ON THE LANGUAGE OF THE ACT OF ARCHBISHOP NIKODIM FOR THE KELLION OF ST. SAVA AT KARIES

  • Јасмина Грковић-Мејџор Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад – Србија

Abstract

This paper deals with the language of the Act for the Kellion of St. Sava at Karies issued by archbishop Nikodim in 1321 and written in Serbian Church Slavonic. The analysis, conducted оn all linguistic levels, shows that the text consists of two parts. The first one is the arenga (lines 1‒119) and the second one consists of an exposition, a disposition section and a sanction (lines 120‒149). The arenga is written in the high functional style, marked by the frequent use of bookish syntactic means, such as participles and participle constructions, syntactic Graecisms, long sentences, compounds and bookish neologisms. It does not contain vernacular traits on the phonetic and morphological levels except for the Loc.sg vь kelii kareiskoi. On the other hand, the second part of the act exhibits characteristics of the lower functional style, with a low percentage of bookish syntactic and lexical traits and short sentences. In addition, it contains vernacular characteristics on phonetic and morphological levels. Thus the author made a clear difference between the two parts of the text. This act presents a valuable testimony to the existence of two functional styles in the same document, the use of which, in this case, is induced by the similar motives as in the case of diglossia in monastic charters.

References

Литература
Белић, Александар (1999). Историја српског језика. Фонетика. Речи са деклинацијом. Речи са конјугацијом. Изабрана дела Александра Белића, IV. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. Бунина, И. К. (1959). Система времен старославянского глагола. Москва: АН СССР. Грицкат, Ирена (1954). О перфекту без помоћног глагола у српскохрватском језику и сродним синтаксичким појавама. Београд: САН. Грковић, Милица (2010). Правописне и језичке особине Бањске хрисовуље. Софија Милорадовић (ур.). Косово и Метохија у цивилизацијским токовима. 1: Језик и народна традиција. Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 61–77. Грковић-Мејџор, Јасмина (1993). Језик „Псалтира” из штампарије Црнојевића. Подгорица: ЦАНУ. Грковић-Мејџор, Јасмина (2007). Списи из историјске лингвистике. Сремски Карловци ‒ Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
655
Грковић-Мејџор, Јасмина (2013). Историјска лингвистика. Когнитивнотиполошке студије. Сремски Карловци ‒ Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. Даничић, Ђ. (1874). Историја облика српскога или хрватскога језика до свршетка XVIII вијека. У Биограду: Издање и штампа Државне штампарије. Драгин, Наташа (2006). Прилог познавању групе vqs- у српскословенском језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику XLIX/2, 45−56. Живојиновић, Драгић (2005). Акт архиепископа Никодима I за Карејску келију Светог Саве Јерусалимског у Кареји. Стари српски архив 4, 23‒50. Живојиновић, Драгић (2006). Интерполисана хрисовуља краља Милутина за Карејску келију Светог Саве Јерусалимског. Стари српски архив 5, 11‒41. Живојиновић, Драгић М. (2011). Архиепископ Никодим I. Историјски часопис LX, 97‒112. Живојиновић, Мирјана (1986). Документи о аделфатима за Карејску келију светог Саве. Зборник радова Византолошког института XXIV‒XXV, 385‒396. Живојиновић, Мирјана (2013). Акти о аделфатима. Прилог византијско-српској дипломатици. Зборник радова Византолошког института L/2, 663‒682. Живојиновић, Мирјана, Виктор Савић (2017). Збирне хрисовуље краљева Уроша II Милутина и Стефана Душана манастиру Хиландару. Прилог српској дипломатици. Зборник радова Византолошког института LIV, 213‒259. Ивић, Павле (1998). Расправе, студије, чланци 1. О фонологији (= Павле Ивић. Целокупна дела X/1, ред. Милорад Радовановић), прир. Драгољуб Петровић. Сремски Карловци ‒ Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. Ивић, Павле, Вера Јерковић (2008). Правопис српскохрватских ћирилских повеља и писама XII и XIII века. У: Павле Ивић. Студије из српске средњовековне писмености (= Павле Ивић. Целокупна дела X/1, ред. Милорад Радовановић), прир. Јасмина Грковић-Мејџор. Сремски Карловци ‒ Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. Ивић, Павле (2016). Расправе, студије, чланци (= Павле Ивић. Целокупна дела X/1, ред. Милорад Радовановић), прир. Мато Пижурица. Сремски Карловци ‒ Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. Јерковић, Вера (1979). Напомене о проучавању ортографије и језика српских редакцијских споменика. Археографски прилози 1, 31‒37. Јерковић, Вера (1984). Српскословенска норма у гласовном и морфолошком систему. Jugoslovenski seminar za strane slaviste 33‒34, 55‒66. Куљбакин, Ст. М. (1925). Палеографска и језичка испитивања о Мирослављевом јеванђељу. Сремски Карловци: Српска манастирска штампарија. Kurešević, Mаrina (2018). The status and origin of the accusativus cum infinitivo construction in Old Church Slavonic. Jasmina Grković-Major, Björn Hansen, Barbara Sonnenhauser (eds). Diachronic Slavonic Syntax. The Interplay between Internal Development, Language Contact and Metalinguistic Factors. Berlin ‒ Boston: de Gruyter, 261‒283. Лома, Александар (2013). Топонимија Бањске хрисовуље. Београд: САНУ, Одбор за ономастику (Библиотека ономатолошких прилога. књ. 2). Львов А. С. (1976). Праславянский слой старославянской лексики. Вопросы языкознания 2, 71‒85. Младеновић, Александар (2008). Историја српског језика. Одабрани радови. Београд: Чигоја.
656
Мошин, Владимир, Сима Ћирковић, Душан Синдик (2011). Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника. 1: 1186‒1321. Београд: Историјски институт. Павловић, Слободан (2009). Старосрпска зависна реченица од XII до XV века. Сремски Карловци – Нoви Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића. Седлачек, Ян (1963). Синтаксис старославянского языка в свете балканистики. Slavia XXXIII/3, 384‒394. СРЯ: Словарь русского языка XI–XVII вв., 1–. Москва: Наука, 1975–. Трифуновић, Ђорђе (2011). Повеља краља Милутина манастиру Бањска. Светостефанска хрисовуља. У: Повеља краља Милутина манастиру Бањска. Светостефанска хрисовуља. Књига друга. Фототипије издања и пратеће студије, прир. Ђорђе Трифуновић. Београд: Mnemosyne, 129‒147. Цейтлин Р. М. (1971). Старославянские прилагательные с приставкой пр ѣ -. Studia palaeoslovenica. Praha: Academia, 65‒71. Цейтлин Р. М. (1977). Лексика старославянского языка. Москва: Наука.
Published
2019-01-27