Збирне именице као компоненте фразеолошких јединица с религијском конотацијом

  • Наташа Вуловић
  • Драгана Цвијовић

Abstract

У центру истраживачке пажње јесте семантичка анализа фразеолошких јединица с религијском конотацијом, које у свој састав укључују неку од збирних именица у српском језику. Тако се као компоненте у фразеологизмима појављују именице: дрвље, камење, народ и др. Циљ је да се утврди могућа мотивација религијских фразеолошких значења датих језичких јединица (бацати се на Бога камењем, изабрани народ и сл.).

References

Валтер, Хари (2009): Лексикографическое описание библейской, фразеологии. Москва − Магнитогорск – Новосибирск: Российская академия наук, ур. М. Б. Абрамзов, 73–78.
Вуловић, Наташа (2015): Српска фразеологија и религија, Лингвокултуролошка истраживања. Београд: Институт за српски језик САНУ, Монографија 23.
Даничић-Караџић, Ђуро, Вук Ст. (1870): Свето писмо Старога и Новога завета. Београд.
Матешић, Јосип (1982): Фразеолошки рјечник хрватскога или српскога језика. Загреб: Школска књига.
Мокијенко, В. М. (1989): Славянская фразеология. Москва: Издание второе, „Высшая школа“.
Мршевић-Радовић, Драгана (1987): Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику. Београд: Филолошки факултет.
Мршевић-Радовић, Драгана (2008): Фразеологија и национална култура. Београд: Друштво за српски језик, Филолошки факултет.
Оташевић, Ђорђе (2012): Фразеолошки речник српског језика. Београд: Издавачка кућа Прометеј.
Пејановић, Ана (2010): Фразеологија Горског вијенца. Подгорица: Црногорска академија наука и умјетности, Његошев институт, Монографије и студије, књ. 7.
РМС (1967−1976): Речник српскохрватског књижевног језика. Нови Сад−Загреб: Матица српска и матица хрватска (I−III), Нови Сад: Матица српска (IV−VI).
РСАНУ (1959−): Речник српскохрватског књижевног и народног језика, I−XIX. Београд: Српска академија наука и уметности.
РСЈ (2007): Речник српскога језика. Нови Сад: Матица српска.
Тројановић, Сима (1898): Лапот и проклетије у Срба. Београд: Искра.
Цвијовић, Драгана (2017): Збирне именице у савременом српском језику, необјављена докторска дисертација. Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду.
Published
2020-01-31