ХРИЈА, ПАРАБОЛА И РЕТОРИЧКА АРГУМЕНТАЦИЈА У ЛК. 14, 1-24 У СВЕТЛУ АНТИЧКЕ РЕТОРИЧКЕ ТЕОРИЈЕ

  • Лазар Павловић

Abstract

Намера рада огледа се у покушају сагледавања могућности утицаја античке реторике и њених стандарда на Луку као библијског аутора и његово литерарно стваралаштво. Одломак Лк. 14, 1-24 показује ауторово потпуно свесно експлоатисање реторички изразито корисних форми: параболе и хрије, и то у оквиру јасно дефинисаног поступка реторичке аргументације, као што је разрада хрије. Лука у складу са Аристо-
теловим и Квинтилијановим поимањем параболе као врсте реторичког доказа, и хрије као основе за развитак једне у реторичком смислу аргументативне целине, конструише одломак као разрађену мешовиту хрију према Хермогеновом осмоделном моделу.
Могућност наведеног лежи у Лукином сусрету са реториком кроз образовање према античком стандарду. То му је омогућило да правилно и успешно користи хрију и параболу онако како су употребљаване у античким реторичким круговима. Своје доказе у процесу
аргументације налази и садржински снабдева на основу „места“ као што су: трпеза, част и срамота, која су као таква имала изразиту важност у свету у коме и за који пише.

References

Aelius Theon (1997). Progymnasmata, (М. Pattilon/G. Bolognesi, text étali et traduit). Paris : Les Belles Lettres.
Aristotel (2008). Retorika, (M. Višić, prevod sa starohelenskog i komentari). Podgorica: Biblioteka Civilizacije.
Aristotle (1926). The „Art”of Rhetoric, (J. H. Freese, an English translation). London – New York: William Heinemann – G. P. Putnam’s Sons.
Flavius Josephus (2007). Against Apion, (J. M. G. Barclay, translation and commentary). Leiden-Boston: Brill.
Marko Fabije Kvintilijan (21985). Obrazovanje govornika, odabrane strane, ( P. Pejčinović, prevod). Biblioteka Žarišta, Veselin Masleša: Sarajevo.
Novum Testamentum Graece (282012), изд. B./K. Aland/J. Karavidopoulos/C. M.
Martini/B. M. Metzger, на основу критичког издања E./E. Nestle, Deutsche Bibelgesellschaft: Stuttgart.
Progymnasmata. Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetoric (2003). (G. A. Kennedy, translation with introduction and notes (SBL 10), Atlanta, Georgia: Scholars Press.
Rhetorica ad Herennium (1964). with an English translation by H. Caplan. London: William Heinemann
Spengel, L., (ed.), (1854). Rhetores Graeci, vol. II, Leipzig: Teubner.
The Institutio Oratoria of Quintilian (1977). with an English translation in four volumes (II) by H. E. Butler (LCL). London: Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts – William Heinemann LTD, London.
Поповић, Д. (2007): Хермогенове и Присцијанове припремне вежбе за беседнике. Београд: Чигоја.
Свето Писмо Новог Завјета, (2012): превод Комисије Светог Архијерејског Синода Српске Православне Цркве. Београд: Библијско друштво Србије.
Монографије и чланци
Antonopoulos, A. (2007): The Parable of the Great Dinner (Lk. 14, 15-24). Historical, Sociological, Literary and Theologial-Interpretative Approach. Part A’, 267-282. Преузето са http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/material/2007_1_8_Antonopoulos1.pdf
Bailey, K. E. (2007): Jesus through Middle Eastern eyes: Cultural Studies in the Gospels. Downers Grove, Illinois: IVP Academic.
Baum, A. D. (1992): Lukas als antiker Historiker. Bibel und Gemeinde (92/4), 286-296.
Berger, K. (1984): Formgeschichte des Neuen Testaments. Heidelberg: Quelle & Meyer.
Bex, F/Bench-Capon, T. (2017):Arguing with Stories. у: Olmos, P., (прир.), Narration as Argument, (31-45). Cham, Switzerland: Springer International Publishing.
Bonner, S. F. (2012): Education in Ancient Rome. From the Elder Cato to the younger Pliny. (RLE 91), Abington, Oxon: Routledge.
Braun, W. (1995): Feasting and Rhetoric in Luke 14 (SNTS 85). New York: Cambridge University Press.
Butts, J. R. (1986): Chreia in the Synoptic Gospel. BTB (xvi), 132-138.
Dibelius, M. (1935): From Tradition to the Gospel. New York: Charles Scribner’s Sons.
Dormeyer, D. (1998): The New Testament among the Writings of Antiquity. Sheffield: Sheffield University Press.
Esler, P. F. (2 2017): The Mediterranean Context of Early Christianity. у: Esler, P. F., (прир.), The Early Christian World. (3-26). Abington, Oxon/New York: Routledge.
Farmer, W. R. (1962): Form-Critical analysis of some synoptic material peculiar to Luke. New Testament Studies (8) 4, 301-316.
Fitzmyer, J. A. (1981): The Gospel according to Luke I-IX. A new translation with introduction and commentary (AncB 28), New York: Doubleday & Company.
Fitzmyer, J. A. (1985): The Gospel according to Luke X-XXIV. A new translation with introduction and commentary (AncB 28a), New York: Doubleday & Company.
Gnilka, J. (1999): Teologija Novog Zavjeta, (I. Dugandžić, prevod). Zagreb: Kršćanska Sadašnjost.
Green, J. B. (1997): The Gospel of Luke, (NICNT), Michigan: Grand Rapids.
Haenchen, E. (1971): The Acts of Apostles. A Commentary, Philadelphia: The Westminster Press.
Jeremias, J. (2 1976): The Parables of Jesus, New York: Charles Scribner’s Sons.
Kennedy, G. A. (1983): Greek Rhetoric under Christian Emperors, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Kennedy, G. A. (1984): New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.
Kurz, W. S. (1980): Hellenistic Rhetoric in the Christological Proof of Luke-Acts, Catholic Biblical Quarterly 42 (2), 171-195.
Lausberg, H. (1998): Handbook of Literary Rhetoric. A Foundation for Literary Study.
(translated by M. T. Bliss/A. Jansen/D. A. Orton). Leiden: Brill.
Mack, B. L. (1988): A Myth of Innocence. Mark and Christian origins, Philadelphia: Fortress Press.
Mack, B. L. (2 2008): Teaching in Parables: Elaboration in Mark 4, 1-34. у: Mack, B. L./Robbins, V. K., Patterns of Persuasion in the Gospels, (143-160). Eugene, Oregon: Wipf & Stock Publishers.
Mack, B. L. (2 2008): The Anointing of Jesus: Elaboration within the Chreia. у: Mack, B. L., /Robbins, V. K., Patterns of Persuasion in the Gospels, (85-106). Eugene, Oregon: Wipf & Stock Publishers.
Marguerat, D. (2004): The First Christian Historian. Writings the Acts of Apostles, (SNTS 121), Cambridge: Cambridge University Press.
McCall, M. H. Jr. (1969): Ancient Rhetorical Theories of Simile and Comparison, (LCM), Massachusetts, Cambridge University Press.
Nadeau, R. (1959): Classical System of Stases in Greek: Hermagoras to Hermogenes. GRBS 2 (1), 53-71.
Parsons, M. C. (2003): Luke and Progymnasmata: a preliminary investigations into the preliminary Exercises. у: Penner, T/Stichele, C. V., (прир.), Contextualizing Acts. Lukan
Narrative and Greco-Roman Discourse, (SBL 20), Atlanta, Georgia: Society of Biblical Literature.
Robbins, V. K. (2 2008): Plucking Grain on the Sabbath. у: Mack, B. L/Robbins, V. K., Patterns of Persuasion in the Gospels, (107-141). Eugene, Oregon: Wipf & Stock Publishers:
Robbins, V. K. (1988); The Chreia. у: Aune, D. E., (прир.), Greco-Roman Literature and the New Testament, (SBL 21), Atlanta, Georgia: Scholars Press.
Rohrbaugh, R. L. (2 2017): Jesus and Tradition. The Gospel Writers’ strategies of persuasion. у: Esler, P. F., (прир.), The Early Christian World, (169-196). Abington, Oxon-New York: Routledge.
Roth, S. J. (1997): The Blind, the Lame and the Poor: Character types in Luke-Acts, (JSNT 144), Sheffield: Sheffield Academic Press.
Scott, B. B. (1990): Hear Than the Parable: A Commentary on the Parables of Jesus. Minneapolis: Fortress Press.
Snodgrass, K. R. (2008): Stories with Intent. A Comprehensive Guide to the Parables of Jesus. Michigan: Eerdmans Publishing Co. – Grand Rapids.
Streeter, B. H. (41930): The Four Gospel: A Study of Origins – Treating of Manuscripts of Tradition, Sources, Autorship, & Dates. London: Macmillan and Co., Limited.
Tannehill, R. C. (1996): Luke, (ANTC). Nashville, Tennessee: Abington Press.
Taylor, R. O. P. (1946): The Groundwork of the Gospels. Oxford: Basil Blackwell.
Tucker, J. T. (1988): Exemple Stories: Perspective on four parables in Gospel of Luke, (JSNT 162), Sheffield: Sheffield Academic Press.
Watson, D. A./Hauser, A. J. (1994): Rhetorical Criticism of the Bible. A Comprehensive Bibliography with Notes on History and Method. Leiden: Brill.
Јелачић Србуљ, В. (2007): Rhetorikè Téchne, реторичка вештина кроз реторске вежбе, приручник за филолошке гимназије, Нови Сад: Rhetorike Techne.
Кенеди, Џ. А. (2019): Историја античке реторике (У. Рајчевић, преводилац). Београд: Карпос.
Ристовић, Н. (2005): Старохришћански класицизам. Позитивни ставови старохришћанских писаца према античкој књизи. Београд: Чигоја.
Published
2021-03-03