ORTHODOX CLERGY IN TREBINJE IN 14TH AND 15TH CENTURY

  • Радмило Б. Пекић Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, К. Митровица – Србија

Abstract

On the basis of published and unpublished Dubrovnik sources, as well as epitaphs written on the Medieval monuments – steles, this paper focuses on the Orthodox clergy in Trebinje in 14th and 15th century. The majority of paper looks at a clerical family from the Police settlement in Trebinje, whose members lived in Konavle and preached Orthodox faith as well. The first known parson from the aforementioned family was Tvrden Bogdanovic who had been mentioned in sources since 1330s until the second half of 1470s. He held Orthodox church service in the St. Stephen Church in Trebinje, which was pulled down in its long history, so that it is not known even today where exactly it was located. The family tradition was maintained by Tvrden’s nephew Bogcin Stanisalic who was mentioned in the sources by late 1430s. His sons were Pribat Radoslav, Cicoje and Smoljan, and their surname was Popovic. Bogcin’s son, Smoljan was also an Orthodox priest, who was mentioned in the sources from the second half of 1430s until the period of the Osmanli occupation of Trebinje, or, more precisely, the early 1480s. Apart from the abovementioned parsons, the paper examines other parsons from Trebinje, as well as monks and nuns in 15th century.

References

Извори и литература
Извори
Архивска грађа
Državni arhiv u Dubrovniku (DAD): DAD, Acta Consilii Rogatorum (Cons. Rog. ) IV, (1427-1431); IX, (1444-1446). Debita Notariae (Deb. Not.) VIII, (30. VII 1377-1379); XLVIII (1480-1482); LVII (1495-1496); LIX, (1497-1498). Diversa Notariae (Div. Not.) III, (1318-1320); LXVI, (1485-1486). Diversa Cancellariae (Div. Canc.) XXIV, (1375-1376); XXX (1392-1394); XXXIV (1401-1403); XXXVII, (1408-1409); XXXIX (1411–1414); XLI, (1416-1418). Lamenta de foris (Lam de for.) IV (1419-1422); V (1422-1424); XI, (1436); XL, (1468), XLII, ( 1470-1471).

Објављени извори
Vego, Marko (1964a): Zbornik srednjovjekovni natpisa Bosne i Hercegovine, III, Sarajevo: Zemaljski muzej. Јиречек, Константин (1892): Споменици српски, Споменик XI, Београд: Српска краљевска академија. Недељковић, Бранислав (1978): Мешовита порота. Дубровачка документа XIV и XV века о пограничној пороти, у: Мешовита грађа (Miscellanea), XVI/6, 7-180. Стојановић, Љуба (1929): Старе српске повеље и писма, књ. I, Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, Прво одељење, књ. XIX, Београд-Сремски Карловци: Српска краљевска академија.

Литература Vego, Marko (1964b): „Novi i revidirani natpisi iz Hercegovine“, у: Glasnik Zemaljskog muzeja, n.s. (A), sv. XIX, 173-211. Динић, Михаило (1960): „Дубровчани као феудалци у Србији и Босни“, у: Историјски часопис IX-X/, 142-143. Динић, Михаило (2003): Из Српске историје средњег века, (пр. С. Ћирковић и В.Ђокић), Београд: Equilibrium. Јиречек, Константин (1959): Зборник Константина Јиречека I, Посебна издања, књ. CCCXXVI, Одељење друштвених наука, нова серија, књ. 33. Београд: Српска академија наука. Јиречек, Константин (19812): Историја Срба, друга књига, (Културна историја). Друго, исправљено и допуњено издање, превео и допунио Ј. Радонић. Београд: Слово Љубве. Korać Dijana (2008): Vjera u Humskoj Zemlji. Mostar: Crkva na kamenu. Мандић, Новак (2000): Српске породице војводства Светог Саве, Гацко: Ауторово издање. Нилевић, Борис (1990): Српска православна црква у Босни и Херцеговини до обнове Пећке патријаршије 1557. године, Сарајево: Веселин Маслеша. Пекић, Радмило (2015), „Писани помени манастира Тврдош из XV вијека“, у: Грађа о прошлости Босне 8, 107-116.
183
Тошић, Ђуро (1998): Требињска област у средњем вијеку. Београд: Историјски институт. Ћоровић, Владимир (1911): „Херцеговачки манастири“, у: Гласник Земаљског музеја XXII, 505-533. Ћоровић, Владимир (19992), Хисторија Босне (Репринт издање). Бања Лука – Београд: Глас српски – Арс либри. Ћирковић, Сима (1964): Историја средњовековне босанске државе. Београд: Српска књижевна задруга. Ћирковић, Сима (2010): „Писмо Радоње Куделиновића Дубровнику о заоставштини требињског свештеника“, у: Грађа о прошлости Босне 3, 63-67. Зиројевић, Олга (1984): Цркве и манастири на подручју Пећке патријаршије до 1683. године. Београд: Историјски институт. Храбак, Богумил (2009): „Зајмопримци из Требиња у Дубровнику 1400-1600. године“, у: Трубуниа 12, 117-124.
Published
2019-01-27