ЕПИДЕИКТИЧКО БЕСЈЕДНИШТВО И СТРУКТУРА ЖИТИЈА

  • Данијел Дојчиновић
Keywords: епидеиктичко говорништво, прогимназмата, похвала, житије, хагиографија, хришћанска рецепција античке реторске традиције

Abstract

У раду се указује на основне елементе утицаја хеленског
епидеиктичког говорништва на поетику житија, са нарочитим освртом на
Атанасијево Житије Светог Антонија и Теодосијево Житије Петра Коришког.
Посебна пажња обраћа се на период установљења жанра, када је веза са античком
традицијом била најјача. Касније хагиографи пишу по угледу на претходнике који су
стварали под директним утицајем класичног грчког образовања. Нагласак се
ставља на припремне вјежбе за говорнике (прогимназмата) које су циркулисале у
реторским школама. Будући да су зачетници жанра житија и сами били полазници
таквих школа или су бар били упознати са оним што се тамо предавало, показује се
колико житије дугује реторском образовању његових најстаријих писаца.

References

Извори
Aristotel (2008). Retorika. (M. Višić, prev.). Podgorica: Unireks.
Атанасије Александријски (2014). Житије Светог Антонија. (Д. Дојчиновић,
прев.). Бања Лука: Филолошки факултет.
Афтоније Ретор,Προγυμνάσματα. У:ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ретора Афтонија:
припремне вежбе за беседнике (71–163). (Војислав Јелић, прев.). Нови Сад – Београд:
Матица српска – САНУ.
Библија или Свето писмо Старога и Новога завјета (2004). (Ђ. Даничић, В.
Караџић, прев.). Београд: Библијско сруштво Србије и Црне Горе.
Григорије Богослов (2004). Сабрана дела. (М. Р. Мијатов, прев.). Београд:
Хришћанска мисао.
Григорије Богослов (2006). Сабрана дела II. (М. Р. Мијатов, прев.). Београд:
Хришћанска мисао.
Данило Други. (2008). Животи краљева и архиепископа српских – Службе.
(Г. Мак Данијел, Д. Петровић, прир.). Београд: Просвета.
Доментијан. (2001). Житије Светог Саве. (Љ. Јухас Георгиевска, прев.).
Београд: Српска књижевна задруга
Елије Теон,Προγυμνάσματα. У: Kennedy, G. A. (ed.) (2003). Progymnasmata –
Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetorics (3–72). Atlanta: Society of Biblical
Literature.
Милаш, Н. (2004). Правила православне цркве с тумачењима. Књига II.
Београд – Шибеник: Истина.
Никола Софист, Προγυμνάσματα. У: Kennedy, G. A. (ed.) (2003).
Progymnasmata – Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetorics (131–172).
Atlanta: Society of Biblical Literature.
Перикле, У славу погинулих за отаџбину. У: Нушић, Б. (2009). Реторика:
наука о беседништву (235–240). (В. Јелић, прир.). Београд: Чигоја штампа.
Platon (1998). Ion, Lahet, Meneksen. (Ž. Senković, prev.). Zagreb: Hrvatski studiji
– Studia Croatica Sveučilišta u Zagrebu.
Свети Сава (1998). Сабрана дела. (Т. Јовановић, прев.). Београд: Српска
књижевна задруга.
Свето писмо – Нови завјет Господа нашега Исуса Христа (2008). (Комисија
Светог архијерејског синода СПЦ, прев.). Београд: Библијско друштво.
Теодосије. (1988). Житија. (Д. Богдановић, прир.). Београд: Просвета –
Српска књижевна задруга.
Хермоген,Προγυμνάσματα. У: Kennedy, G. A. (ed.) (2003). Progymnasmata –
GreekTextbooksofProseComposition and Rhetorics (74–88). Atlanta: Society of Biblical
Literature.
Литература
Goldhill, S. (2009). Rhetoric and the Second Sophistic. In: Gunderson, E. (ed.)
(2009). The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric (228–241). New York: Cambridge
University Press.
Зизиулас, Ј. (2008). Јелинизам и хришћанство: сусрет два света. (П.
Драгутиновић, прев.). Београд: Хришћански културни центар.
Јанарас, Х. (2004). Азбучник вере. (С. Јакшић, прев.). Нови Сад: Беседа.
64
Jeger, V. (2007). Rano hrišćanstvo i grčka paideja. (B. Gligorić, prev.). Beograd:
Službeni glasnik.
Јелић, В. (1997). О дефиницији, историјату и значају припремних вежби. У:
ΠΡΟΓΥΜΝΑΣΜΑΤΑ ретора Афтонија: припремне вежбе за беседнике (5–69). (Војислав
Јелић, прев.). Нови Сад – Београд: Матица српска – САНУ.
Kazhdan, A. P. (ed.) (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium (I–III). New York –
Oxford: Oxford University Press.
Kennedy, G. A. (1983). Greek Rhetoric under Christian Emperors. Princeton:
Princeton University Press.
Kennedy, G. A. (1994). A New History of Classical Rhetoric. Princeton: Princeton
University Press.
Kennedy, G. A. (1999). Classical Rhetoric: Its Christian and Secular Tradition from
Ancient to Modern Times (2nd ed.). Chapel Hill – London: The University of North Carolina
Press.
Kennedy, G. A. (2003). ThePreliminaryExercisesofNicolaustheSophist. In:
Progymnasmata – Greek Textbooks of Prose Composition and Rhetorics (129–131). Atlanta:
Society of Biblical Literature.
Коен, М., Нејгел, Е. (2004). Увод у логику и научни метод. (А. Крон, прев.).
Београд: Јасен.
Курцијус, Е. Р. (1996). Европска књижевност и латински средњи век. (Ј. Бабић,
прев.). Београд: Српска књижевна задруга.
Лопарев, Х. (1911). Византійскія Житія Святыхъ VIII–IX. У. Визанійскій
временникъ, томъ XVII (1–224). Санктпетербургъ: Императорская Академия наук.
Нушић, Б. (2009). Реторика: наука о беседништву. (В. Јелић, прир.). Београд:
Чигоја штампа.
Ристовић, Н. (2005). Старохришћански класицизам: позитивни ставови
старохришћанских писаца према античкој књизи. Београд: Чигоја штампа.
Скабаланович, М. (20014). Тумачење типика. Шибеник: Истина.
Трифуновић, Ђ. (1990). Азбучник српских средњовековних књижевних појмова.
Београд: Нолит.
Heath, M. (2009). Codificationofrhetoric. In: Gunderson, E. (ed.) (2009). The
Cambridge Companion to Ancient Rhetoric (59–73). New York: Cambridge University Press.
Herrick, Ј. А. (2000).The History and Theory of Rhetoric: An Introduction (2nd ed.).
Allyn&Bacon.
Hesk, J. (2009). Types of oratory. In: Gunderson, E. (ed.) (2009). The Cambridge
Companion to Ancient Rhetoric (145–161). New York: Cambridge University Press.
Hinterberger, M. (2014). Byzantine Hagiography and its Literary Genres. Some
Critical Observations. In: Efthymiadis, S. (ed.) (2014). The Ashgate Research Companion to
Byzantine Hagiography. Volume II: Genres and Context (26–60). Surrey: Ashgate.
Šagi Bunić, T. J. (1976). Povijest kršćanske literature. Prvi svezak. Patrologija od
početka do Sv. Irineja. Zagreb: Kršćanska Sadašnjost.
Published
2015-09-01