МУШКА ИМЕНА У ПОМЕНИКУ МАНАСТИРА СВ. ТРОЈИЦЕ (ПЉЕВЉА, XVI ВЕК)

  • Владимир Р. Поломац
Keywords: ономастика, антропонимија, мушка имена, српски поменици, манастир Св. Тројице, Пљевља, XVI век

Abstract

У раду је представљен систем мушких личних имена у Поменику манастира Св. Тројице код Пљеваља из XVI века. Као најважније одлике система издвојене су: а) значајна превласт мушких имена словенског порекла над хришћанским именима, и б) висока фреквенција мушких имена са основама рад- и вук-. Наведеним одликама, али и другим мање значајним, систем мушких имена у Поменику манастира Св. Тројице у великој мери се подудара са другим поменицима са територије Црне Горе из XVI века – Помеником манастира Пиве, Помеником манастира Мораче и Помеником из Хоче, као и са грађом из шире околине манастира према турским дефтерима XV и XVI века.

References

Грковић, Милица (1977): Речник личних имена код Срба, Београд: Вук Караџић.
Грковић, Милица (1983): Имена у Дечанским хрисовуљама. Нови Сад: Филозофски факултет-Институт за јужнословенске језике.
Грковић, Милица (1986): Речник имена Бањског, Дечанског и Призренског властелинства уXIV веку. Београд: Народна књига.
Грковић, Милица (2001): „Антропонимија и топонимија“. Насеља и становништво области Бранковића 1455. године. уредник М. Мацура. Београд: САНУ- Службени гласник, стр. 616-745.
Грковић, Милица (2004): „Историјски пут српског именослова“, Предавања из историје језика. уредник Љ. Суботић. Нови Сад: Филозофски факултет.
Даниловић, Драгољуб (1994): Стари српски поменици. Магистарски рад у рукопису, Београд: Филозофски факултет.
Илчев, Стефан (2012): Речник на личните и фамилии имена у българите. София: Изток-Запад.
Јовановић, Гордана (1985): „Хришћанска имена у околини Београда почетком XVI века“, Zbornik referata i materijala Vjugoslovenske onomastičke konferencije. urednik A. Peco. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 207-216.
Јовановић, Гордана, Катић Татјана и Јаковљевић Александар (2012): „Поређење хришћанских и словенских имена у дечанској области на основу турског пописа из 1485. године и Дечанских хрисовуља“, Дечани у светлу археографских истраживања. уредник Т. Суботин-Голубовић. Београд: Народна библиотека Србије, стр. 267-285.
Јовановић, Гордана, Катић Срђан и Јаковљевић Александар (2017): „Српска женска имена на почетку 16. века (на основу пописа Смедеревског санџака из 1516. године)“, Јужнословенски филолог, бр. LXXIII/1-2, стр. 33-57.
Јовановић, Томислав (2005): Поменик манастира Раче. Бајина Башта: Фондација Рачанска баштина.
Катић, Татјана (2010): Опширни попис Призренског санџака из 1571. године. Београд: Историјски институт.
Лома, Александар (2013): Топонимија Бањске хрисовуље. Београд: САНУ.
Мошин, Владимир (1958): „Ћирилски рукописи манастира св. Тројице“,
Историјски зборник, бр. 14, 190-219.
Новаков, Драгана (2014): „Неке дијалекатске особине у четири стара српска поменика“, Археографски прилози, бр. 36, 83-92.
Новаковић, Стојан (1875): Српски поменици XV—XVIII века, Београд: Државна штампарија.
Петровић, Драгољуб, Капустина Јелена (2019): „Из средњоморачке ономастике“, Ономатолошки прилози, бр. XXVI, стр. 47-162.
Пешикан, Митар (1983): „Зетско-хумско-рашка имена на почетку турског доба (други део)“, Ономатолошки прилози, бр. IV, стр.121-254.
Пешикан, Митар (1988): „О најстаријим турским пописима предјела СР Црне Горе“, Гласник Одјељења умјетности, књ. 8, 49-58.
Поломац, Владимир (2010а): „Неке теоријско-методолошке напомене о ономастичким истраживањима српских средњовековних поменика“, Српски језик, XV, 489-500.
Поломац, Владимир (2010б): „Неколико напомена о личним именима у Поменику непознатог манастира Липљанске епископије“, Проблеми на балканското и славянското езикозание. уредник И. Харалампиев. Велико Тръново: Фабер, 226-243.
Поломац, Владимир (2015): „Антропонимија Водичничког поменика (Скопска Црна Гора, XVI век)“, Путевима српских идиома. уредници: М. Ковачевић и В. Поломац. Крагујевац: ФИЛУМ, 341-350.
Поломац, Владимир (2017): „Из антропонимије Дечанског поменика (XVI века)“, Наслеђе, бр. 38, 111-123.
Поломац, Владимир, Катић Татјана и Катић, Срђан (2018): „Антропонимија Горњег и Средњег Понишавља у XVI веку (према дефтеру Софијског санџака из 1571. године)“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, бр. LXI/2, стр. 21-43.
Поломац, Владимир (2019): „Женска имена у Поменику манастира Св. Тројице (Пљевља, XVI век)“, Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и Српски језик и књижевност данас. уредник Ј. Стојановић. Подгорица: Матица српска - друштво чланова у Црној Гори, 505-513.
Станковић, Радоман (2003): Рукописне књиге манастира Св. Тројице код Пљеваља: водени знаци и датирање. Београд: Народна библиотека Србије.
Стојановић, Јелица (2012): „Лична имена по називима биљака и животиња у старим српским поменицима (Пивски поменик, Поменик из Хоче и Морачки поменик)“, Српско језичко насљеђе на простору данашње Црне Горе и српски језик данас. уредник Јелица Стојановић. Никшић: Матица српска - друштво чланова у Црној Гори - Матица српска у Новом Саду, 109-133.
Стојановић, Јелица (2013а): „Лична имена од основе вук- у старим српским поменицима и везивање "вука" за култ светог Саве код Срба“, Осам векова манастира Милешеве. уредник П. Влаховић. Милешева, 31-45.
Стојановић, Јелица (20136): „Словенска лична имена састављена од двају основа у Пивском поменику и Поменику Хоче“. На извору Вукова језика. уредник Н. Вуковић. Жабљак-Шавник-Плужине: Фондација Вукове задужбине, 73-87.
Стојановић, Јелица (2013в): „Словенска и хришћанска имена у Пивском поменику и Поменику из Хоче“, Митолошки зборник, 29, 163-195.
Чучка, Павло (2011): СловЯнськ особовi iмена украiнцiв: сторико-
етимологiчний словник. Ужгород: Лiра.
Aličić, Ahmed (1985): Poimenični popis sandžaka vijaleta Hercegovina. Sarajevo: Orijentalni institut.
Constantinescu, N. A. (1963): Difionar onomastic rommesc. Bucure§ti: Editura Academiei Republicii Populare Romine.
Loma, Aleksandar (2020): „Problems of chronological and social stratification in historical anthroponomastics: The case of “lupine” and “equine” proper names among the Indo- European peoples“, Onoma, 55, str. 15-34.
Kardaš, Mehmed (2014): Konkordancijski rječnik ćiriličnih natpisa srednjovjekovne Bosne. Sarajevo: Institut za jezik.
Maretić, Tomo (1886): „O narodnim imenima i prezimenima u Hrvata i Srba“. Rad JAZU, knj. 81, str. 81-146.
RJA: Rječnik hrvatskog ili srpskog jezika I-XXIII. Zagreb 1886-1976.
Skok, Petar (1971-1974): Etmologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (I—IV). Zagreb: Jugoslavenska akademija zznanosti i umjetnosti.
Svoboda, Jan (1964): Staročeška osobmjmena a našepnjmem. Praha: Ceskoslovenska akademia ved.
Vidović, Domagoj (2014): „Mali povijesni rječnik osobnih imena stolačkoga kraja“. Stolačko kulturnoproleće, br. 12. Stolac: Matica hrvatska Stolac, 179-199.
Published
2022-01-16