Неке импликације за примену методе анализе садржаја у истраживању комуникације у Српској православној цркви

  • Ивица Лазовић
  • Предраг Јеленковић

Abstract

У овом раду нам је циљ да направимо осврт на могућност примене методе анализе садржаја у истраживању комуникације у Српској православној цркви.Ова метода има значајну примену како у социологији, тако и у другим друштвеним наукма. Комуникација има важну улогу у свим организацијама, па и црквеним организацијама, те је за њено разумевање веома важна научна анализа. Иако је анализа садржаја веома корисна научна метода, она није превише обрађена у литератури, а ни примењивана у пракси. У раду ћемо се осврнути на комуникацију у цркви, на анализу садржаја и поступак извођења анализе садржаја и на могућности њене примене у истраживању комуникације у Српској православној цркви.

References

Баћевић, Љиљана (1985): Верска штампа, Институт друштвених наука, Београд, 1985.
Баћевић, Љиљана (1987): Црква и њена штампа, Култура, бр.78-79,(http://www.casopiskultura.rs/MagazinePublication/ShowPublicationPdf?magazinePublicationId=2142)
Богдановић, Марија, (1993): Методолошке студије, Институт за политичке студије, Београд,
Бранковић, Србобран, (2009): Методи искуственог истраживања друштвених појава, Београд: Мегатренд универзитет.
Ђурић, Михаило, (1962): Проблеми социолошког метода, Савремена школа, Београд,
Илић, Владимир (2016): Посматрање и анализа садржаја, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Београд,
Јеленковић, Предраг, Јеленковић, Љиљана,(2013): Системи комуникације у функцији избора професије студија случаја Ниш, Теме, Бр. 2, Ниш,
Јеленковић, Предраг, Јеленковић, Љиљана, (2016): Комуникација и избор професије, Медиа реформ центар Ниш,
Кончаревић, Ксенија (2012): Говор православних клирика и верника у српској и руској језичкој и социокултурној средини (социолингвистичке детерминанте и конфронтациона системско-структурална анализа) Црквене студије, Центар за црквене студије Ниш, бр. 9,
Кончаревић,Ксенија (2010): Комуникативна личност српског парохијског свештеника- методолошке схеме и резултати параметарског истраживања, Црквене студије, Центар за црквене студије Ниш, бр. 7,
Лазовић, Ивица (2004): Процес управљања у Српској православној цркви, Црквене студије, Центар за црквене студије Ниш, бр. 1,
Манић, Жељка (2017): Анализа садржаја у социологији, Чигоја штампа, Београд,
Милосављевић, Славомир, Радосављевић, Иван (2000): Основи методологије политичких наука, Службени гласник, Београд,
Миљевић, Милан (2011): Пословна етика и комуницирање, Универзитет Сингидунум, Београд,
Миљевић, Милан, Илић, Владимир (2018): Анализа садржаја у социјалној делатности, Социјална политика 1/2018, Београд
Петровић, Миодраг (1986): Студенички типик и самосталност Српске цркве, Дечије новине, Горњи Милановац,
Плачко, Људевит, (1985): Деловање цркве и прихваћање религијско-црквене доктрине, Институт за друштвена истраживања Свеучилишта у Загребу,
Плачко, Људевит, (1990): Анализа садржаја, Институт за друштвена истраживања свеучилишта у Загребу,
Савић, Виктор (2016): Српски језик око године хиљадите, Црквене студије, Центар за црквене студије Ниш, бр. 9,
Томић, Зорица (2003): Комуникологија, Чигоја штампа, Београд,
Фајгељ, Станислав (2007): Методе истраживања понашања, Центар за примењену психологију, Београд,
Фајгељ, Станислав, (2010): Методе истраживања понашања, Београд: Центар за примењену психологију,
Фајгељ, Станислав, Кузмановић, Бора Ђукановић, Борислав (2004): Приручник за социјална истраживања, ЦИД, Подгорица,
Хавелка, Ненад, Бора Kузмановић и Драган Попадић, (2004): Методе и технике социјалнопсихолошких истраживања, Центар за примењену психологију,Београд,
Цирсаж, Бранко (1970): Црквено право, Београд,
Шушњић, Ђуро(1973): Kритика социолошке методе, Градина, Ниш,
Шушњић, Ђуро(2007): Методологија: критика науке, Чигоја штампа, Београд,
Published
2020-01-31