Просторни заменички прилози у Мирослављевом Јеванђељу

  • Јелена Стошић

Abstract

Овај рад бави се употребом просторних заменичких прилога у јеванђељском тексту. Основни корпус за истраживање чини Мирослављево јеванђеље, а употреба ексцерпираних примера проверавана је и на основу Никољског јеванђеља и Рујанског четворојеванђеља, што је показало да су промене које су задесиле просторно семантичко поље у народном језику тешко продирале у јеванђељски текст из каснијег периода. Текст на српскословенском језику је, даље, упоређиван са преводом на савремени српски језик како би се показало да је подсистем просторних заменичких прилога био стабилан у XII веку. Анализа је вршена у оквиру теорије семантичких локализација, при чему су значења заменичких прилога одређивана на основу сема релевантних за ову врсту речи. Урађена је и фреквенцијска анализа, која је показала да су најфреквентнији прилози са значењем локативности, при чему је најфреквентнији прилог тоу .

References

ВПНЗ: Нови завјет господа нашега Исуса Христа. превео Вук Стеф. Караџић, Беч (http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&i d=1258&m=2#page/4/mode/2up, 27. 9. 2019).
МЈ: Мирослављево јеванђеље. Критичко издање (1986). приредили: Никола Родић и Гордана Јовановић, Зборник за историју, језику и књижевност српског народа, I одељење, књига XXXIII, Београд: Српска академија наука и уметности – Институт за српскохрвтски језик.
НЈ: Никољско јеванђеље (1864). на свијет издао Ђ. Даничић, Биоград (http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id=3914&m=2#page/4/mode/2up, 15. 9. 2019).
РЧЈ: Рујанско четворојеванђеље. Фототипско издање (1987). Београд: Републички завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу СР Србије – Народна библиотека Србије.
СПНЗ: Свето писмо. Нови завјет Господа Нашег Исуса Христа (2002). Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве.
Белић, Александар (2006): Историја српског језика, Изабрана дела Александра Белића, четврти том. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Грицкат, Ирена (1962): „О једној особини прилога и прилошких синтагми у српскохрватском језику”, Наш језик XII/3–6, Београд, 78–89.
Грицкат, др Ирена (1972): Актуелни језички и текстолошки проблеми у старим српским ћирилским споменицима, Београд: Народна библиотека СР Србије.
Грковић-Мејџор, Јасмина (2007): Списи из историјске лингвистике. Нови Сад – Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Драгићевић, Рајна (2010): Лексикологија српског језика, Београд: Завод за уџбенике.
Костић, Ђорђе (2009): Квантитативни опис структуре српског језика. Доментијан, Живот Светога Симеона. Живот Светога Саве. Књига 2. Појединачни фреквенцијски речници. Београд: Службени гласник.
Курешевић, Марина (2014): Хипотактичке структуре у Српској Александриди: функционалностилистички аспекти, Нови Сад: Филозофски факултет.
Меденица, Лука (2014): Незаменички прилози са просторним значењем у савременом руском и српском језику. Необјављена докторска дисертација, Београд (https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja &uact=8&ved=0ahUKEwi47_q31OHRAhXFPhQKHfzZBBcQFgg3MAU&url= https%3A%2F%2Ffedorabg.bg.ac.rs%2Ffedora%2Fget%2Fo%3A10617%2Fbd ef%3AContent%2Fdownload&usg=AFQjCNF2xp- LX7A26gR30Z0n1Ug19kfn8g&sig2=N7y9GAePOC_aqV_WuqRcJA&bvm=bv .145393125,bs.2,d.bGs, 27. 6. 2019).
Меденица, Лука (2016): „О теорији семантичких локализација”, Лингвистика и славистика Предрага Пипера. Зборник радова, уредник: Драгана Д. Јовановић. Нови Сад: Библиотека Матице српске.
Николић, Светозар (2002): Старословенски језик I. Правопис. Гласови. Облици. Београд: Требник.
Павловић, Слободан (2004): „Просторни прилози у старосрпским повељама и писмима”. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLVII/1–2, 215–231.
Павловић, Слободан (2006): Детерминативни падежи у старосрпској пословноправној писмености. Нови Сад: Матица српска.
Пипер, Предраг (1977): „Обележавање просторних односа предлошко-падежним конструкцијама у савременом српскохрватском књижевном језику”, Прилози проучавању језика 13/14, 1–51.
Предраг, Пипер (1982): „О типовима квантификатора у српскохрватском језику”. Научни састанак слависта у Вукове дане 11, 93– 103.
Пипер, Предраг (1988): Заменички прилози у српскохрватском, руском и пољском језику (семантичка студија). Београд.
Пипер, Предраг (1990): „О прилошкој нумеричкој квантификацији у руском и српскохрватском језику”, Зборник Матице српске за славистику 39, 101–112.
Поломац, Владимир (2018): „Слагање негација у српскословенском језику са аспекта функционалног раслојавања”, Српска славистика, том 1, уредници: Рајна Драгићевић, Вељко Брборић, Београд: Савез славистичких друштава Србије, 269–283 (http://doi.fil.bg.ac.rs/pdf/eb_set/2018/mks_srpska_slavistika-20181/mks_srpska_slavistika-2018-1ch18.pdf?fbclid=IwAR2mAOqGKUmYQ1nENGo5VgRFlRI9TGpFxNBN39Bz g8YBGIAHf2so-VNYESg, 22. 8. 2019).
Чурчић, Лаза (1987): „Историјски оквири штампарије у манастиру Рујну 1536–1537”. у: Рујанско четворојеванђеље. фототипско издање. Београд: Републички завод за међународну научну, просветну, културну и техничку сарадњу СР Србије – Народна библиотека Србије.
Brozović, Dalibor i Pavle Ivić (1988): Jezik srpskohrvatski/hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski, Zagreb.
Kordić, Snježana (2003): „Prilozi ovd(j)/tu/ond(j)e, ovamo/tamo/onamo, ovuda/tuda/onuda”, Јужнословенски филолог LIX, 81– 103.
Piper, Predrag (1979): „Funkcije ponavljanja reči u ruskom jeziku”, Zbornik radova Instituta za strane jezike i književnosti, sv. 1. Novi Sad, 79–86.
Piper, Predrag (1983): Zamenički prilozi (gramatički status i semantički tipovi), Radovi Instituta za strane jezike i književnosti. A. Jezičke studije, sv. 5, Novi Sad.
Piper, Predrag (2001): Jezik i prostor. Biblioteka XX vek, Beograd: Čigoja štampa.
СЈС: Slovnyk jazyka staroslověnského (re. Josef Kurz) (1958–1997). 1–52. Československá akademie věd. Slovanský ustav.
РМЧЈ: Ческини, Алесандро (2019): Речник Маријиног четворојеванђеља. Јеванђеље по Јовану. Ниш: Међународни центар за православне студије, Београд: Институт за српски језик САНУ.
Published
2020-01-31