Академия.
Марковић, Радул, Д. (2005). Српске народне пословице и изреке. Београд: Војноиздавачки завод, YU marketing press.
Стошић, Љиљана (2007а). Библијске пословице и изреке. Београд: Српска књижевна задруга.
Стошић, Љиљана (20076). Библијско порекло српских народних изрека и пословица. Митолошки зборник 16: 83-102.
Телия, Вероника, Н. (1996). Русская фразеология: Семантический,
прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: Школа „Языки русской культуры”.
Published
2022-01-16