ЈУПИТЕР И ЊЕГОВИ ЕПИТЕТИ (КАРАКТЕР ПОСВЕТА) СА ЈУГА ПРОВИНЦИЈЕ ГОРЊЕ МЕЗИЈЕ

  • Глигор Самарџић
Keywords: Јупитер, епитет, Римско царство, провинција Горња Мезија, Косово и Метохија

Abstract

На југу римске провинције Горње Мезије (Косово и Метохија), као и у свим подручјима која су некада била у саставу Римског царства, нађени су епиграфски споменици који свједоче о религиозности римских грађана. Римљани (војници, колонисти), са собом су донијели поштовање култова божанстaва римског државног пантеона од којих је најпоштованији био врховни римски бог Јупитер Капитолски. Он се
јавља са различитим епитетима који стоје уз његово име. На југу провинције Горње Мезије (Косово и Метохија) нађен је скроман број споменика посвећених Јупитеру Капитолском, који нам служе као главни извор за упознавање са ширењем овог култа. Готово сви пронађени натписи са Косова и Метохије посветног су карактера и указују на комплексну природу Јупитеровог култа и различите епитете који стоје уз његово име.

References

L’Annee epigraphique, (1980): Revue des publications epigraphiques relatives a l’Antiquite romaine. Paris.
Inscriptions de la Mesie Superieure, Vol. VI (ed. B. Dragojević-Josifovska), Centre d’etudes epigraphiques et numismatiques, Beograd 1982.
Lexicon of Greek Personal Names, Vol. I, Oxford 1988.
Onomasticon provinciarum Europae Latinarum Vol. I (ed. B. L6rincz et F. Red6), Budapest 1994.
Corpus Inscriptionum Latinarum, (1873): Consilio et auctoritate Academiae litterarum regiae. Berolini: Borussicae editum, ed. Th. Mommsen, Voll. III.
Šašel, A. et J., (1963): Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia Inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt. Ljubljana: Situla5, Narodni muzej Slovenije.
Šašel, A. et J., (1978): Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia Inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt. Ljubljana: Situla19, Narodni muzej Slovenije.
Šašel, A. et J.,( 1986): Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia Inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt. Ljubljana: Situla 25, Narodni muzej Slovenije.
Литература
Bodo^ A. (1989): „Die Griechisch-romischen Kulte in der Provinz Dacia und das Nachwirken der einheimischen Traditionen“. у: ANRW II 18, 2/1989, 1082-1131.
Bojanovski, I. (1988): Bosna iHercegovina u antičko doba. Sarajevo:ANU BiH, Djela, LXVI, CBI, 6.
Вулић, Н. (1931): „Антички споменици наше земље“. у: Споменик LXXI, 42- 135, 179-182, 195, 208-211, 213-215, 274, 279, 321, 325, 519.
Вулић, Н. (1941/1948): „Антички споменици наше земље“. у: Споменик XCVIII,
1-279.
Grbić, D. (2015): „Ancestral Gods and Ethnic Associations: Epigrphic Examples from Upper Moesia“: у: Lucida intervalla, 44, 125-136.
Domaszewski, A. (1975): DieReligion des romischen Heeres. New York: Annopress.
Душанић, С. (1971): „Нови Антинојев натпис и metalla municipii Dardanorum“. у: Živa antika, god. XXI, sv. 1, 241-261.
Egger, R. (1929): „Ausgrabungen in Feistritz an Drau“. у: JOAI, XXV, 216-215.
Зотовић, Љ. (1967): „Култ Јупитера Depulsora. Опредељивање и
распрострањеност његових споменика у Југославији“. у: Старинар н. с., XVII(1966/1967), 37-43.
Latte, K. (1976): Romische Religionsgeschichte. Mumcchen: Beck.
Kolendo, J. (1969): „Inscription de Г an 227 enThonneur de Jupiter Depulsor decouverte a Novae“. у: Archaeologia 19, 117.
Kolendo, Ј. (1989): „Le cultede Jupiter Depulsor et les incursions des Barbares“. у: ANRW II 18, 2/1989, 1062-1076.
Kos-Šašael, М.(1999): Pre-Roman Divinities of the Eastern Alps and Adriatic. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije.
Лома, С. (2010): „Домородачко становништво Косова и Метохије у римско доба у светлу антропонимије“. у: ( ур. Д. Маликовић), Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, књ. 3, Косовска Митровица, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица 19-40.
Марић, Р. (1933): Антички култови у нашој земљи. Београд: Издања задужбине Луке Ћеловића - Требињца.
Марић, Р. (2003): Антички култови у нашој земљи. Београд: Чигоја (репринт).
Matijašić, R. (2002): Uvod u latinsku epigrafiku. Pula: Filozofski fakultet Pula.
Mirdita, Z. (1980): „Novitates epigraphicae e Dardania collectae“. у: Arheološki vestnik, XXXI, 186-198.
Mirdita, Z. (1981): Antroponimia e Dardanise пё kohen romake. Prishtine: Rilindija.
Published
2022-01-16