КРАЉ МИЛУТИН И СИНАЈ

  • Влада Станковић
Keywords: краљ Милутин, Синај, Јерусалим, света историја, хришћанство, рукописи

Abstract

Архиепископ српски Данило II (1324-1337) у свом Житију краља Милутина посветио је опширан одломак краљевој ктиторској делатности, у оквиру кога посебно, издвојено место заузима Данилов опис Милутиновог покровитељства у Јерусалиму и на Синају. Иако је Милутинова делатност у ова два света места оставила великих материјалних трагова, Данило II истиче други, узвишенији аспект краљеве повезаности са Јерусалимом и Синајом, којим се сам нови српски светац и његов род непосредно укључују у Свету историју хришћанства.

References

Даничић, Ђуро (1865): Живот светога Сименуна и светога Саве. Написао Доментијан, Биоград.
Даничић Ђуро (1866): Животи краљева и архиепископа српских, написао архиепископ Данило и други, Загреб.

Макданијел, Гордон (1984): Прилози за историју Живота краљева и архиепископа српских од Данила II, Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. XLVI, св. 1-4, 42-52.
Макданијел, Гордон (1991): Генезис и састављање Даниловог зборника, Ђурић, Војислав (ур.), Архиепископ Данило II и његово доба, Београд, 217-223.
Марјановић, Драгољуб (2018): Византијски свет и Српска црквау 13. и 14. веку, Нови Сад.
Недомачки, Видосава (1980): Манастир Арханђела Михаила и Гаврила у Јерусалиму - задужбина краља Милутина, Зборник за ликовне уметности Матице српске 18, 25-69.
Недомачки, Видосава (2004): Задужбине Немањића у Светој Земљи, јеромонах Јован (Ћулибрк) (прир.), Никон Јерусалимац. Вријеме - личност - дјело, Цетиње.
Станковић, Влада (2012): КраљМилутин (1282-1321), Београд.
Станковић, Влада, Ердељан, Јелена (2021): Краљ Милутин и манастир Бањска, Нови Сад.
Таmanidis, Ioannis (1988): Та еорѕвѕута то ётод 1975 аХа^тка уароуращ ащ juovtf Ау. Ажатерыщ тои Eiva, Thessaloniki.
Тарнанидис, Јанис (2018): Слика српске списатељске и духовне делатности у XIII и XIV веку која се јавља у Синајским словенским рукописима пронађеним 1975. године, Scala paradisi. Академику Димитрију Богдановићу у спомен, 1986-2016, ур. А. Турилов, Т. Суботин-Голубовић, И. Шпадијер, Н. Драгин, Д. Грбић, К. Мано-Зиси, Београд.
Темчин, Сергей (2021): Канон древнейшей службы свт. Савве Сербскому “Горе на престоле...”: модели построения, Сербское рукописное и печатное богослужебное наследие XII—XIX веков: источниковедение и культурне связи, Белград-Подгорица- Вильнюс, 139-151.
Published
2022-01-16