ПРАВО КАДУЦИТЕТА У КАРЛОВАЧКОЈ МИТРОПОЛИЈИ (1691–1779)

  • Ненад Нинковић
  • Горан Васин

Abstract

У Хабзбуршкој монархији је по одредбама Друге привилегије (1691) до доношења Деклараторије (1779) Карловачка митрополија уживала кадуцитет, односно право наслеђивања имовине преминулих православних особа које иза себе нису оставиле наследнике или тестамент. Како је ово право често оспоравано, настао је низ жалби и владарских резолуција којима се покушавало доћи до решења. Проблем кадуцитетне имовине је био најактуелнији у време Марије Терезије. У раду се анализира како је стечено ово право, затим, настојања Беча да га укине или измени, напори митрополита Павла Ненадовића и Вићентија Јовановића Видака да га сачувају и доношење коначног решења (1779) којим је кадуцитет делимично остао у рукама цркве.

References

Архив Српске академије наука и уметности у Сремским Карловцима, Митрополијско-патријаршијски архив, фонд „А“ (АСАНУК, МПА, „А“)
Архив Српске академије наука и уметности у Београду, 7253 (АСАНУ, 7253)
Абрамовић, Владимир (2018): Битка код Сланкамена 1691. године, Београд: Heraedu.
Winkelbauer, Thomas (2003): Ständefreiheit und Fürstenmacht, Länder und Untertanen Des Hauses Habsburg im kofessionellen Zeitalter, Österreichische Geschichte 1522–1699, 1, Wien: Ueberreuter.
Гавриловић, Владан, Нинковић, Ненад (2014): Срби у Хабзбуршкој монархији током XVIII века – између Бечког двора и угарских власти, Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду 39, Нови Сад: Филозофски факултет, 69–82.
Гавриловић, Славко (2006): Исаија Ђаковић, архимандрит гргетешки, епископ јенопољски и митрополит крушедолски, Зборник Матице српске за историју 74, Нови Сад: Матица српска, 7–35.
Грујић, Радослав М. (1906): Како се поступало са српским молбама на двору ћесара австријског последње године живота патријарха Арсенија III. Чарнојевића, Нови Сад: Матица српска.
Ђорђевић, Милош (2018а): Ecclestia et religiosa. Српски митрополити и аустријска власт у Србији 1718–1739, Црквене студије 15, Ниш: Центар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије, 519–527.
Ђорђевић, Милош (2018б): Краљевство Србија 1718–1739, Ниш: Филозофски факултет.
Lau, Thomas (2016): Die Kaiserin. Maria Theresia, Wien–Köln–Weimar: Böhlau.
Микавица, Дејан, Гавриловић, Владан, Васин, Горан (2007): Знаменита документа за историју српског народа 1538–1914, Нови Сад: Филозофски факултет.
Микавица, Дејан, Лемајић, Ненад, Васин, Горан, Нинковић, Ненад (2016): Срби у Хабзбуршкој монархији од 1526. до1918, књига 1, Нови Сад: Прометеј – РТВ – Филозофски факултет.
Нинковић, Ненад (2014): Администрирање Карловачком митрополијом епископа Мојсија Путника, Истраживања 25, Нови Сад: Филозофски факултет, 187–201.
Нинковић, Ненад, Митревски, Ана (2017): Три жалбе митрополита Павла Ненадовића из 1762. године, Мешовита грађа (Miscellanea) 38, Београд: Историјски институт, 27–56.
Нинковић, Ненад (2017а): Привилегије – основа српске аутономије у Хабзбуршкој монархији (1690–1779), Стотину двадесет година од почетка борбе српског народа у Босни и Херцеговини за црквено-школску самоуправу (1896–2016), уредник Бране Микановић, Бањалука: Филозофски факултет, 35–50.
Нинковић, Ненад (2017б), Митрополит Павле Ненадовић, Нови Сад: Филозофски факултет – Историјски архив Срем.
Рокаи, Петар, Ђере, Золтан, Пал, Тибор, Касаш, Александар (2002): Историја Мађара, Београд: Clio.
Радонић, Јован (1911): Гроф Ђорђе Бранковић и његово време, Београд: Српска краљевска академија.
Радонић, Јован (2008): Војводина од Велике сеобе (1690) до сабора у Крушедолу (1708), Војводина II, Нови Сад: Прометеј, 1–47.
Радонић, Јован, Костић, Мита (2011): Српске привилегије од 1690. до 1792. год., Загреб: Просвјета.
Руварац, Димитрије (1911): Жалба митрополита Вићентија Јовановића – Видака против регуламента од 2. јануара 1777, Архив за историју Српске православне карло-вачке митрополије 1, Сремски Карловци: Српски народно-црквени фондови, 113–122.
Симеоновић-Чокић, Стеван (2008): Српске привилегије, Војводина II, Нови Сад: Прометеј, 47–85.
Точанац, Исидора (2008): Српски народно-црквени сабори (1718–1735), Београд: Историјски институт.
Точанац, Исидора (2007): Београдска и Карловачка митрополија, процес уједињења (1722–1731), Историјски часопис 55, Београд: Историјски институт, 201–217.
Точанац Радовић, Исидора (2014), Реформа Српске православне цркве у Хабзбуршкој монархији за време владавине Марије Терезије и Јосифа II (1740–1790), (докторска дисертација), Београд.
Хлапец Ђорђевић, Јулка (1908): Подвојвода Јован Монастерлија, Летопис Матице српске 247, Нови Сад: Матица српска, 13–20.
Швикер, Јохан Хајнрих (1998): Политичка историја Срба у Угарској, Нови Сад – Београд: Матица српска – Гутенбергова галаксија.
Published
2020-01-31