ОСОБЕНОСТИ ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА СВОЈИНЕ НА НЕПОКРЕТНИМ КУЛТУРНИМ ДОБРИМА У СВОЈИНИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

  • Душко Челић
Keywords: непокретна културна добра у својини цркава и верских заједница, ограничења права својине, општа и посебна јемства права својине, коришћење, експро- пријација, премештање

Abstract

Правна природа културних добара поистекла из њихове улоге у друштву, ''диктира'' и њихов посебан стварноправни статус и специфична и бројна ограничења права својине. Као посебна врста ствари, које имају специфична својства, функције и намену у друштву, културна добра су предмет посебног стварноправног уређења, које, у коегзистенцији са нормама управног права, чини посебну правну грану – Право културних добара. Закон о културним добрима, донет пре више од четврт века, област својинских права на културним добрима регулише непотпуно и непрецизно; он не препознаје посебно религијска односно сакрална културна добра, која, поред тога што су од културне вредности, истовремено служе за обављање верских обреда и других потреба цркава и верских заједница. ''Мера'' задирања у право својине на овим добрима, била би додатно одређена поштовањем специфичног правног субјективитета цркава и верских заједница, у складу са њиховом потребом да континуирано и неометано обављају богослужење, односно верске обреде и остале делатности у храмовима у њиховој својини и у
складу са неповредивошћу и заштитом богослужбеног простора. Својинска ограничења власника ових непокретних културних добара, неопходно је примерити специфичним потребама цркава и верских заједница, као и додатно ограничити могућност захватања у право својине од стране јавних власти. Тако, црквама и верским заједницама у погледу непокретних културних добара, треба додатно гарантовати право својине, искључењем могућности експропријације и одређивањем знатно рестриктивнијих услова за примену мере премештања непокретног културног добра.

References

Bagić Snježana, (2016): Načelo razmjernosti u praksi Europskih sudova i hrvatskog ustavnog suda, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
Benzo Аndrea, (2014): Towards a Definition of Sacred Places: Introductory Remarks, in: Between Cultural Diversity and Common Heritage Legal and Religious Perspectives on the Sacred Places of the Mediterranean, (ed. by S. Ferrari and A. Benzo), London.
Бргуљан Владимир, (1970): Схватање др Михајла Константиновића о заштити историјских споменика, Анали Правног факултета, Београд, 1-2/1970.
Bujuklić Žika, (2006): Forum Romanum, rimska država i pravo, religija i mitovi, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Službeni glasnik, Beograd.
Бргуљан Владимир, (2006): Споменичко право, Републички завод за заштиту споменика културе, Београд.
Vilus Jelena, (2000): Pravna zaštita kulturnih dobara, Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Beograd.
Врањеш Невенко, Влашки Бојан, (2019): Управноправни аспекти аутономних послова цркве, Државно-црквено право кроз векове, ур. В. Чоловић, В. Џомић, Институт за упоредно право, Митрополија Црногорско-приморска, Београд-Будва.
Вучковић Милица, (2016): Ограничења права својине на културним добрима, Заштита људских и мањинских права у европском праввном простору, Књига шеста, (ур. П. Димитријевић), Правни факултет Универзитета у Нишу.
Ђорђевић Горан (2020): Противправности Закона о слободи вјероисповијести или увјерења и правном положају вјерских заједница, МедивестКТ, Ниш.
Ivanc Tjaša, (2010): Aktualna pitanja zaštite kulturne baštine s naglaskom na ograničenje prava svojine, Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse, (ur. Silvija Petrić), Vol. 8/2010, Pravni fakultet Mostar, Pravni fakultet Split.
Јањић Јован, (2017): Културолошка димензија деловања Српске православне цркве у другој половини XX века, докторска дисертација, Београд,
https://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/ 123456789/9212/
Doktorat%20Jovan%20Janjic.pdf ?sequence= 5&isAllowed=y, 15. 5. 2021.
Јовичић Миодраг (1984): Велики уставни системи, Светозар Марковић, Београд.
Josipović Tatjana, (2011): Posebno stvarnopravno uređenje za kultuma dobra i arhivsku građu, N. Gavella i dr, Stvarno pravo - posebna pravna uređenja, Narodne novine, Zagreb.
Ковачевић Куштримовић Радмила, Лазић Мирослав, (2009): Стварно право, Пунта, Ниш.
Константиновић Михајло, (1982): Питање својине, Архив Правног факултета, Београд, 3-4/1982.
Лазић Мирослав, (2007): Развој института својине у праву Србије, Српско право некад и сад, ур. М. Мићовић, Правни факултет, Крагујевац.
Лепосавић Владимир, (2019): Универзалне гаранције права својине - Случај Предлога закона о слободи вјероисповести Црне Горе и ''имовинско питање'', Државно- црквено право кроз векове (ур. В. Чоловић, В. Џомић, Институт за упоредно право, Митрополија Црногорско-приморска, Београд-Будва.
Medić Duško, (2020): Ograničenja prava svojine, Godišnjak Fakulteta pravnih nauka, Banja Luka, 10/2020.
Мидоровић Слобода, Милић Иван, (2016): Изазови права културних добара у Републици Србији, Људска права између идеала и изазова садашњости, ур. М. Крвавац, Правни факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица.
Милуновић Драган, (1993): Ограничења права својине на културним добримa, Гласник друштва конзерватора Србије, Београд, 1993/17.
Николић Душан, Мидоровић Слобода, (2018): Савремена европска правна теорија о социјалној функцији права својине: немачка доктрина, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 12/2018.
Перић Живојин, (1931): Бранислав Недељковић, Историја баштинске својине у новој Србији од краја 18. Века, предговор, Г. Кон, Београд.
Popović Dragoljub, (2009): Protecting property in European Hyuman rights law, Eleven international pulishing, Utrecht.
Staničić Frane, (2013): Odstupanja u posebnom zakonodavstvu glede provođenja izvlaštenja u Republici Hrvatskoj, Pravni vjesnik, Zagreb, 3-4/2013.
Staničić Frane, (2015): Opće uređenje izvlaštenja u Njemačkoj, Pravni vjesnik, Zagreb,
3-4/2015.
Станковић Обрен, Орлић Миодраг, (1990): Стварно право, Службени гласник СФРЈ, Беооград.
Stojčević Dragomir, Romac Ante, (1989): Dicta et regulae iuris, Savremena Administracija, Beograd.
Устав Републике Србије, Службени гласник РС, 98/2006.
Устав Немачке републике, https://www.gesetze-im-internet.de/gg/ BJNR 0000 10949. html), 15. 5. 2021.
Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, http://www.arhivyu.gov.rs/active/sr- cyrilhc/home/glavna_navigacija/leksikonjugoslavije/konstitutivni _akti Jugoslavije/
vidovdanski ustav.html, 15. 5. 2021.
Закон о културним добрима, Службени гласник РС, бр. 7/1994, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. закон, 6/2020 - др. закон.
Закон о ратификации Конвенције о заштити светске културне и природне баштине, Службени лист СФРЈ-Међународни уговори, бр. 56/74.
Закон о црквама и верским заједницама, Сл. Г ласник РС, бр. 36/2006.
Нацрт закона о културном наслеђу, https://www.kultura.gov.rs/tekst/sr/5916/javne- rasprave.php, 11. 3. 2021.
Нацрт закона о делатности заштите непокретних културних добара, (НЗДЗНКД), https://www.kultura.gov.rs/extfile/sr/1862/nacrt-zakona-o-delatnosti-zastite-nepokretmh- kulturnih-dobara-c.doc, 15. 4. 2021.
Закон о експропријацији (''Сл. гласник РС'', бр. 53/95, ''Сл лист СРЈ'', бр. 16/2001, ''Сл. гласник РС'', бр 20/2009, 55/2013 и 106/2016).
Закон о јавној својини (у даљем тексту: ЗЈС), Службени гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020.
Закон о утврђивању јавног интереса и посебним поступцима експропријације и издавања грађевинске дозволе радиреализације пројекта ''Београд на води'' ("Сл. Г ласник РС'', бр. 34/2015, 103/2015 и 153/2020.).
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima, "Narodne novine, br. 3/1997.
Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture, ''Narodne novine'', br. 2/1997.
Zakon o slobodi vjeroispovesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Službeni list Crne Gore, бр. 74/19.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Službeni list Crne Gore, бр. 74/19, 8/2021.
Закон за заштитата на културното наследство, Службен весник на РМ, бр. 20/04, 71/04 и 115/07.
Zakon o varstvu kulturne dediščine, Uradni list Republike Slovenije,16/08, 123/08, 90/12, 111/13, 32/16).
Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Srpske pravoslavne crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa, ''Narodne novine'', br. 196/2003.
'Nacrt zakona o kulturno nasleđe'', https://kryeministri-ks.net/wp-content/uploads/ docs/ PROJEKTLIGJI_PER_TRASHEGIMINE_ KULTURORE. PDF, 11. 5. 2021.
Conclusions, Recommendations and Statement of the ‘’International Seminar on The Role of Religious Communities in the Management of the World Heritage Properties’’, Kyiv, 2-5 November 2010, para III, 2, www.kplavra.kiev.ua/seminar/rap_en.pdf , 27. 3. 2021.
https://whc.unesco.org/en/list/ , 17. март 2021.
http://www.spc.rs/sr/patrijarh_porfirije_ministarstvu_kulture_odlozhite_donoshenje_ zakona_o_kulurnom_ nasle dju, 31. 5. 2021.
https://rs.sputniknews.com/komentari/201603101103866067-Potapanje-valjevske- Gracanice-ko-je-u-pravu/, 20. 4. 2021.
Европски суд за људска права, случај James против Уједињеног Краљевства, 8. 7. 1986, А, 117.
Published
2022-01-16