WIDOS’S MITE: А METHAPHOR OF THE DONOR’S GIFT IN THE SERBIAN POST-BYZANTINE PAINTING

  • Миљана М. Матић Музеј Српске православне цркве у Београду – Србија

Abstract

„Truly I say to you that this poor widow has put in more than all; for all these out of their abundance have put in offerings for God, but she out of her poverty put in all the livelihood that she had“. Luke 21, 3-4

By analyzing the donor portraits in Serbian wall painting of the second half of the 16th and the beginning of the 17th century, from the group of nearly fifty representations of Serbian ktetors in the wall painting that originates from the age of the restored Peć Patriarchate, seven key portraits were singled out. Within these donor portraits there is a text of the prayer, usually inscribed on the scroll they аrе holding in the hand, only in one case written above the painted church model. These prayers contain a characteristically formulated paraphrase of the poor widow’s gift of the two mites (gr. lepta, very small copper coins) to the Jerusalem Temple’s treasury. All of these donor portraits were painted between 1564 and 1606 in churches of Budisavci (1568), Saint Nicholas of Dabar ‒ Banja near Priboj (1571), Morača (1574), Saint Trinity near Pljevlja (1592, 1594/1595) and Piva (1604−1606). Among them are the donor compositions that were completely created during the second half of the 16th and the beginning of the 17th century, with accentuated iconography of the votive image (Budisavci, Saint Trinity near Pljevlja, Piva), and those whose first layer of the painting originates from the Middle Ages (Saint Nicholas of Dabar, Morača) and has been only repeated, with some important additions, in the second half of the 16th century. Through their prayers, donors address themselves to the Lord Jesus Christ, the Most Holy Mother of God and Saint Nicholas, pleading them to receive their modest gift the same way Lord has received the poor widow’s two mites, smallest gift of all, as it has been described in the Gospel book (Luke 21: 1‒4, Mark 12: 41‒44). Serbian donors name their offering to the God as "little yield" and "little effort". All donor compositions, along with the portraits and the prayers that mention the poor widow’s gift, include the representation of the model of the temple that is being offered to the patron saint. At the end of this paper, the content of the dedicatory prayers of Serbian donors has been discussed within the theology of the offering to God, and in relation to the complex circumstances that Orthodox Serbs and Serbian Church ‒ the Peć Patriarchate were going through while living within the Ottoman Empire.

References

Извори
Добротољубље, том II (2000): Манастир Хиландар. Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca, ed. J. P. Migne (1858): Paris: PetitMontrouge. Петковић, Владимир (1935): Записи и натписи у старим црквама српским, Старинар: орган археолошког института САН III, сер. X‒ XI, Београд, 36‒46. Служебник (2015): Београд: Свети архијерејски синод Српске православне цркве. Стојановић, Љубомир (1902): Стари српски записи и натписи, књига I, Београд. The Paterik of the Kievan Caves Monastery (1989): tr. M. Heppell, Cambridge: Cambridge University Press.

Литература
Бабић, Гордана (1979): Низови портрета српских епископа, архиепископа и патријараха у зидном сликарству (XIII‒XVI в.), Међународни научни скуп Сава Немањић ‒ Свети Сава, историја и предање, Београд: САНУ, 319‒342. Валтер, Кристофер (1991): Значење портрета Данила II као ктитора у Богородичиној цркви у Пећи, Архиепископ Данило II и његово доба: Међународни научни скуп САНУ, 354‒360. Velmans, Tania (1971): Le Portrait dans l'art des Paléologues, in: Art et société à Byzance sous les Paléologues, Venise: Actes du Colloque organisé par l'Association internationale des études byzantines, 93‒148. Vojvodić, Dragan (1998), Donor portraits and compositions, in: Hilandar Monastery (ed. G. Subotić): Serbian Academy of Sciences and Arts, 249-262.
101 По мишљењу Светислава Мандића, употреба речи „моленије“ у значењу молитва‒дар „карактеристична је само за живе дародавце“. Мандић (1975), 55, 59. С тим у вези он наводи бројне примере. У светлости ове тезе тумачи и ктиторски портрет монахиње Анастасије из студеничке припрате (1568) и натпис који је прати („О пресвета Дево и Бога нашего мати, прими моленије рабе своје и монахиње Анастасије“), искључујући могућност да је реч о супрузи Стефана Немање. В.: Мандић (1975), 48‒64. 102 Marguerat 2012, 345. 103 Шупут 1984; Petković 1990, 401‒414; Матић 2017, 364 са литературом у нап. 3.
782
Војводић, Драган (2006): Портрети Вукановића у манастиру Морачи, у: Манастир Морача (уредници Б. Тодић, Д. Поповић), Београд: Балканолошки институт САНУ, 73‒91. Војводић, Драган (2010): Слика световне и духовне власти у срској средњовековној уметности, Зборник за ликовне уметности Матице српске бр. 38, 35‒78. Војводић, Драган (2012): Портрети првих ктитора у приземљу жичке куле. Порекло иконографије, Ниш и Византија 10, 323‒339. Војводић, Драган, Живковић, Милош (2014): Деизисни чин из Пиве. Прилог проучавању иконостаса и иконописа у пивском манастиру, Зограф 38, 203‒220. Војводић, Драган (2015): Краљевство и знаци царске власти: инсигнијe и политика у доба Немањића, Шеста национална конференција византолога (излагање у оквиру прве тематске седнице Краљевство и архиепископија у српским и поморским земљама Немањића. У сусрет осамстогодишњици постанка краљевства и самосталне помесне цркве). Вујошевић, Жарко (2002): Стари завет у аренгама повеља Стефана Душана, Стари српски архив, књига 3, Београд ‒ Бања Лука ‒ Српско Сарајево ‒ Ваљево ‒ Чачак, 227‒247. Вујошевић, Жарко (2004): Хрисовуља краља Душана манастиру Св. Петра и Павла на Лиму, Стари српски архив, књига 3: Споменица професора Симе Ћирковића, Београд ‒ Бања Лука ‒ Српско Сарајево ‒ Ваљево ‒ Чачак, 45‒69. Vujošević, Žarko (2008): Moses as a Role Model in the Serbian Charters after 1371. Changing Patterns, Balcanica XXXIX: SASA Instutut Belgrade, 69‒78. Grabar, André (1936): L'empereur dans l'art byzantin: recherches sur l'art officiel de l'empire d'Orient, Paris: College de France. Драгутиновић, Предраг (2015), Који чита да разуме: Теме из Светог Писма и Новог Завета, Београд: Хришћански културни центар др Радован Биговић и Библијски институт Православног богословског факултета Универзитета у Београду. Drpić, Ivan (2016): Epigram, Art and Devotion in Later Byzantium, Cambridge University Press. Ђурић, Војислав, Ћирковић, Сима, Кораћ, Војислав (1990): Пећка патријаршија, Београд: Југословенска ревија, Приштина: Јединство. Ђурић, Војислав (1992), Српска династија и Византија на фрескама у манастиру Милешеви, Зограф 22, 12‒27. Ивановић, Милан (1961): Црква Преображења у Будисавцима, Старине Косова и Метохије 1, Приштина: Покрајински завод за заштиту споменика културе, 113‒144. Ивановић, Милан (1984): Икона Преображења у Будисавцима и ктиторски натписи у Ваганешу и Св. Николи, Саопштења XVI, Београд: Републички завод за заштиту споменика културем 187‒198. Кајмаковић, Здравко (1977): Георгије Митрофановић, Сарајево: Веселин Маслеша. Kambourova, Tania (2006): Donner à Dieu? Pour une anthropologie historique de l'image byzantine du souverain, Proceedings of the 21st International Byzantine Congress, Ashgate: Londre: I.2 „Theories of Empire“, 1-5. Kambourova, Tania (2008): Pouvoir et prière dans les images byzantines de don, in: Bulletin du centre d’études médiévales d’Auxerre BUCEMA, 1‒15. Kambourova, Tania (2008a): Ktitor: le sens du don des panneaux votifs dans le monde byzantin, Byzantion 78, 261‒287. Лексикон српског средњег века (1999): Лексикон српског средњег века (приредили Сима Ћирковић и Раде Михаљчић), Београд: Завод за графичку технику Технолошко-металуршког факултета.
783
Мандић, Светислав (1975): Древник ‒ записи конзерватора, Београд: Слово
љубве.
Marguerat, Daniel (2012): Riches et pauvres, un parcours Lucanien, in: Non mi vergogno del Vangelo, potenza di Dio, Studi in onore di Jean‒Noël Aletti SJ, a cura di F. Bianchini e S. Romanello, Roma: Pontificio Istituto Biblico, 327‒350. Марковић, Василије (1925): Ктитори, њихове дужности и права, Прилози за културу, језик, историју и филозофију бр. 5: Београд, 100‒125. Маринковић, Чедомила (2007): Слика подигнуте цркве: представе архитектуре на ктиторским портретима у српској и византијској уметности, Београд: Принцип Бонарт прес ‒ Крагујевац: Центар за научна истарживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу. Матић, Миљана (2008): Ктиторски портрети у српском сликарству XVI и XVII века, Београд: Филозофски факултет ‒ Одељење за историју уметности (магистарски рад). Матић, Миљана (2017): Српски иконопис у доба обновљене Пећке патријаршије 1557‒1690, Београд: Музеј Српске православне цркве. Matović, Tamara (2017): O zaveštavanju u srpskom srednjovekovnom pravu, Pravni zapisi, god. VIII. br. 1, 20‒33. Mauss, Marcel (1923-1924): L'essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques, L'Année sociologique - publiée sous la direction de Émile Durkheim, Nouv. Sér. 1, 30-186. Negrǎu, Elisabeta, Bedros, Vlad (2014), The Monasteries of Oltenia. Art and Spirituality, Bucharest: Romanian Cultural Institute. Пејић, Светлана (2009): Манастир Свети Никола Дабарски, Београд: Републички завод за заштиту споменика културе. Пејић, Светлана (2009а): Макарије Соколовић ‒ титуле и слике, Иконографске студије 2, 183‒193. Петковић, Владимир (1925): Натписи и записи у старим српским црквама, Старинар трећа серија, књига друга (за 1923), 17‒32. Петковић, Сава (1935): Речник црквенословенскога језика, Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија у Сремским Карловцима. Петковић, Сретен (1965): Зидно сликарство на подручју Пећке патријаршије: 1557‒1614, Нови Сад: Матица српска ‒ Одељење за ликовне уметности. Petković, Sreten (1965a): Zograf Georgije Mitrofanović u Pećkoj patrijaršiji 1619/1620. godine, Glasnik muzeja Kosova i Metohije IX, Priština 1965, 237‒249. Петковић, Сретен (1974): Манастир Света Тројица код Пљеваља, Београд: Филозофски факултет ‒ Институт за историју уметности. Петковић, Сретен (1978): Сликарство спољашње припрате Грачанице, Византијска уметност почетка XIV века, Београд: Филозофски факултет, 201‒212. Петковић, Сретен (1986): Морача, Београд: Српска књижевна задруга ‒ Просвета. Petković, Sreten (1990): Art and Patronage in Serbia during the early period of Ottoman Rule (1450-1600), Byzantinische Forschungen band XVI: Verlag Adolf M. Hakkert ‒ Amsterdam, 401‒414. Петковић, Сретен (1992): Српски патријарси XVI и XVII века као ктитори, Зборник у част Војислава Ђурића, Београд: Филолошки факултет ‒ Филозофски факултет ‒ Институт за књижевност и уметност: Просвета, 129‒139. Петковић, Сретен (1995): Српска уметност у XVI и XVII веку, Београд: Српска књижевна задруга. Петровић, Радомир (1983), Откриће у Новој Павлици, Саопштења 15, 243‒248.
784
Поповић, Даница (2003), Memoria пећког патријарха Максима, Зборник Матице српске за ликовне уметности 34‒35, Нови Сад: Матица српска, 111‒125. Поповић, Даница (2006): Ктитор Мораче и његов култ, у: Манастир Морача (уредници Б. Тодић, Д. Поповић), Београд: Балканолошки институт САНУ, 55‒72. Поповић, Јустин (1935): Богочовек и Његово дело (христологија и сотериологија), у: Догматика православне цркве, књига друга, Београд: Књижарница Р. Ћуковића. Преображенский, Александр (2010): Ктиторские портреты средновековой Руси XI - начало XVI века, Москва: Северный Паломник. Радојчић, Светозар (1975): Портрет патријарха Пајсија у Националном музеју у Равени, у: Узори и дела старих српских уметника, Београд 1975, 283–286. Ракић, Радомир (2002): Библијски речник, Београд: Златоусти. Ракићевић, Тихон (2011): Литургијски доживљај иконе, Светог писма и богослужбених текстова, Српска теологија данас 2010, књига 2, Београд: Институт за теолошка истраживања Православног богословског факултета, 301–314. Rakićević, Tihon (2017): Legal basis for symbolism disapperarance in sacral art (Abolition of regulations that were not good [Ezek 20, 25]), Teme ‒ journal for social sciences, vol. XLI, no 4, Niš: University of Niš, 1057–1072. Rastoin, Мarc (2011): Le don au cœur de la compréhension lucanienne de l’Évangile (Ac 20,35), Revue théologique de Louvain 42, 408‒424. Стародубцев, Татјана (2012): Сакос црквених достојанственика у средњовековној Србији, Византијски свет на Балкану II: Византолошки институт САНУ, 523‒550. Тимотијевић, Мирослав (2008): Манастир Крушедол, књига I‒II, Издавачка кућа Драганић-Покрајински завод за заштиту споменика културе Војводине. Тодић, Бранислав (1988): Грачаница: сликарство, Београд: ПросветаПриштина: Јединство. Томовић, Гордана (2010): Ктитори манастира Свете Тројице Пљеваске, Гласник завичајног музеја Пљевља књ. 7, 37‒55. Троицки, Сергеј (1935): Ктиторско право у Византији и у Немањићкој Србији, Глас Српске Краљевске Академије 168, 79‒135. Feiertag, Jean-Louis (jun. 1988): Quelques commentaires patristiques de Proverbe 22,2: Pour une Nouvelle Approche du Problème Richesses et Pauvreté Dans l'Église des Premiers Siècles, Igiliae Christianae, Vol. 42, No. 2, 156‒178. Charles, L'Eplattenier (1998): „Petits“ ou „pauvres“ dans l'évangile de Luc, in: Autres Temps. Cahiers d'éthique sociale et politique, N°59, 41‒49. Hilsdale, Cecily (2012), Gift, in: Studies in Iconography vol. 33: Medieval art history today – critical terms, Kalamazoo: Western Michigan University 171‒182. Хрваћанин, Ратко (2017): Историјско-богословска анализа српских штампаних Литургијара из XVI века, Београд ‒ Врњци: Институт за литургику и историју уметности Православног богословског факултета. Шекуларац, Божидар (1991): Пива у записима и натписима, Четиристо година манастира Пива (Зборник радова са научног скупа одржаног у Плужинама 16. и 17. јула 1987. године), Титоград: Историјски институт СР Црне горе, 51‒65. Шупут, Марица (1984): Српска архитектура у доба турске власти: 1459‒1690, Београд: Филозофски факултет, Институт за историју уметности.
Published
2019-01-27