БИРОКРАТСКИ ОДНОСИ У ПРАВОСЛАВНОМ ДРУШТВУ

  • Владан П. Станковић
Keywords: православље, Православно друштво, бирократија, моћ, понашање

Abstract

Рад се бави темом бирократије у православном свету. Предмет истраживања усретсредио се на бирократске односе у православним земљама. Прелазак са планско-социјалистичког на тржишно-капиталистички концепт економско-социјалног развоја проблематизује ситуацију. Стога Основно проблемско питање гласи: Какви друштвени односи проистичу из православне културалне матрице, и како се понашају бирократе у једном типичном Православном друштву? За потребе истраживања узета су искуства из земаља православне традиције са већинском
православном популацијом, временски неомеђена. Полазна предпоставка гласи: Православна културална матрица, и њен однос према: власти, норми и „другоме“ одређује понашања у бирократском апарату православних земаља. Методи: посматрање, социоисторијски приступ, анализа садржаја, идеални модел, поређење.

References

Đurić, Mihailo (1964): SociologijaMaxa Webera. Zagreb: Matica hrvatska.
Dvornik, Francis (1966): Early Christian and Byzantine Political Philosophy - Origins and Background. Washington D.C: Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies.
Guillou, Andre (1996): „Tolerance et pouvoir - dans le monde orthodoxe medieval et moderne“. Annuaire de l'institut des etudes Balkaniquies. Annuaire XXVII: 7-19. Belgrade: Academie serbe des sciences et des Artes - Institut des etudes Balkaniques.
Heady, Ferrel (1979): Public administration - A Comparative Perspective. New York: Marcel Dekker.
Holdon, John (2016): „Bureaucracies, Elites and Clans: The Case of Byzantium 600- 1100“. Edited by: Peter Crooks, Timothy Parsons. Empires and Bureaucracy in WorldHistory - From Late Antiquity to the Twentieth Century: 147-169. Cambridge: Cambridge University Press.
Laiu-Thomadake, Angelike (1994): Law and Society in Byzantium - 9th-12th Centuries. Washinton D.C: Dumbarton Oaks.
Morris, Rosemary (1976): „The powerful and the poor in tenth-century Byzantium - Law and Reality“. Past & Present. Volume 73. Issue 1: 3-27. Oxford: Oxford University Press.
Palme, Bernhard (2007): „The Imperial Presence - Government and Army“. Egypt in the Byzantine World, 300-700. Cambridge: Cambridge University Press.
Pavićević, Vuko (1988): Sociologija religije. Beograd: BIGZ.
Preiser-Kapeller, Johannes (2011): „Complex historical dynamics of crisis - the case of Byzantium“. Working paper: Historical Dynamics of Byzantium. № 4. Vienna: Austrian Academy of Science Press
Sirinelli, Jean (1961): Le Vues historiques d’ Eusebe de Cesaree durant la periode preniceenne. Dakar: Universite de Dakar, Faculte des lettres et sciences humaines.
Waters Tony, Waters Dagmar (2015): Weber’s Rationalism and Modern Society - New Translations on Politics, Bureaucracy, and Social Stratification. New York: Palgrave Macmillan.
Zabaev, Ivan Vladimirovič (2012): „Pravoslavna etika i duh socijalizma - zasnivanje jedne hipoteze“. Filozofija i društvo. Vol. 23. № 1: 1-20. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju.
Аверкиев, Сергей (2015): Влияние татар на жизнь русского народа. Казань: Институт истории имена „Ш. Марджани“ Академии наук Республики Татарстан, Центр исследований Золотой Ордыи татарских ханств имена „М. А. Усманова“, Институт российской истории РАН Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имена „М. И. Рудомино“.
Арбатов, Алексей (1999): Безопасность - российский выбор. Москва: ЭПИцентр.
Аристотел (2007): Метафизика. Београд: Paideia.
Бек, Ханс-Георг (1998): Византијски миленијум. Београд: Clio.
Бенц, Ернест (1991): „Величина и слабост православља“. Драгољуб Ђорђевић (ур) Зборник радова Православље између неба и земље: 60-67. Ниш: Градина.
Бус, Андреас (2010): „Социолога православне традиције“. Драгољуб Ђорђевић (ур) Зборник радова Могућности и домети социјалногучења православља и Православне цркве: 101-123. Београд, Ниш: Конрад Аденауер, ЈУНИР.
Вебер, Макс (1976): „Харизматска власт“. Привреда и друштво, том I: 191-195. Београд: Просвета.
Велимировић, Николај (1997): „Србски народ као теодул“. Православље и политика: 27-33. Београд: БИГ штампа.
Верховский, Александр (2013): „Русская православная церковь как церковь большинства“. Pro et contra. Vol. 60. № 5: 17-30. Москва: Московский Центр „Карнеги“.
Гаджиев, Камалудин Серажудинович (2001): Политология - Учебник для высших учебных заведений. Москва: Логос.
Галитис, Георгије (2002): „Православље и богословље“. Православна црква и римокатолицизам - од догматике до аскетике: 32-40. Горњи Милановац: Лио.
Говорун, Кирилл (2019): „Фундаментализм в восточном христианстве - Фундаментализм в православии“. Алексей Бодров, Михаил Толстолуженко (ур) Политическое богословие: 92-111. Москва: Издательство ББИ.
Давыдов, Юрий Николаевич (1994): „Вебер и Булгаков - христианская аскеза и трудовая этика“. Вопросы философии. № 2: 54-73. Москва: Издаятельство „Наука“.
Дагрон, Жилбер (2001): Цар и првосвештеник. Београд: Clio.
Егоров Виктор Павлович, Слиньков Алексей Владимирович (2013): История государственного аппарата и чиновничества в России. Москва: Московский
государственный университет путей сообщения (МИИТ) - Юридический институт.
Јанарис, Христо (2003): „Православље и Запад“. Хришћанство и европске интеграције: 295-318. Београд: Хришћански културни центар.
Јевремовић, Петар (1997). „Тријадолошки оквири персоналогије св. Григорија из Нисе“. Градац. № 123-124: 27-37. Чачак: Дом културе.
Јовановић, Милош (2008): „Веберова теза о протестантској етици и духу православља“. Годишњакза социологију. № 4: 123-139. Ниш: Филозофски факултет.
Каплан, Мишел (2008): Византија. Београд: Clio.
Литаврин, Генадиј (2017): Како су живели Византинци? Нови Сад: Академска
књига.
Мек Кормик, Мајкл (2006): „Цар“. Византинци: 285-314. Београд: Clio.
Ристић-Георгијев, Слађана (2017): „Идеал мудраца у Антици и појам светости у хришћанству“. Црквене студије. № 14: 43-50. Ниш: Центар за црквене студије Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије
Рожков, Николай (1918): Город и деревня в Русской истории - краткий очерк экономической истории Росии. Петроград: Книгоиздество В. С. Клестова.
Станковић Владан (2006): „Теодулија“. Српска слободарска мисао. № 3: 60-69. Београд: СРС.
Станковић, Владан (2014): Православно друштво - култура, установе, развој. Београд: Институт за политике студије.
Станковић, Владан (2019): „Право и друштвена моћ у православљу“. Зборник радова са међународног научног скупа Државно-црквено право кроз векове: 617-629. Београд, Цетиње, Будва: Институт за упоредно право, Митрополија црногорско- приморска Српске православне цркве.
Суботић, Драган (2010): „Либерална и православна монархија у светлу демократије и саборности“. Зборник Демократија и саборност: 183-225. Београд: Институт за политичке студије.
Чорбић, Драган (1996): Размеђаруског народњаштва. Ниш: СКЦ.
Published
2022-01-16