РЕЛИГИЈСКА ЛЕКСИКА У ДИПЛОМАТСКОЈ ПРЕПИСЦИ НА СРПСКОМ И ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ: У СВЕТЛУ ТРАДУКТОЛОГИЈЕ

  • Селена Станковић

Abstract

Године 1899. Министарство иностраних дела Краљевине Србије објавило је дипломатске списе Преписка о арбанаским насиљима у Старој Србији 1898–1899, познате као Плава књига, у којима се говори о тешком животу и невољама хришћанског српског становништва у тадашњем Косовском вилајету услед самовоље и терора Албанаца и њихових пљачкашких чета. Основни садржај Преписке чине дипломатске ноте и писма које је ондашњи посланик Србије у Цариграду Стојан Новаковић размењивао и са министром иностраних дела и председником српске Краљевске владе Владаном Ђорђевићем и са турским министром иностраних послова Тефик-пашом. Ови важни службени списи, у ствари, приказују дипломатско-политичке покушаје Краљевине Србије да заустави дуготрајне и разноврсне албанске злочине и да заштити српски народ на територији Косовског вилајета чији знатан део данас припада покрајини Косово и Метохија. Кореспонденцију С. Новаковића са Тефик-пашом сачињавају ноте и прилози чије се истоветне верзије на српском и француском језику паралелно дају. У њима се пак детаљно описују бројна злодела Албанаца над српским становништвом – убиства, силовања, отмице, пљачкања цркава, напади, паљевине, разбојништва, турчења итд. – при чему се прецизирају места у којима су се злочини дешавали, наводе се датуми насиља, као и властита имена Албанаца починилаца погрома и пострадалих Срба. Усмеравајући пажњу на оне сегменте кореспонденције у којима се пре свега говори о нападима и пљачкањима српских цркава и свирепостима над српским свештенством, у раду се са традуктолошког аспекта анализира религијска лексика са циљем да се путем теолингвистичког испитивања укаже на неповољан положај Српске православне цркве и тежак живот хришћана на овој српској територији у последњим годинама 19. века. Ексцерпирани термини сакралног садржаја разврставају се у лексичко-семантичке категорије, а потом се разматрају преводилачки поступци коришћени за њихово преношење са српског на француски језик. Истраживање се спроводи у оквиру лингвистичке концепције превођења док се примењене традуктолошке технике испитују у складу са Њумарковим дефиницијама (P. Newmark, Textbook of translation, 1988) и класификацијом Винеа и Дарбелнеа (J.-P. Vinay et J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais, 1972). Посматране преводне јединице углавном представљају синтагматске склопове који се у раду анализирају и путем дескриптивног и контрастивног метода, неодвојивих од теорије превођења

References

Министарство иностраних дела/Ministère des affaires étrangères (1899) : Преписка о арбанаским насиљима у Старој Србији 1898–1899/Documents diplomatiques : Correspondance concernant les actes de violence et de brigandage des Albanais dans la Vieille-Serbie (Vilayet de Kossovo) 1898–1899. Београд/Belgrade : Државна штампарија/ Imprimerie de l’État.
Dumas, Florence (2009) : L’orthodoxie en langue française. Perspectives linguistiques et spirituelles. Iasi : Casa editorială Demiurg.
Dumas, Florence (2010a) : Dictionnaire bilingue de termes religieux orthodoxes français – roumain. Iasi : Doxologia.
Dumas, Florence (2010b) : Le français comme langue liturgique de l’Orthodoxie : l’absence des emprunts à l’anglais. Analele Științifice ale Universității « Alexandru Ioan Cuza » din Iași, secțiunea III e Lingvistică, tomul LVI (2010). Iași : Universitățea « Alexandru Ioan Cuza », 101–108.
Đurin, Tatjana (2016) : Deset knjiga istorije Grgura Turskog. Istorija Franaka. Grgur Turski. Prevod: Tatjana Đurin. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 7–68.
Đurin, Tatjana, Popović, Una (2017) : Trinaest knjiga Avgustinovih „Ispovesti”. Ispovesti Aurelije Avgustin. Prevod: Tatjana Đurin. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 5–38.
Ivir, Vladimir. (1978) : Teorija i tehnika prevođenja. Sremski Karlovci: Centar „Karlovačka gimnazija”.
Jakimovska, Svetlana (2015) : Les relations sémantiques des termes orthodoxes macédoniens et français de point de vue traductologique. Филолог, Бр. 12, Год. VI (2015). Бања Лука: Универзитет у Бањој луци, Филолошки факултет, 254–262.
Jakimovska, Svetlana (2016) : On translation of church-slavonic orthodox terms in french. In: ФИЛКО, Зборник на трудови, Прва меѓународна научна конференција филологија, култура и образование (18–19 март 2016, Штип). Главен и одговорен уредник Драгана Кузмановска. Штип: Универзитет „Гоце Делчев”, 297–305.
Jakimovska, Svetlana (2017) : Analyse comparative de l’étymologie des termes orthodoxes macédoniens et français. Палимпсест, Бр. 4, Год. II (2017). Штип: Универзитет „Гоце Делчев”, Филолошки факултет, 15–24.
Jakobson, Roman (1966) : Lingvistika i poetika. Prevod: Draginja Pervaz et al. Izbor: Milka Ivić i Sreten Marić. Beograd: Nolit.
Jovanović, Ivan N. (2019) : Le patriarche Paul de Serbie : un saint de notre temps de Jean-Claude Larchet traduit par Nenad Stamenković : analyse traductologique. Црквене студије, Бр. 16/2, Год. XVI (2019). Ниш: Центар за црквене студије – Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије – Међународни центар за православне студије, 731–751.
Krstić, Nenad (2008) : Francuski i srpski u kontaktu. Struktura proste rečenice i prevođenje. Sremski Karlovci – Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
Newmark, Peter (1988) : A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall International ELT.
Novakov, Predrag (2007) : On translating fine arts and religious texts from Serbian to English. In: Igor Lakić, Nataša Kostić (ur.), Language for specific purposes, Conference Proceedings (23–25. septembar 2004, Herceg Novi). Podgorica: Institut za strane jezike, 118–125. Serban, Adriana (2008) : Enjeux et défis de la traduction des textes religieux : prolégomènes à une étude des choix identitaires en Transylvanie, Cahiers d’études du religieux. Recherches interdisciplinaires, No 4 (2008). http://journals.openedition.org/cerri/583. Consulté le 30 juillet 2019.
Škaljić, Abdulah (1966) : Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku. Sarajevo: Svjetlost.
TLFi : Le Trésor de la langue française informatisé. . Consulté le 28 juillet 2019, le 5 août 2019.
Vinay, Jean-Paul, Darbelnet, Jean (1972) : Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction. Nouvelle édition revue et corrigée. Paris : Didier.
Војводић, Михаило (1999) : Путеви српске дипломатије: огледи о спољној политици Србије у XIX и XX веку. Београд: Clio. Вojвoдић, Mихaилo (2007) : Србиja и Срби нa Кoсoву и Meтoхиjи oд Бeрлинскoг кoнгрeсa дo Бaлкaнских рaтoвa. In: Кoстa Mихaилoвић (ур.), Кoсoвo и Meтoхиja: прoшлoст, сaдaшњoст, будућнoст, Збoрник рaдoвa с мeђунaрoднoг нaучнoг скупa (16–18. мaрт 2006, Београд). Бeoгрaд: СAНУ, 85–94.
Војводић, Михаило, (2012) : Стојан Новаковић у служби националних и државних интереса. Београд: Српска књижевна задруга.
Вујовић, Ана (2012) : Француски језик за студенте теологије. Београд: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет – Институт за теолошка истраживања.
Грковић-Мејџор, Јасмина (1996) : Најстарија словенска писменост и адаптација библијских имена у источној и западној традицији. In: Мирјана Крајнов (ур.), Основни принципи превођења религијске терминологије, Зборник радова са Саветовања (19. јун 1995, Нови Сад). Нови Сад: Извршно веће АП Војводине – Покрајински секретаријат за остваривање права националних мањина, управу и прописе, 29–36.
Јовановић, Иван Н. (2017) : О проблемима превођења религијске терминологије са француског на српски језик: пример Теологија болести Жан-Клод Ларшеа. Црквене студије, Бр. 14, Год. XIV (2017). Ниш: Центар за црквене студије – Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије – Међународни центар за православне студије, 639–660.
Кнежевић, Ивана (2010) : Теолошки дискурс енглеског и српског језика: лексичко-семантички и стилистички проблеми превођења. Београд: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет – Институт за теолошка истраживања.
Кончаревић, Ксенија (2006) : Језик и православна духовност. Студије из лингвистике и теологије језика. Крагујевац: Каленић.
Кончаревић, Ксенија (2015) : Поглед у теолингвистику. Београд: Јасен.
Кончаревић, Ксенија (2017) : Језик и религија: појмовник теолингвистике. Београд: Јасен.
357
Петровић, Срђан (2015) : Библиографија радова из теолингвистике објављених у Србији, Црној Гори и Републици Српској од 2000. до 2013. In: Богољуб Шијаковић (прир.), Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, Књ. 18, Зборник радова научног скупа (29. мај 2015, Београд). Београд: Универзитет у Београду, Православни богословски факултет, 116–147.
Ракић, Радомир (1996) : Проблеми превођења религијске терминологије. In: Мирјана Крајнов (ур.), Основни принципи превођења религијске терминологије, Зборник радова са Саветовања (19. јун 1995, Нови Сад). Нови Сад: Извршно веће АП Војводине – Покрајински секретаријат за остваривање права националних мањина, управу и прописе, 37–42.
Ракић, Радомир (1999) : Неки теоријски и практични аспекти превођења црквене терминологије. Преводилац, XVIII/1–2 (1999). Београд, 32–46.
РМС : Речник српскохрватскога књижевног језика, I–VI. Нови Сад – Загреб: Матица српска – Матица хрватска, 1967–1976.
РСАНУ: Речник српскохрватског књижевног и народног језика, I–. Београд: Српска академија наука и уметности, Институт за српски језик САНУ, 1959–.
Савић, Свенка (1996) : Религијски дискурс. In: Мирјана Крајнов (ур.), Основни принципи превођења религијске терминологије, Зборник радова са Саветовања (19. јун 1995, Нови Сад). Нови Сад: Извршно веће АП Војводине – Покрајински секретаријат за остваривање права националних мањина, управу и прописе, 17–27.
Самарџија-Грек, Татјана (2011) : Глаголски прилози садашњи „говорећи” и „одговарајући” у „Новом завјету” Вука Караџића и њихови еквиваленти у оригиналном тексту и неким француским преводима. Научни састанак слависта у Вукове дане, Књ. 40/1 (2011). Београд: Међународни славистички центар, 543–556.
Сибиновић, Миодраг (1990) : Техника превођења. Општи део. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Сибиновић, Миодраг (2009) : Нови живот оригинала: увод у превођење. Београд: Просвета/Алтера/Удружење научних и стручних преводилаца Србије.
Урошевић, Атанасије (1975): Топоними Косова. Београд: Српска академија наука и уметности.
Хлeбeц, Бoрис (2009): Oпштa нaчeлa прeвoђeњa. Бeoгрaд: Београдска књига.
Published
2020-01-31