ДОМЕНТИЈАНОВА ПОЕТИКА ВИСИНА У ИНТЕРТЕКСТУАЛНОМ КЉУЧУ

  • Теодора Д. Бојовић
Keywords: Доментијан, Житије Светог Саве, поетика висина, интер- текстуалност, интертекст

Abstract

У раду је, најпре, пружена генеза савремених интертекстуалних поставки, у циљу препознавања основних карактеристика поменуте теорије у делима старе српске књижевности. С обзиром на то да су тежња ка угледању на ауторитативне текстове, међутекстовност и преплитање дискурса у низу главних поетичких одлика старе књижевности, гледишта интертекстуалности налазе широку примену у анализи дела. Мотиви узвишеног у Доментијановим песничким наративима Житија Светог Саве творе поетику висина. Поетика висина ослања се, такође, на фено-
мен достизања Царства небеског, обожења и откривања Логоса. У интертекстуалном кључу, анализирају се поменути мотиви кроз различите тематске аспекте и идентификују се основни извори интертекста. Напослетку, уочено је да мотиви који творе поетику висина креирају особени концепт хронотопа, те да се кроз поетику висина укрштају поетика простора и поетика времена.

References

Извори
Доментијан (2001): Житије Светог Саве. Београд: Српска књижевна задруга.
Нови завјет. Псалтир. Молитвеник. Београд: Издавачки фонд Српске право- славне цркве Архиепископије беорадско-карловачке, 2009.
Литература
Анђелковић, Маја (2019): ,,Савино Житије Светог Симеона и
интертекстуалност”, у: Црквене студије, број 16. Ниш: Центар за црквене студије.
Анђелковић, M. (2020): „Интертекстуалне везе Савиног Житија Светог Симеона и I и II Хиландарске повеље”, Осам векова Српске Православне Цркве I-II, књ. II, Београд: Свети Архијерејски Синод Српске Православне Цркве, Православно-богословски факултет.
Аверинцев, Сергејевич Сергеј (1982): Поетикарановизантисјке књижевности. Београд: Српска књижевна задруга.
Бахтин, Михаил (1995): Поводом естетике речи, превела Злата Коцић. Београд.
Богдановић, Димитрије (1991): Историја старе српске књижевности. Београд: Српска књижевна задруга.
Бојовић, Драгиша (2009): ,,Понављање патристичких цитата у српској црквеној књижевности”, у: PhilologiaMediana, год. 1, бр. 1. Ниш: Филозофски факултет.
Бојовић, Драгиша (2004): „Домешијанове позајмице о љубави”, у: Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. LXX, 139-142.
Бојовић, Драгиша (2015): ,,Истраживања српске рецепције светоотачке књижевности”, у: Црквене студије, број 12. Ниш: Центар за црквене студије.
Бојовић, Драгиша (2009): „Доменгијанова теологаја љубави”, у: Трпеза премудрости, Београд: Рашка школа, Ниш: Ценгар за црквене студије, 85-107.
Бојовић, Драгиша (2019): Српска књижевност и свето предање. Београд: Завод за уџбенике.
Берђајев, Николај (2001): Смисао историје. Београд: Дерета.
Гардзанити Марчелло. Библейские цитаты в церковнославянской книжности.Шр://оЉ1.риѕШпѕкѓјЉт.ш/ПпкСИск.аѕрх?111е11ске1=8р1р1НАКГЕА%3В&1а bid=5951
Дојчиновић, Данијел (2016): Написи из теорије и историје старе српске књижевности. Источно Ново Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.
Живковић, Душан (2010): „Појам интертекстуалности”, у: Наслеђе 16. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.
Јухас Георгиевска, Љиљана (2001): „Књижевно дело јеромонаха Доментијана”, у: Житије Светога Саве. Београд: Српска књижевна задруга.
Јуван, Марко (2013): Интертекстуалност. Нови Сад: Академска књига.
Кристева, Јулија (1969): SemeiotikeRecherchepour une Semanalyse. Paris: Editions
du Seuil.
Костић Тмушић, Александра (2017): Поетски елементиу српској хагиографској књижевности, Филозофски факултет у Приштини, Међународни центар за православне студије, Ниш, Косовска Митровица.
Константинович Зоран (2002): Интертекстуална компаратистика, Београд: Народна књига, Алфа.
Лахман, Ренате (2015): „Интертекстуалност: покушаји дефинисања појма”, у: Поља, бр. 458, стр. 103-111.
Лазић, Милорад (1997): Естетика Доментијанових житија, Подгорица.
Лома, Миодраг (2012): „Рајско време и историјско невреме. Схатање времена у Библији”, у: Аспекти времена у књижевности, ур. др Лидија Делић. Београд: Институт за књижевност и уметност.
Младеновић, Горан (2012): Давидови псалми као израз поетско-религиозне егзистенције аутора, Београд: Филолошки факултет https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/ handle/123456789/4017/Disertacija.pdf?sequence=4&isAllowed=y
Наумов, Александар (2009): Старо и ново, Ниш: Центар за црквене студије.
Немат, Сара (2020): „Интертекстуалност у Доменгајановом Жигају Светог Саве”, Филолог 21, Бања Лука: Филолошки факултет.
Пикио, Рикардо (1993): „Функцията на библейските тематички ключове в литературния код на православного славянство”, Православното славянство и старобългарската културна традиция, 385-435.
Стојановић, М. „Интертекстуалност и цитатност као књижевни поступци, у: Књижевне теорије 20. века, Београд: Институт за књижевност и уметност, 2004.
Трифуновић, Ђорђе (1972): „Доментијан песник светлости”, Стара
књижевност, Београд: Нолит.
Толић Ораић, Дубравка (1990): Теорија цитатности, Загреб: Графички завод Хрватске.
Хафнер, Станислав (2001): „Домешијан и Слово о закону и благодети митрополита кијевског Илариона”, у: Српски средњи век, прев. Јованка Калић, Слободан Грубачић, Београд: ЗУНС, Вукова задужбина, Нови Сад: МС.
Шеатовић Димитријвић, Светлана (2004): Традиција и иновација,
Интертекстуалност у песништву Иван В. Лалића. Београд: Филип Вишњић.
Шнадијер, Ирена (1997): „Библијска мјеста у Житију Светог Петра Коришког Теодорсија Хиландарца”, Српска књижевност и Свето писмо, Београд: Међународни славистички центар.
Published
2022-01-16