ТЕОЛОШКО-ФИЛОСОФСКА ГЕНЕЗА ИНТУИЦИЈЕ

  • Бранкица Поповић

Abstract

У раду се афирмише интуитивна метода сазнања стварности кроз стваралаштво знаменитих философа, мистика, светих отаца и религиозних мислилаца. У првом реду се истиче Платонов и Аристотелов допринос утемељењу феномена интуиције у саме основе гносеологије, која се интензивније развија у мистично религиозној философији Плотинове интуиције ума и метафизике унутрашњег искуства Светог Августина. Тај развојни пут нас води преко Декартове рационалистичке философије и Кантове чисте интуиције до савременог интуиционизма, оличеног у Бергсоновом и Хусерловом стваралаштву као и у философији руских интуитивиста, у првом реду Н. О. Лоског, чије се учење прелама кроз призму теолошко философских поимања интуитивног облика сазнања у бројних савремених руских философа и богослова: Владимира Соловљева, Н. А. Берђајева, С. Л. Франка, Оца Павла Флоренског и А. Ф. Лосева. Интуиција испитује све правце и путеве откривања и разумевања света, не искључиво и у првом реду чисто научно егзактно поимање света. Она тежи да, слободном активношћу и снагом духа, свет спозна у његовој многообличности, целокупности и у унутрашњој различитости његовог испољавања. Када за полазиште
имамо вишедимензионалност духовног света питање односа између разума и интуиције добија битно сложеније обличје.

References

Aristotel (2017): Metafizika. Beograd: Službeni glasnik – Paideia.
Augustin, Sv. Aurelije (1982): O državi božjoj. De civitate Dei. Knjiga I–X. Latinski i hrvatski tekst. Zagreb: Kršćanaska sadašnjost.
Augustin, Sv. Aurelije (1973): Ispovijesti XIII. Zagreb: Kršćanska sadašnjost. Naslov originala: S. Aurelii Augustini, Confessionum libri XIII.
Bergson, Anri (1991): Stvaralačka evolucija, preveo s francuskog Filip Medić. Sremski Karlovci. Naslov originala: L` évolution créatrice, Presses Universitaires de France, Paris, 1986.
Декарт, Рене (1952): Практична и јасна правила руковођења духом у истраживању истине. Београд: Српско филозофско друштво.
Deskartes, Rene (1951): Principi philosophie I. Preveo dr Veljko Gortan. Zagreb: Matica hrvatska.
Kasirer, Ernest (1985): Fenomenolofija saznanja. Novi Sad: Dnevnik – Književna zajednica.
Касирер, Ернест (1985): Филозофија симболичких облика. Нови Сад: Дневник – Књижевна заједница.
Le Roy, Edouard (1929): La pensée intuitive, 2 vols. Paris: Boivin, 1929 and 1930, Volumen I.
Лоски, Николај Онуфриевич (1995): Историја руске филозофије. Цетиње: Издавачки центар Цетиње.
Lajbnic, Godfrid, Vilhelm (1991): Novi ogledi o ljudskom razumu. Beograd: BIGZ.
Kant, Imanuel (1990): Kritika čistog uma. Beograd: BIGZ.
Platon (1979): Teetet. Zagreb: Naprijed.
Plotin (1984): Eneadа V. Beograd: Niro Književne novine.
Поповић, Бранкица (2011): Интуиција и наука у Хусерловој феноменологији.
Косовска Митровица: Филозофски факултет.
Husserl, Edmund (1956): Erste Philosophie (1923/24), Vol. I –VI. The Hague: Nijhoff.
Huserl, Edmund (1991): Kriza evropskih nauka. Gornji Milanovac: Dečje novine.
Windelband, Wilhelm (1956): Povijest filozofije, Knjiga prva. Zagreb: Kultura.
Šešić, Bоgdan (1962): Logika. Beograd: Naučna knjiga.
Published
2021-03-04