УСТАВНЕ ГАРАНЦИЈЕ ВЕРСКИХ ПРАВА И СЛОБОДА У КНЕЖЕВИНИ СРБИЈИ

  • Мартин Матијашевић
  • Данило Рончевић

Abstract

Кроз читаву историју верска права и слободе били су покретач многих криза и конфликата. Значај њихове заштите и остваривања истицан је у
најранијим правним актима многих друштвених творевина. Тежиште рада усмерено је на анализу верских права и слободе кроз приказ уставних гаранција верских права и слобода. У првом реду разматрају се уставне слободе и кривичноправна заштита вероисповести у Кнежевини Србији. Аутори праве паралеле и указују на континуитет постојања верских права и слобода у савременој историји Србије. У циљу сагледавања правног и уставног устројства Кнежевине Србије и односа према грађанима других вероисповести, тумаче се поједине уставне одредбе које су представљале гаранцију верских права и слобода. Кроз анализу верских права и слобода у Кнежевини Србији,
поред најдоминантније православне вероисповести, можемо видети да су декларативно, али и формалноправно, постојала и била гарантована права и слободе за све друге вероисповести.

References

Дурковић-Јакшић, Љубомир (1990): Србија и Ватикан 1804-1918. Краљево – Крагујевац: Каленић
Јеванђеље по Матеју: 28,19
Јовичић, Миодраг (1999): Лексикон српске уставности 1804–1918. Београд: ”Филип Вишњић”
Казимировић, Радован (1923): Црквено-правне расправе, књига прва. Београд: ИКП ”Геца Кон”
Крестић, Василије (2006): Бискуп Штросмајер – Хрват, Великохрват или Југословен. Јагодина: Гамбит
Мандзаридис, Георгије (2004): Социологија хришћанства. Београд: Хришћански културни центар
Мурдок, Џим (2008): Слобода мисли, савести и вероисповести, водич за примену члана 9. Европске конвенцијео људским правима. Београд: Савет Европе
Новаковић, Стојан (2007): Радови мемоарског карактера, iзабрана дела, књига VII. Београд: Завод зауџбенике
Новаковић, Стојан (1907): Католичка црква у Србији III. Београд: Архив за правне и друштвене науке
Петровић, Ђорђе (1856): Речник закона, уредба, уредбени прописа издани у Књажеству Србији од 1827. до половине 1854. Београд: Државно-књажевска штампарија
Перић, Живојин (1919): Религија у Српском грађанском законику. Београд: ИКП ”Геца Кон”
Стојковић, Момир (1998): Балкански уговорни односи 1876–1996, књига I.
Београд: ЈП „Службени листСавезне Републике Југославије“, СЈУ „Међународнаполитика“.
Published
2021-03-03