КАКО СЕ ЧИТАО СРБЉАК? РЕЦЕПЕЦИЈА СРБЉАКА (СКЗ, 1970) ОД ЊЕГОВОГ ОБЈАВЉИВАЊА ДО НАШИХ ДАНА

  • Ирена Плаовић

Abstract

У овом раду настојимо да испратимо разна читања Србљака који је изашао пре тачно педесет година у издању Српске књижевне задруге. Да бисмо разумели поједине савремене критизерске осврте на ово издање, вратили смо се раним критикама, са којима настављамо дискусију о важним питањима наше медиевистике, од издавања химнографских текстова до поетике старе српске књижевности. Основна
намера нашег прилога је преиспитивање рецепције средњовековне књижевности у српској књижевној критици, на примеру ове темељне књиге наше старе црквене поезије, о којој су изречени разни судови и која не престаје да изазива опречне реакције ни пола века касније.

References

Аверинцев, Сергеј Сергејевич (1982): Поетика рановизантијске књижевности.
Београд: СКЗ
Бичков, Виктор Васиљевич (2012): Кратка историја византијске естетике.
Београд: Службени гласник
Богдановић, Димитрије (1980): Историја старе српске књижевности. Београд:
СКЗ
Бојовић, Драгиша (2017): ,,Апологијом књижевности против духа
кривотворења“. У: Лицеум, 23, Крагујевац
Бубало, Ђорђе (2009): Писана реч у српском средњем веку : значај и употреба
писаних докумената у средњовековном српском друштву. Београд: Стубови културе
Бубало, Ђорђе (2016) ,,Писменост у средњовековној Српској земљи“. Свет
српске рукописне књиге XII-XVII век. Београд: САНУ, стр. 21 – 35
Величковић, Ненад (2016): ,,Просвијећени национализам у настави
књижевности“. Књижевна историја 158, Београд: ИКУМ, стр. 313 – 326
Величковић, Ненад (2017): Лажа и апанажа. О употреби књижевности у
образовању. Београд: Фабрика књига
Давидовић, Милена (2016): ,,Српски скрипторији од XII до XVII века“. Свет
српске рукописне књиге XII-XVII век, ур. Београд: САНУ стр. 49 – 69
Димитријевић, Владимир (2016): ,,Шта је опасније за образовање: патриотизам
или неолиберални капитализам?“ Књижевна историја 159, Београд: ИКУМ, стр. 341 – 355
Дојчиновић, Данијел (2012): ,,Национални идентитет у старој српској црквеној
поезији“. Филологија и универзитет : тематски зборник радова, Наука и савремени
универзитет, 1, стр. 879-894
Драгојловић, Драгољуб (1972): ,,Србљак“. Књижевна историја, год. 4, бр. 15,
Београд: ИКУМ, стр. 537 – 540
Илић, Дејан (2014): ,,Либертаријанска антидемократија и елитизам“. Пешчаник
https://pescanik.net/libertarijanska-antidemokratija-i-elitizam/
Јовановић, Томислав (2013): Стара српска поезија, записи и натписи, аренге.
Нови Сад: Издавачки центар Матице српске
Курцијус, Ернст Роберт (1996): Европска књижевност и латински средњи век.
Београд:СКЗ
Лихачов, Дмитриј Сергејевич (1972): Поетика старе руске књижевности.
Београд: СКЗ
Наумов, Александар (2009): Старо и ново. Студије о књижевности
православних Словена. Ниш: Центар за црквене студије
Николић, Ненад (2015): Проблеми савремене књижевне историје: критичка
пролегомена за обнову националних књижевности и њихових историја. Нови Сад:
Академска књига
Петровић, Светозар (1972): Природа критике. Загреб: Либер
Петровић, Светозар (2007): ,,О издавању средњовјековног пјесничког текста“.
Списи о старијој књижевности. Београд: Фабрика књига
Плаовић, Ирена (2016): ,,Српска средњовековна слова и похвале и њихово
реторичко наслеђе“. Годишњак Катедре за српску књижевност са јужнословенским
књижевностима. Год. 12, Београд: Филолошки факултет, стр. 233-244
Поповић, Тања (2019): Источни канон. Сремски Карловци, Нови Сад: Издавачка
књижарница Зорана Стојановића
Стојковић, Андрија (1972): ,,О филозофској поруци и значају Србљака“. Зборник
за друштвене науке Матице српске св. 57. Нови Сад: Матица српска, стр. 155 – 163
Суботин Голубовић, Татјана (2016): ,,Литургијски рукописи“ Свет српске
рукописне књиге (XII-XVII век). Београд : САНУ, стр. 89 – 109
Трифуновић, Ђорђе (1970): ,,Стара српска црквена поезија“. О Србљаку.
Студије. Београд:СКЗ
Трифуновић, Ђорђе (1990): Азбучник српских средњовековних књижевних
појмова. Београд: Нолит
Шпадијер, Ирена (2004): ,,Живот с књигом.“ Приватни живот у српским
земљама средњег века. Ур. Даница Поповић, Смиља Марјановић Душанић. Београд:
Клио, стр. 447 – 470
Шпадијер, Ирена (1996): ,,Проблем жанра у средњовјековној књижевности“.
Књижевна историја, XXVIII, 100, Београд: ИКУМ, стр. 365 – 373
Шпадијер, Ирена (2019): ,,Српска химнографија у доба архиепископије“.
Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића. Београд:
САНУ
Шпадијер, Ирена (2016): ,,Стара српска књижевност и средњовековно
рукописно наслеђе“. Свет српске рукописне књиге XII-XVII век. Београд: САНУ, стр. 131
– 153
Шпадијер, Ирена (2019б): Почеци српске химнографије.Савина служба светом
Симеону. Београд: Чигоја штампа
Шпадиер, Ирена (2018): ,,Антологический состав хиландарской рукописи №
505“. Imperium Bulgariae. Studia in honorem annorum LX Georgii N. Nikolov / Българско
царство. Сборник в чест на 60-годишнината на доц. др Георги Н. Николов, ред. А.
Николов, София, стр. 815–827.
Canfora, Luciano (2002): Il Copista come autore. Palermo: Sellerio editore
Kakridis, Ioannis (1988): “Codex 88 des Klosters Dečani und seine griechischen
Vorlagen. Ein Kapitel der serbisch-byzantinischen Literaturbeziehungen im 14. Jahrhundert”.
Kakridis, Ioannis,Taseva, Lora (2014): Gegen die Lateiner Traktate von Gregorios
Palamas und Barlaam von Kalabrien in kirchenslavischer Übersetzung, Weiher – Freiburg
Picchio, Riccardo (1973): Models and Patterns in the Literary Tradition of Medieval
Orthodox Slavdom. Hague: Mouton Publishers
Published
2021-03-03