ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА У УСМЕНОКЊИЖЕВНОЈ ТРАДИЦИЈИ

  • Александра Костић Тмушић
  • Кристина Митић
Keywords: Пресвета Богородица, народно веровање, народна поезија, народна проза

Abstract

Народни култ Пресвете Богородице разликује се од црквеног већом обичношћу и укљученошћу у свакодневни живот. Пресвета Богородица је у новозаветним апокрифима вишеструко заступљена, ти мотиви се огледају у индексима мотива усменокњижевне традиције.

References

АН (2005): Апокрифи новозаветни, приредио и превео др Томислав Јовановић, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.
Антонијевић, Драгослав (1971): Алексиначко Поморавље, у: Српски етнографски зборник 83.
Ardalić, Vladimir (1915): Godišni običaji (Bukovica u Dalmaciji), Zbomik za narodni život i običaje Južnih Slavena, 20, sv. 1, 32-52.
Boranić, Dragutin (1912): Izživota turskih sužneva, Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, 17, sv. 1, 186-190.
БХ (1958): Банатске Хере, ур. Миленко С. Филиповић, Нови Сад: Војвођански
музеј.
Брканлија Касаблија (1903): Обичајиу Сарајеву, Караџић, IV, 3, 165-171. Васиљевић, Mиодраг A. (1950): Југословенски музички фолклор I, Београд: Просвета.
Веселиновић, Јован Х. (1890): Лазарице, српски народни обичај у Врању и врањском округу, Браство, IV, 66-94.
Videk, Vilko (1960): Ljekovito bilje Jugoslavije, Zagreb: Poljoprivredni nakladni
zavod.
Врчевић, Вук (1888): Помање српске народне свечаности уз мимогредне народне обичаје. Сабрао по Боки Которској, Црној Гори и Ерцеговини и у реду описао, Панчево: Браћа Јовановић.
Грбић, Саватије М. (1909): Српски народни обичаји из среза бољевачког, у: Српски етнографски зборник 14, 1-382.
Димитријевић, Дим. (1901): Некоја веровања и обичаји у Неготинској Крајини, Караџић, III, 12, 234-239.
Димитријевић, С. (1987): Народне песме лесковачког краја. Свеска прва, Лексовачки зборник ХХУП, 3-59.
Ђорђевић, Драгутин М. (1958): Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави, у: Српски етнографски зборник 70.
Ђорђевић, Драгутин М. (1990): Народне песме излесковачке области, у: Српски етнографски зборник 95.
Ђорђевић, Тихомир Р. (1899): Народна имена месеца, Караџић, I, 3-4, 77-78.
Ђорђевић, Тихомир Р. (1958): Природа у веровању и предању нашега народа, II, Српски етнографски зборник 72.
Jovićević, Andrija (1928): Godišnji običaji (Riječka nahija u Crnoj Gori), Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, 26/2, 293-318.
Караџић, Вук Стеф. (1866): Српске народне пјесме изХерцеговине: женске. Беч http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id= 1154&m=2 #page/12/mode/2up (12. 5. 2021)
Караџић, Вук Стеф. (1972): Етнографски списи. Сабрана дела Вука Караџићa XVII, Београд: Просвета.
Караџић, Вук Стеф. (1975): Српске народне пјесме. Књига прва, 1841. Сабрана дела Вука Караџића IV, Београд: Просвета.
Караџић, Вук Стеф. (1986): Српскирјечник (1852). Сабрана дела Вука Караџића XI, Београд: Просвета.
Катић, Реља (1982): Терминологија средњовековне српске медицине, Београд:
САНУ.
Krstić, Branislav (1984): Indeks motiva narodnih pesama balkanskih Slovena, Beograd: SANU.
Крстановић, Здравко (1990): Златна пјена од мора. Народне пјесме Срба у Хрватској, Београд: Рад.
Lovretić, Josip (1902): Otok. Narodni život i običaji, Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, 7, 57-201.
Мијатовић, Станоје М. (1907), Обичаји народа српског у Левчу и Темнићу, у: Српски етнографски зборник 7, 1-170.
Милићевић, Милан Ђ. (1984): Живот Срба сељака, Београд: Просвета.
Милосављевић, Сава (1914): Српски народни обичаји из среза хомољског, у: Српски етнографски зборник 19, 1-442.
Мићовић, Љубо (1952): Живот и обичаји Поповаца, у: Српски етнографски зборник 65.
Николић, Владимир (1900): Нетто из народног празновања: (у округу Пиротском), Караџић, II, 5, 89-91.
Павловић, Јеремија М. (1921): Живот и обичаји народни у Крагујевачкој Јасеници, у: Српски етнографски зборник 22.
Петровић, Атанасије (1907): Обичаји народа српског у Скопској Црној Гори, у: Српски етнографски зборник 7, 171-332.
Петровић, Петар Ж. (1934): Живот и обичаји народни у Гружи, у: Српски етнографски зборник 58, 1-275.
Поп Дена Дебељковић (1948): Обичаји народа српског на Косову Пољу, у: Српски етнографски зборник 7.
Самарџија, Снежана (1995): Народне приповетке у Летопису Матице српске, Нови Сад: Матица српска.
Самарџија, Снежана (2009): Народна проза у Вили, Нови Сад: Матица српска.
СЕ (2011): Српска енциклопедија, том I, књига 2, Чедомир Попов, Драган Станић, ур., Нови Сад: Матица српска, Београд: САНУ, Завод за уџбенике и наставна средства.
Симоновић, Драгутин (1959): Ботанички речник, Београд: САНУ, ИСХЈ.
СМЕР (2001): Словенска митологија. Енциклопедијски речник, ред. Светлана Толстој, Љубинко Раденковић, Београд: Zepter book world.
СМР (1998): Српски митолошки речник, Шпиро Кулишић, Петар Ж. Петровић, Никола Пантелић, ур., Београд: Етнографски институт САНУ.
Софрић Нишевљанин, Павле (1990): Главније биље у народном веровању и певању код нас Срба, Београд: БИГЗ.
Стојановић, Михаило (1901): Животиње и биље у народном предању, Караџић, III, 6-7, 136.
Tucakov, Jovan (1960): Lekovito bilje, Novi Sad: Progres.
Урошевић, Атанасије (1990): Косово, у: Српски етнографски зборник 78.
Филиповић, Миленко С. (1934): Обичаји и веровања у Скопској котлини, у: Српски етнографски зборник 54, 277-566.
Филиповић, Миленко С. (1949): Живот и обичаји народни у Височкој нахији, у: Српски етнографски зборник 61.
Филиповић, Миленко С., Томић, Персида (1955): Горња Пчиња, у: Српски етнографски зборник 68.
Чајкановић, Веселин (1994): Речник српских народних веровања о биљкама, Београд: СКЗ, БИГЗ, Просвета, Партенон.
Шкарић, Милош Ђ. (1934): Живот и обичаји планинаца под Фрушком гором, у: Српски етнографски зборник 54, 1-275.
Литература
Ајдачић, Дејан (2005): Старозаветне легенде у фолклору православних балканских Словена, Црквене студије II, 287-297.
Ajdačić, Dejan (2019): Predstave o hrišćanskom paklu u folkloru balkanskih Slovena. https://www.rastko.rs/rastko/delo/10044 (12. 5. 2021)
Антиќ-Стојчевска, Вера (1970): Мотиви што се среќаваат во апокрифната и во народната литература, Македонски фолклор, 3-4, 195-208.
Антиќ-Стојчевска, Вера (1978): Од есхатолошките апокрифи за Богородица и нивниот одѕив во народното творештво на југословенските народи, Македонски фолклор, 2, 207-218.
Vitković, Dimitrije (1919): Utjecaj hrišćanske ikonografije na neke narodne pjesme, Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena, 24, 1-28.
Вранска, Цветана (1940): Апокрифитљ за Богородица и българската народна птсень, София: Държавна печатница.
Јокић, Јасмина (2012): Краљичке песме. Ритуал и поезија, Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Костић Тмушић, Александра (2017): Поетски елементиу српској хагиографској књижевности, Косовска Митровица, Ниш: Филозофски факултет, Међународни центар за православне студије.
Костић Тмушић, Александра (2020). Мотиви покајања и страшног суда у књижевности и сликарству за време краља Милутина. У: Наука без граница III, Косовска Митровица: Филозофски факултет, 13-30.
Љубинковић, Ненад (2014): Наши далеки преци. Етномитолошке студије, Београд: СКЗ.
Милошевић-Ђорђевић, Нада (1971): Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских неисторијских епских песама и прозне традиције, Београд: Филолошки факултет Београдског универзитета.
Мршевић Радовић, Драгана (1987): Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику, Београд: Филоолошки факултет.
Митић, Кристина (2018): Светитељке које пазе на женске послове, у: Византијско-словенска чтенија I, Ниш: Центар за византијско-словенске студије, 371-378.
Митић, Кристина (2018): Не боје се ока ни урока, Зборник радова Филозофског факултета, XLVIII, 2, 229-247.
Петканова-Тотева, Донка (1978): Апокрифна литература и фолклор: апокрифната художествена проза и фолклорът, София: Наука и изкуство.
Петровић, Петар Ж. (1932): Опасивање цркава, Г ласник Етнографског музеја VII, 110-112.
Петровић, Тања (2006): Здравица код балканских Словена, Београд:
Балканолошки институт САНУ.
Поленаковиќ, Харалампие (1988): Студии од македонскиот фолклор, Скопје: Македонска книга.
Раденковић, Љубинко (1996): Симболика света у народној магији јужних Словена, Београд, Ниш: Просвета.
Самарџија, Снежана (2011): Облициусмене прозе, Београд: Службени гласник.
Сикимић, Биљана (2014): Антрополошко-лингвистички речник лековитог биља: Књажевац и околина. У: Биље у традиционалној култури Срба. Приручник фолклорне ботанике II, (ур. Зоја Карановић), Нови Сад: Филозофски факултет, 125-143.
Чајкановић, Веселин (1994а): Студије из српскерелигије и фолклора 1925-1942, Београд: Српска књижевна задруга, БИГЗ, Просвета, Партенон.
Чајкановић, Веселин (1994б): О врховном богу у старој српској религији, Београд: Српска књижевна задруга, БИГЗ, Просвета, Партенон.
Чајкановић, Веселин (1994в): Стара српска религија и митологија, Београд: Српска књижевна задруга, БИГЗ, Просвета, Партенон.
Published
2022-01-16