АНТИЧКО НАСЛЕЂЕ У ВИЗАНТИЈСКОЈ ФИЛОЗОФИЈИ (кроз дело Слободана Жуњића1)

  • Слађана Ристић Горгиев

Abstract

Византијска филозофија је неразлучиво повезана са хеленским наслеђем. Опште образовање у Византији, било је организовано по програмима који су важили у хеленским школама позне антике. Античко наслеђе не само да је било присутно на државним школама и универзитетима, већ и у црквеном образовању. Везаност за хеленску филозофију се у Византији осећа како на нивоу идеја и проблема, тако и на нивоу
појмова и језика. Слободан Жуњић сматра да је византијска мисао поред мистике, неговала и хуманизам, пре свега због тога што је преузимала идеје, појмовни апарат и доказне поступке античке филозофије. Византија је спој појмовне културе и мистичког осећања. У њој није било одвајања пута вере и побожног учења од филозофско-логичког разумевања стварности.

References

Aristotel (1996): Nagovor na filozofiju. Zagreb: Naprijed
Аверинцев, Сергеј, Медведев, Игор (1996): Преглед византијске филозофије. Београд: Плато
Горгиев, Бранко (2012): Глагол «einai» као родно место теологије и филозофије.
Годишњак Центра за Црквене студије. Година IX. Број 9. Ниш: Центар за црквене студије
Горгиев, Бранко (2019): Термин Ypostasis у антици и раном хришћанству.
Византијско-словенска чтенија II. Ниш: Центар за византијско-словенске студије,
Међународни центар за православне студије, Центар за Византијске студије
Дамаскин, Јован (1997): Философска поглавља, Источник знања. Никшић: Јасен, Бјели Павле
Жуњић, Слободан (2012): Логика и теологија. Београд:Отачник
Жуњић,Слободан (1995): Дефиниције филозофије у дијалектици Јована
Дамаскина. Филозофски годишњак, 8. Београд: Институт за филозофију Филозофског факултетаPlaton (1976): Država. Beograd: BIGZ
Knežević, Аnto (1991): Najstarije slavensko filozofsko nazivlje. Zagreb
Лестивичник, св Јован (2008): Лествица. Света Гора: Манастир Хиландар
Clementis, Alexandrini (1869): Opera, Ex recensione Gulielmi Dindorfii. 4 vols.
Oxonii: Typographeo Clarendoniano.
Teortulijan as Apologet.(1927): Bd.I-II: Munster
Published
2021-03-04