НЕКИ АСПЕКТИ ПРОУЧАВАЊА РЕЛИГИЈЕ У РАДОВИМА АНИЦЕ САВИЋ РЕБАЦ

  • Светозар Бошков
  • Борис Стојковски
Keywords: Аница Савић Ребац (1892–1953), религија, хришћанство, кабала, богумилство

Abstract

У богатом научном опусу Анице Савић Ребац значајно место заузима проучавање религије. Аница Савић Ребац је проучавала различите религије, као и међусобне утицаје и прожимања античке религије и философије са другим религијама. У раду ће се посебна пажња посветити неким аспектима проучавања религије код Анице Савић Ребац, а нарочито ће се анализирати хришћанство, богумилство и кабала. У вези
с тим посебно ће се обратити пажња на њено дело Платонска и хришћанска љубав и приказ књиге В. Рибара Проблем историјске улоге хришћанства. Богумилство и кабалу Аница Савић Ребац је проучавала у контексту Његошеве Луче микрокозма, за коју је била цењен и признат стручњак. На овај начин настојаћемо да дамо један новији поглед на ову врло комплексну тему у научном стваралаштву Анице Савић Ребац.

References

Антиќ, Вера (1982): „Дуалистички елементи во македонскиот фолклор“, Богомилството на Балканот во светлината на најновите истражувања, Материјали од симпозијумот одржан во Скопје на 30, 31 мај и 1 јуни 1978 година, Скопје: Македонска академија на науките и уметностите, 113-126.
Бајервалгес, Вернер (2009): Платонизам у хришћанству, Нови Сад: Академска
књига.
Лаут, Ендрју (2009): Извори хришћанског мистичног предања: од Платона до Псеудо-Дионисија Ареопагита, Београд, Сремски Карловци: Мартириа.
Петровић Његош, Петар II (1968): Луча микрокозма, Београд: Просвета.
Радуловић, Немања (2007): „Езотерични оквири Луче микрокозма“, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 55-3, Нови Сад: Матица српска, 511-543.
Савић-Ребац, Аница (1988а): „Проблем историјске улоге хришћанства“, Студије и огледи I-II, Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 91-97.
Савић-Ребац, Аница (19886): „Платонска и хришћанска љубав“, Студије и огледи I-II, Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 23-37.
Савић-Ребац, Аница (1988ц): „О народној песми Цар Дуклијан и Крститељ Јован“, Студије и огледи I-II, Нови Сад: Књижевна заједница Новог Сада, 349-371.
Нови Завет. (1998). Превод Комисије Светог архијерејског синода СПЦ. Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве
Слијепчевић, Перо (1950): „Четири теме о Лучи“, Гласник САН II-1, Београд:
САНУ.
Стојковски, Борис (2008): Трговина робљем на Медитерану у средњем веку, магистарска теза.
Стојковски, Борис (2010): „Византијска црква и ропство“, Српска теологија данас, Београд: Институт за теолошка истраживања, Правни богословски факултет, 467¬477.
Стојковски, Борис (2010): „Правни положај муслимана у средњовековној Угарској“, Зборник радова Правног факултета 44/1, Нови Сад: Правни факултет, 171-179.
Хрш-riva АууеИбр Г. (1985): „ДоиАт cxpv KovcTavnvoraoIn TOV 10О AI. ‘Н цархнрѓа ТО ‘ООЮ0 ВааЛею0 TOU Neou“, BvZavnva Еиџџежа 6, A0pva: IVGTITOHTO IGTOPIK Alić, Salih H. (1982): „Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu“, Богомилството на Балканот во светлината на најновите истражувања, Материјали од симпоѕијумот одржан во Скопје на 30, 31 мај и 1 јуни 1978 година, Скопје: Македонска академцја на науките и уметностите, 153-194.
Bargeliotes C. Leonidas (2000): „Plethon's Conception of Cosmos and its impact on Western Cosmologica“, Zbornik Matice srpske za klasične studije 2, Novi Sad: Matica srpska, 37-51.
Biale, David (1982): Gershom Scholem: Kabbalah and Counter-History, Cambridge: Harvard University Press.
Blumental, H. Ј. and Markus, R. Austin eds. (1981): Neoplatonism andEarly Christian thought:Essays in honour of A. H. Armstrong, London: Variorum Publications.
Gečel, Rolan (1987): Kabala, Beograd: Novo delo.
Hadjinicolaou-Marava, Anne (1950): Recherches sur la vie des esclaves dans le Monde Byzantin, Athenes: Collection de l’Institut frangais.
Idel, Moshe (2007): „Kabbalah“, Encyclopedia Judaica, 11, Ja-Kas, ed. Fred Skolnik, Detroit: Thomson Gale, 589-690.
Kopstein, Helga, (1980) „Zur Novelle des Alexios Komnenos zum Sklavenstatus (1095)”, Actes duXVe Congres international d'Etudes byzantines, IVHistoire. Communications, Athenes: Association Internationale des Etudes Byzantines, 160-172.
Lazić, Boris (2009): La relation du temps etde l’etemite dans l’auvrepoetique de Petar II Petrović Njegoš, doktorska disertacija.
Lim, Richard (1995): Public Disputation, Power, and Social Order in Late Antiquity, Berkeley: University of California Press.
Lloyd, A. C. (1990): The Anathomy of Neoplatonism, Oxford: Clarendon Press.
Obolensky, Dmitri (2009): Bogumili. Studija o balkanskom neomaniheizmu, Zagreb:
Misl.
Reeves, John C. (1996): Heralds of That GoodRealm: Syro-Mesopotamian Gnosis and Jewish Traditions, Leiden: Brill.
Reeves, John C. (1997): Jewish Lore in Manichaean Cosmogony: Studies in the Book of Giants Tradition, New York: Hebrew Union College Press.
Rosan, Laurence Jay (1949): The Philosophy of Proclus: The Final Phase of Ancient Thought, New York: Cosmos.
Rotman, Youval (2004): Les esclaves et esclavage. De la Mediterranee antique a la mediterranee medievale VIe-XIe siecles, Paris: Les belles lettres.
Runciman, Steven (1982): The Medieval Manichee: A Study of the Christian Dualist Heresy, Cambridge: Cambridge University Press.
Schaff, Philip ed. (1956): Augustine: The Writings Against the Manichaeans and Against the Donatists, Nicene and Post-Nicene Fathers Series I, volume 4, Michigean: Grand Rapids.
Scholem, Gershom (1962): Ursprung undAnfange der Kabbala, Berlin: De Gruyter.
Scholem, Gershom (1974): Kabbalah, New York: The Jewish Publication Society of
America.
Smith, David Chaim (2010): The Kabbalistic Mirror of Genesis. Commentary on Genesis 1-3, Glasgow: Daat Press, 2010.
Ternovacz, Balint (2013): „A bogumil eretnekseg a XI. szazadi Magyar Kiralysag deli teruletein“, Fons XX, 4. sz., Budapest: Szentpetery Imre Tortenettudomanyi Alapftvany, 501¬523.
Thomas, John and Constantinides Hero, Angela eds. (2000): Byzantine Monastic Foundation Documents. A complete Translation of the Surviving Founders Typika and Testaments, Washington: Dumbarton Oaks.
Weidner, Daniel (2003): Gershom Scholem. Politisches, esoterisches und historiographisches Schreiben, Munchen: Wilhelm Fink Verlag.
Zepos, Ioannes and Zepos, Panagiotes eds. (1931): Novellae et Bullae Aureae imperatorum post Justinianum, Jus Graecoromanum 1, Athenes: G. Felix.
Masai, Frangois (1956): Plethon et le platonisme de Mistra, Paris: Les Belles Lettres.
Published
2022-01-16