ДУЖНОСТИ АРХИЕПИСКОПА У ,,ДАНИЛОВОМ ЗБОРНИКУ“

  • Гордан Бојковић

Abstract

Упоређивањем исказа архиепископа Данила II о његовим претходницима на престолу светог Саве, са оним што о његовом сопственом архијерејству пише његов анонимни ученик и настављач стиче се јединствен увид у схватања самог Данила о дужностима и обавезама поглавара српске православне цркве у средњем веку. Овај рад представља покушај да дефинише та схватања и обавезе.

References

анило II, 1935 – Архиепископ Данило II, Животи краљева и архиепископа српских, превод Л. Мирковић, СКЗ, коло XXXVIII, бр. 257, Београд, 1935.
Архиепископ Данило II, 1991 - Архиепископ Данило II и његово доба, ур. В. Кораћ, САНУ, Београд 1991.
Јовановић-Стипчевић, 1991, - Јовановић-Стипчевић Биљана, О сређивању српско-словенског правописа у првим деценијама XIV veka, Архиепископ Данило II и његово доба, ур. В. Кораћ, САНУ, Београд 1991, 265-280.
Мирковић, 1957 – Мирковић Лазар, Типик архиепископа Никодима, Богословље, Богословски факултет СПЦ, Београд, 1957, 12-19
Мирковић, 1958 – Мирковић Лазар, Типик архиепископа Никодима; (свршетак), Богословски факултет СПЦ, Београд, 1958, 69-88.
Мишић, 2019 - Мишић Синиша, Социјално порекло српских архиепископа 1219-1337, Црквене студије, 16/2, Ниш 2019, 87-95.
Мишић, 2009 - Мишић Синиша, Српско-бугарски односи на крају XIII в, ЗРВИ, 46, Београд 2009, 333-340.
Поповић, 1991 – Поповић Радомир, Архиепископ Данило II и управљање црквом, Архиепископ Данило II и његово доба, ур. В. Кораћ, САНУ, Београд 1991, 89-95.
Пурковић, 1937 – Пурковић Ал. Миодраг, Српски епископи и митрополити средњег века, Хришћанска мисао, 4-6, Скопље 1937.
Радић, 2000 - Радић Радивоје, Страх у позној Визанитији: 1180-1453, 1-2, Београд 2000.
Симић, 1991 – Симић Прибислав, Архиепископ Данило II и црквени устави, Архиепископ Данило II и његово доба, ур. В. Кораћ, САНУ, Београд 1991, 97-103.
Узелац, 2008 – Узелац Александар, Ко је спалио Жичу, Браничевски гласник, 6, Пожаревац 2008, 1-13.
Published
2020-01-31