STATE AND CHURCH IN SERBIA DURING THE VALIDITY PERIOD OF THE 1838. CONSTITUTION

  • Сара Митић Правни факултет Универзитета у Нишу – Србија

Abstract

The Constitution of the Principality of Serbia from 1838, represents the beginning of the rule of the so-called "constitutional defenders". The characteristic of this period is the oligarchic tendency and the superiority of the State Council over the prince. But this is the time of legislation, the creation of modern state authorities and the state in the right sense of the word. The areas of the legislation of the church and the spiritual authorities of the state do not fall behind. Church autonomy, guaranteed by the 1830s hatcheeriff, is regulated by the legislation, starting with Nacertania on the spiritual authorities in Serbia from February 13, 1836, followed by the regulations of the spiritual authorities in the Constitution itself, the More Generous Spiritual Authority of the Principality of Serbia since August 24, 1847 as an umbrella law, to the decree and other bylaws, which regulate the economic position of the church, the attitude towards the citizens, the position of the clergy and monks, and so on. Church authorities and the Metropolitan himself often had objections to the state's excessive influence on the church and the church authorities, but the impression was that this was a necessity in the time when the state apparatus of the young principality was created and developed.

References

Извори
Сборник закона и уредба и уредбени указа издани у Књажеству Србији I, IV,
VII, X
Србске новине, 1850, бр 76. Србске новине, 1844, бр 40. Хронологија и азбучна таблица свију збоника закона и уредаба идатих у Књажеству Србији, Београд 1877.
302
Литература
Гавриловић, Андра (2006): Знаменити Срби XIX века, Београд: Научна КМД Јовановић, Слободан (1990): Уставобранитељи и њихова влада, Београд: БИГЗ,
СКЗ.
Народна енциклопедија српско-хрватско-словеначка (1925), Загреб: Библиографски завод Митић, Сара (2018): Закон о црквеним властима православне вере у Кнежевини Србији из 1862. године, Црквене студије 15, 529-538, Ниш: Ценар за црквене студије, Универзитет у Нишу, Центар за византијско-словенске студије, Међународни центар за православне студије Милићевић, Mилан Ђ (1876): Кнежевина Србија, Београд: Државна штампарија Новаковић, Драган (2008): Начертаније о духовним властима као први закон о православној цркви у Србији, Историјски часопис, 197–217, Београд: Историјски институт Павловић, Марко ..... Ранђеловић, Небојша (2012): Србија и Турска од Париског до Берлинског конгреса, Београд: Завод за уџбенике Ранђеловић, Небојша (2008): Историја права II – Основи српске историје права, Ниш: Свен Ранђеловић, Небојша, Миљана Тодоровић-Крстић (2009): Одабрани извори из државноправне историје јужнословенских народа, Београд: Завод за уџбенике Слијепчевић, Ђоко (1991): Историја Српске православне цркве, Београд: БИГЗ
Published
2019-01-27