КОСОВСКИ ЗАВЕТ КАО ХРИШЋАНСКИ КАНОН У ПРИПОВЕТКАМА КОСОВСКОМЕТОХИЈСКИХ ПИСАЦА С КРАЈА 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА

  • Сунчица Денић
Keywords: Косовски завет, хришћански канон, жртва, приповетке, писци, Косово и Метохија

Abstract

Косовски завет који је уједно завет Светог Саве и Косовскe биткe, кроз време се обнавља и потврђује. Још код средњовековних писаца види се да у српском народу постоји национална свест у виду одрицања од удобности овога света, што би значило извесну и стално постојану свест о жртвовању због вере и образа. Тако су постављани морални и духовни стандарди, везани најпре за Немањиће. Таква заветна слика која је стопила хришћански канон у косовски завет и обрнуто, огледа се у делима посаца Косова и Метохије, почев од Манојла Ђорђевића Призренца, преко Стојана Капетановића, Зарије Поповића, Јанићија Поповића, Томе Поповића и других, до Григорија Божовића, као једног од најрепрезентативнијих прозних писаца косовскометохијског поднебља.

References

Бован, Владимир (1995): Народно стваралаштво и књижевност, у књизи: Василије Крестић, Ђорђе Лекић, Косово и Метохија током векова, ЗУБЉА, Приштина, „Григорије Божовић“.
Божовић, Григорије (2005): Косовска прича, Београд, Политика, Народна књига.
Гавриловић, Андра (1927): Историја српске и хрватске књижевности, Београд, Геца Кон.
Денић, Сунчица (2003): Књижевно дело Манојла Ђорђевића Призренца, Лепосавић, Београд, Косовска Митровица, Институт за српску културу- Приштина, НИЈП „Панорама“, Филозофски факултет.
Денић, Сунчица (2005): Опште и лично, огледи о књижевности, Београд, „Филип Вишњић“.
Денић, Сунчица (2008): Српски писци на Косову и Метохији (1871-1941), Приштина - Лепосавић, Институт за српску културу.
Јовановић, Александар (1997): Књижевни свет Григорија Божовића, Књи- жевност Старе и Јужне Србије до Другог светског рата, Зборник, Београд, Институт за књижевност и уметност, Балканолошки институт САНУ.
Мано - Зиси, Ђорђе (1937): Ратови за ослобођење Јужне Србије, Јужна Србија, недељни лист, Скопље, Штампарија „Јужна Србија“.
Микић, Радивоје (1998): Опис приче, Ниш, Просвета.
Николајевић, Д. С. (1924): Гр. Божовић, Приповетке, Раскрсница, бр. 17-18,
Београд.
Поповић, Зарија, (1920-1921): Мајка, Венац, књижевни омладински лист, Београд, Власник и уредник Јеремија Живановић, Штампарија „Свети Сава“.
Поповић, Јанићије (1987): Мученик, Живот Срба на Косову 1812-1912, приредио др Владимир Бован, Београд, Књижевне новине.
Поповић, Тома К. (2018): Српска крв, у Владимир Цветановић, Антологија косовскометохијских приповедача 1871-1941, Београд, Српска књижевна задруга.
Solar, Milivoj (2010): Ukus, mitovi ipoetika, Beograd, Službeni glasnik.
Stanojević, Stanoje (1928): Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka, knj. III, Zagreb, Bibliografski zavod d.d. Zagreb.
Ћосић, Бранимир (1931): Десет писаца - десет разговора, Београд, Издавачка књижарница Г еце Кона.
Цветановић, Владимир (1994): Антологији косовскометохијских приповедача 1871-1941, Београд, Српска књижевна задруга.
Цветановић, Владимир (2001): О књижевности Старе Србије, Београд, Просвета.
Published
2022-01-16