СЕМАНТИКА ЗООНИМСКЕ ФРАЗЕОЛОГИЈЕ БИБЛИЈСКОГ ПОРЕКЛА У ФРАНЦУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

  • Иван Јовановић

Abstract

У раду се, контрастивним приступом, посматрају француски и српски зоонимски фразеологизми библијског порекла с циљем да се покажу све сличности и разлике које се јављају на семантичком и лингвокултуролошком плану двају посматраних језика. Анализа се врши у оквиру постулата Клајберове теорије семантичких поља и Телијиног лингвокултуролошког модела. Присуство животиња у Библији и њихова снажна симболика послужили су као мотивациона база за настанак великог броја устаљених језичких структура – фразеологизама, колокација, пословица и изрека којима се реконструише језичка слика света и који метафоричким и/или метонимијским путем упућују на човеков живот уопше, на људске активности, на физичке, моралне и карактерне особине, на људска стања и емоције, на човеков положај у друштву и на његов однос према осталим припадницима друштвене заједнице. Осим тога, фразеологизми библијског порекла са зоонимском компонентом реферирају и на друге фрагменте стварности у којима је главни актер човек: успостављање мира, пружање сигурности и заштите, упуштање у опасне ситуације. Анализирани примери ексцерпирани су из француских и српских фразеолошких речника (Rey, Chantreau 2007; Vigerie 2004; Караџић 1985; Оташевић 2012; Милосављевић 1994), из француских и српских једнојезичних речника (TLFi 2005; РМС 2007; РСАНУ 1959), из речника библизама (Bologne 2005; Стошић 2008), из Библије (2001; 2007) као и са интернета.

References

Anđelić, Ikonija (2015): Kontrastivna analiza biblijskih frazeologizama u engleskom, nemačkom i srpskom jeziku. Zbornik za jezike i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, (ur. Predrag Novakov), knjiga 5, str. 105 – 114.
Visković, Nikola (2009): Kulturna zoologija: Što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
Vigerie, Patricia (2004) : Quand on parle du loup... Les animaux dans les expressions françaises. Paris : Larousse.
Вуловић, Наташа (2015): Српска фразеологија и религија. Лингвокултуролошка истраживања. Београд: Институт за српски језик САНУ.
Голубовић, Мирослав, Милићевић, Ковиљка (2015): Човек и животиње. Хришћански поглед. Земун: Ризница.
Јовановић, Иван (2013): Француски фразеологизми и пословице с лексемом agneau/јагње и њихови српски еквиваленти. Од науке до наставе (ур. Бојана Димитријевић), књига 2, стр. 220 – 234.
Јовановић, Иван (2018): Лексема коњ у француској и српској фразеологији. Језици и књижевности у контакту и дисконтакту (ур. Иван Јовановић), књига 1, стр. 55 – 67.
Kleiber, George (1994) : La Sémantique du prototype. Paris : PUF.
Miquel, Dom Pierre (1994) : Dictionnaire symbolique des animaux. Zoologie mystique. Paris : Le Léopard d’Or.
Мршевић-Радовић, Драгана (2003): Паремије: текстуални оквир за националну културу. Београд: Друштво „Свети Сава“, 79 – 85.
Мршевић-Радовић, Драгана (2008): Фразеологија и национална култура. Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије.
Opašić, Maja (2014): Zoonimske sastavnice u biblizmima hrvatskoga i pojedinih jezika. Životinje u frazeološkom ruhu (ur. Ivana Vidović Bolt), str. 1 – 14.
Станковић, Селена (2012): Из контрастивне анализе језика: проблеми, резултати, класификација и примена. Philologia Mediana 4 (ур. Ирена Арсић). Ниш: Филозофски факултет, стр. 381 – 391.
Стошић, Љиљана (2001): Мали речник црквених појмова. Београд: Арс Либри.
Телийя, Вероника (1996): Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: Школа „Языки русской культуры“.
Тодоровић, Младомир (1994): Речник мање познатих речи и израза у Светом писму. Крагујевац: Каленић.
Толстој, Иљич, Никита (1995): Језик словенске културе. Ниш: Просвета.
Ševalije, Žan, Gerbran, Alen (2009): Rečnik simbola. Beograd: Stylos.
Crvenka, Mario (2013): Životinje u Bibliji. Zagreb: Teovizija.
Walter, Harry et al. (2010): Deutsch-polonisches Wörterbuch biblischer Phraseologismen mit
historisch etymologischen Kommentaren. Szczecin – Greifswald: Volumina pl.
Библија (2007): Београд: Глас цркве.
Bologne, Jean-Claude (2005) : Au septième ciel. Dictionnaire commenté des expressions d’origine biblique. Paris : Larousse.
Караџић, Вук (1985): Српске народне пословице. Београд: Просвета/Нолит.
La Bible (2001) : Paris : Maxi-livres.
Милосављевић, Бошко (1994): Српско-француски речник идиома и изрека. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Оташевић, Ђорђе (2012): Фразеолошки речник српског језика. Нови Сад: Прометеј
Rey, Alain, Chantreau, Sophie (2007) : Dictionnaire des expressions et locutions. Paris : Le Robert.
РМС (2007): Речник матице српске. Нови Сад: Матица српска.
РСАНУ (1959): Речник Српске академије наука и уметности. Београд: Српска академија наука и уметности.
Свето писмо, Нови завет (1998): Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве.
Стошић, Љиљана (2007): Библијске пословице и изреке. Београд: Српска књижевна задруга.
TLFi (2005) : Trésor de la langue française informatisé. Paris : Le Robert.
https://vukajlija.com/kao-ovce-na-solilo
Published
2020-01-31