Медијска деноминација конфесионалне заступљености мањина - намера, немар или предрасуде

  • Владета Радовић
  • Милан Дојчиновић
  • Самир Љајић

Abstract

Савремени је тренутак суживота, оптерећен многобројним изазовима. При том вредносне оријентације излазе из оквира познатих система, а свест више не градимо, већ је програмирамо. У таквом, наизглед „хаотичном поретку“, медији односе победу, корист остварују интересне групације, а корисници остају само корисни... Приоритети модерне цивилизације, парадоксално су контраиндиковани друштвеном развоју. Исходи фундаменталних грешака „новог начина производње“, све су драматичнији, капитал постаје сам себи потицај и сврха, а Дух остаје заробљен тешким стакленим сводом материјализма. Човек почиње да служи ономе што је за сопствену добробит стварао деценијама. Медији масовне комуникације су, у потпуности, ослобођени елементарних деонтолошких одредница, док су објективност, новинарска етика и заштита јавног интереса, постали архаична монографска тематика. Са основним постулатима су занемарене и мањинске групе које „легитимно“ остају невидљиве. Истина, разлози маргинализације верских, етничких и расних мањинских заједница су многобројни, но профитабилност постаје неумољива категорија. Такво стање може имплицирати и значајније друштвене и морално-вредносне проблеме. Чињеница је и то да бројност мањинских групација круцијално утиче на положај, односно заступљеност у медијима, но медијска заступљеност ове врсте не би смела да буде тржишна категорија, док стереотипи и предрасуде, иако само последице, попримају форму доминанте.

References

Вукомановић, М. (2001) Свето и мноштво: изазови религијског плурализма, Београд: Чигоја штампа
Конфучије (приређено 2009.) Мисли, Лесковац: Златна књига
Кубурић, З. и Кубурић Боровић, М. (2009) Ревитализација религије на Балкану. У: Revitalization of religion (theoretical and comparative approaches), приредила Данијела Гавриловић, Ниш: YSSSR
Кутлешић, В. (2007) Ставови политичких партија у политичком систему Србије према религији и верским заједницама, Београд: Факултет политичких наука
Милинков, С. (2012) Сиромаштво жена – медијска искљученост, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, Нови Сад: Филозофски факултет
Стојковић, Б. (2002) Идентитет и комуникација, Београд: Чигоја штампа
Шушњић, Ђ. (2008) Рибари људских душа, Београд: Чигоја штампа
Published
2020-01-31