ЛИТУРГИЧЕСКИЙ И СЕРБСКИЙ НАРОДНЫЙ ЯЗЫК В ПОМЯНИКЕ ДЕЧАНСКОГО МОНАСТЫРЯ (XVI В.)

  • Драгана Новаков Државни универзитет у Новом Пазару ‒ Србија Међународни центар за православне студије, Ниш ‒ Србија

Abstract

В настоящей статье автор пытается установить, как соотносятся сербский народный язык и литургический язык в рукописной книге Помяник Дечанского монастыря XVI в. (Деч. 109). Анализируется отражение элементов сербского народного языка, сербскославянского и русскославянского языков в антропонимах, топонимах, отчетах, а также вводной части Помяника.

References

Литература
Белић, Александар (2006): Изабрана дела Александра Белића. Четврти том. Историја српског језика. Фонетика. Речи са деклинацијом. Речи са конјугацијом. Приредио Александар Младеновић. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Грковић, Милица (1983): Имена у дечанским хрисовуљама. Нови Сад. 16 О овоме в. више у Реметић 1996, 455–456. Наиме, овде је реч о ширењу резултата некадашње друге палатализације ц, з, с < к, г, х на оне падажне облике где није било услова за ову гласовну промену. Ова црта је према Павлу Ивићу такође заступљена и у великом броју говора данашњег косовско-ресавског дијалекта, в. Ивић 2001, 137. 17 Белић 2006, 200. 18 И историјски пресек личних имена показао је да је народни именослов у Поменику манастира Дечана, сачуван у већој мери, него што је то у Поменику манастира Крушедола (МСПЦ 240).

691
Давидов, Динко (1994): Парусија. Београд: Просвета. Даниловић, Драгољуб (1999): Поменици, Лексикон српског средњег века, Београд, 551. Ђорђић, Петар 1971: Историја српске ћирилице. Палеографско–филолошки прилози. Београд: Завод за издавање уџбеника Социјалистичке Републике Србије. Ивић, Павле (2001): Целокупна дела II. Дијалектологија српскохрватског језика. Увод и штокавско наречје. Приредио Драгољуб Петровић. Сремски Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. Младеновић, Александар (1965): Прилог проучавању порекла слова џ. Анали Филолошког факултета, Београд, књ. V: 125–157 са 16 факсимила. Младеновић, Александар (1971): Графијске, правописне и језичке одлике повеље краља Радослава, писане у Дубровнику 1234. године. Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, књ. тридесет седма, свеска 3–4. Београд 190–207. Младеновић, Александар (1981): Белешке о графији и језику у „Житију Стефана Дечанског” Григорија Цамблака. Посебан отисак из Зборника за филологију и лингвистику, XXIV/1. Нови Сад: 31–40. Младеновић, Александар (1987): Постанак презимена Чарнојевић. Зборник Шесте југословенске ономастичке конференције, Београд: Српска академија наука и уметности. Научни скупови, књ. XXXVII. Одељење језика и књижевности, књ 7: 395398. Младеновић, Александар (1991): Неке језичке особине „Житија краљице Јелене”архиепископа Данила II. (Препис из 1536. године). Отисак из зборника радова Архиепископ Данило II и његово доба (Научни скупови Српске академије наука и уметности, књ. LVIII, Одељење историјских наука, књ. 17). Београд: 261–264. Новаков, Драгана (2017): Имена Поменика манастира Крушедола, Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, Београд. Опис ћирилских рукописних књига манастира Високи Дечани (2011), приредила Надежда Р. Синдик. Београд: Народна библиотека Србије. Реметић 1996: Слободан Реметић, Српски призренски говор. I. Гласови и облици. Српски дијалектолошки зборник, Београд, Српска академија наука и уметности. Институт за српски језик, књ. XLII, 323–614. RJA (1880–1882): Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti.
Published
2019-01-27