ЗАКЛЕТВА НА ВЕРНОСТ АВГУСТЕ ЕВДОКИЈЕ МАКРЕМВОЛИТИСЕ РОМЕЈСКОМ ЦАРУ КОНСТАНТИНУ Х ДУКИ

  • Јасмина Шаранац Стаменковић

Abstract

У раду се разматра заклетва на верност августе Евдокије Макремволитисе ромејском цару Константину Х Дуки из 1067. године. Реч је о царичиној заклетви да се након смрти Константина Дуке неће поново удавати. У историји Византије то је једина изјава којом се једна августа заклиње на верност цару-мужу. Сврха рада је да се заклетва, као јединствено сведочанство византијског културног наслеђа, преведе на српски језик и објасни у контексту друштвене историје Царства XI века.

References

Alexias: Reinsch, D. R. – Kambylis, A. (ed.) (2001): Annae Comnenae Alexias. Berolini et Novi Eboraci Pars prior: Prolegomena et textus (CFHB)
Atal.: Kaldellis, A. – Krallis, D. (ed.) (2012): Michael Attaleiates, The History. Cambridge: Harvard University Press (Dumbarton Oaks Medieval Library 16)
ВИИНЈ III: Максимовић, Љ. (ур.) (20072): Византијски извори за историју народа Југославије III. Београд: Византолошки институт САНУ
Gautier 1966 : Gautier, P. (1966): Monodie inédite de Michel Psellos sur le basileus Andronic Doucas. REB 24, 153–170.
Gautier 1986: Gautier, P. (1986): Quelques lettres de Psellos inédites ou déjà éditées. RЕB 44, 111–197.
Grierson 1982: Grierson, P. (1982): Byzantine coins. London – Los Angeles.
Grierson 19932: Grierson, P. (19932): Catalogue of the Byzantine coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection, vol. 3, Leo III to Nicephorus III (717–1081). Washington.
Grierson 1999: Grierson, P. (1999): Byzantine coinage. Washington.
Zacos – Veglery 1972: Zacos, G. – Veglery, A. (1972): Byzantine lead seals I. Basel.
Zonaras IV: Dindorfius, L. (ed.) (1871): Ioannis Zonarae epitome historiarum (Ioannes Skylitzes Continuatus) IV. Lipsiae.
Laurent 1962: Laurent, V. (1962): Les sceaux byzantins du Médaillier Vatican. Città del Vaticano.
Лихачев 1991: Лихачев, Н. П. (1991): Моливдовульɪ Греческого Востока. у: Шандровская, В. С. (ур.) К XVIII Международном конгрессу византинистов, Научное Наследство 19, Москва.
Michael Psellos, Μεσαιωνικὴ βιβλιοθήκη V: Sathas, K. N. (ed.) (1876): Michael Psellos, Μεσαιωνικὴ βιβλιοθήκη V. Paris.
Nesbitt 2009: Nesbitt, J. (2009): Cataloque of Byzantine seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art VI. Washington.
Nicephori Bryennii: Gautier, P. (ed.) (1975): Nicephori Bryennii historiarum libri quattuor. Bruxelles (CFHB IX)
Psellos, Chronographia: Reinsch, D. R. (ed.) (2015): Michael Psellos, Leben der Byzantinischen Kaiser (976–1075) Chronographia. Berlin/München/Boston: Walter de Gruyter GmbH
Psellus, Orationes panegyricae: Dennis, G. T. (ed.) (1994): Michaelis Pselli, Orationes panegyricae. Stuttgart–Leipzig: Bibliotheca Teubneriana
Psellus, Orationes forenses et acta: Dennis, G. T. (ed.) (1994): Michaelis Pselli, Orationes forenses et acta. Stuttgart–Leipzig: Bibliotheca Teubneriana
Seibt 1978: Seibt, W. (ed.) (1978): Die byzantinischen Bleisiegel in Österreich 1, Kaiserhof. Wien.
Scyl. Cont.: Tsolakis, E. (ed.) (1968): ‘Η Συνέχεια τῆς χρονογραφίας τοῦ ’Ιωάννου Σκυλίτξη (Ioannes Skylitzes Continuatus). Thessaloniki.
Angold 1984: Angold, M. (1984): The Byzantine Empire 1025–1204 (A political history). London – New York.
Војводић 2009: Војводић, Д. (2009): Персонални састав слике власти у доба Палеолога. Византија – Србија – Бугарска. ЗРВИ 46, 409–433.
Vries de – van der Velden 1997: Vries de – van der Velden, E. (1997): Psellos, Romain IV Diogénès et Manzikert. Bsl 58/2, 274–310.
Garland 1999: Garland, L. (1999): Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium, AD 527–1204. London – New York: Routledge
Jeffreys 2010: Jeffreys, M. (2010): Psellos and ‘his emperors’: fact, fiction and genre. in: Macrides, R. (ed.) History as Literature in Byzantium, Birmingham, 73–91.
Jeffreys 2017: Jeffreys, М. (2017): Summaries of the Letters of Michael Psellos. in: Jeffreys, М. – Lauxtermann, M. D. (ed.) The Letters of Psellos. Cultural Networks and Historical Realities, Oxford University Press, 141–445.
Kaldellis 1999: Kaldellis, A. (1999): The Argument of Psellos ҆ Chronographia ҆. Leiden – Boston – Köln.
Kazhdan – Constable 1982: Kazhdan, A. – Constable, G. (1982): People and power in Byzantium. An Introduction to Modern Byzantine Studies. Washington.
Krallis 2006: Krallis, D. (2006): Attaleiates as a reader of Psellos. in: Barber, C., Jenkins, D. (ed.) Reading Michael Psellos, Leiden – Boston, 167–191.
Крсмановић 2001: Крсмановић, Б. (2001): Успон војног племства у Византији ХI века. Београд: Византолошки институт САНУ
Lauritzen 2013: Lauritzen, F. (2013): The Depiction of Character in the Chronographia of Michael Psellos. Turnhout: Brepols
Любарский 1978: Любарский, Я. Н. (1978): Михаил Пселл. Личность и творчество. К истории византийского предгуманизма. Москва.
Миловановић 1984: Миловановић, Ч. (1984): Псел и Григорије, Нона и Теодота. ЗРВИ 23, 73–87.
Mullett 1988: Mullett, M. (1988): Byzantium – a Friendly Society?. Past & Present 118, 3–24.
Mullett 1999: Mullett, M. (1999): Friendship in Byzantium: Genre, Topos and Network. in: Haseldine, J. (ed.) Friendship in Medieval Europe, Stroud, 166–184.
Oikonomidès 1963: Oikonomidès, N. (1963): Le serment de l ҆ impèratrice Eudocie (1067). Un épisode de l ҆ histoire dynastique de Byzance. REB 21, 101–128.
Острогорски 1970: Острогорски, Г. (1970): Сацаровање у средњовековној Византији. у: Стојковић, Ж. (ур.) Из византијске историје, историографије и просопографије, Сабрана дела Георгија Острогорског, књига III, Београд, 180–191.
ОDB I, III: Kazhdan, A. (ed.) (1991): The Oxford Dictionary of Byzantium I, III.
Pietsch 2005: Pietsch, E. (2005): Die Chronographia des Michael Psellos. Kaisergeschichte, Autobiographie und Apologie. Wiesbaden.
Polemis 1968: Polemis, D. (1968): The Doukai. A Contribution to Byzantine Prosopography. London.
Радошевић 1982: Радошевић, Н. (1982): Похвална слова цару Андронику II Палеологу. ЗРВИ 21, 61–84.
Радошевић 1987: Радошевић, Н. (1987): Никејски цареви у савременој им реторици. ЗРВИ 26, 69–86.
Reinsch 2013: Reinsch, D. R. (2013): Wer waren die Leser und Hörer der Chronographia des Michael Psellos?. ZRVI 50, 389–398.
Snipes 1989: Snipes, K. (1989): The Chronographia of Michael Psellos and the textual Tradition and Transmission of the Byzantine Historians of the Eleventh and Twelfth Centuries. ZRVI 27/28, 43–62.
Станковић 2003а: Станковић, В. (2003): Цариградски патријарси и цареви Македонске династије. Београд: Византолошки институт САНУ
Станковић 2003б: Станковић, В. (2003): Новелисим Константин, Михаило V и род Пафлагонаца. ЗРВИ 40, 27–48.
Станковић 2006: Станковић, В. (2006): Комнини у Цариграду (1057–1185). Еволуција једне владарске породице. Београд: Византолошки институт САНУ
Stanković 2007: Stanković, V. (2007): Nikephoros Bryennios, Anna Komnene and Konstantios Doukas. A story about different perspectives. BZ 100/1, 169–175.
Treadgold 1997: Treadgold, W. (1997): A History of the Byzantine State and Society. Stanford.
Hunger 1978: Hunger, H. (1978): Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner I, II. München.
Cheynet 1980: Cheynet, J. C. (1980): Mantzikert: un désastre militaire?, Byz 50, 410–438.
Cheynet 1990: Cheynet, J. C. (1990): Pouvoir et contestations à Byzance (963–1210). Paris.
Cheynet 1991: Cheynet, J. C. (1991): La politique militaire byzantine de Basile II à Alexis Comnéne. ZRVI 29/30, 61–74.
Шаранац Стаменковић, Ј. (2016): Цар Константин Х Дука и Михаило Псел – историја једног односа (необјављена докторска дисертација). Београд.
Published
2020-01-31