THE CONCEPT OF MEDIEVAL SPACE AND HUMAN LIFE: ABOUT SEIGNIORIES OF ŽIČA AND STUDENICA AT THE TIME OF SAVA NEMANJIĆ

  • Снежана Божанић Универзитет у Новом Саду, Филозофски факултет, Нови Сад – Србија

Abstract

The primary geomorphological and geological factors - hydrological and orographic (relief characteristics) influenced, among others, the selection of the location for the construction of Studenica and Žiča. From the time of the formation of the estate of Žiča, one can speak of a certain concept of territorial grouping of donated contributions by Serbian medieval rulers to monasteries - settlements, arable and non-arable surfaces. It is quite certain that the Studenica Monastery had its estates in the immediate vicinity, but also in remote areas. The geophysical space characteristics have influenced the occupation of people, the development of farming and livestock farming in these areas.

References

Извори и литература
Архиепископ Данило II (1988): Животи краљева и архиепископа српскихСлужбе, припремили Гордон Мак Данијел и Дамњан Петровић, данашња језичка варијанта Лазар Мирковић, Димитрије Богдановић и Дамјан Петровић. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга. Благојевић, Милош (1966): ,,Планине и пашњаци у средњовековној Србији (XIII-XIV век)“, Историјски гласник, 2-3, 68-84. Благојевић, Милош (2004): Закон светога Симеона и светог Саве, у Немањићи и Лазаревићи. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 191-246. Благојевић, Милош (2007): Земљораднички закон: средњовековни рукопис. Београд: САНУ. Божанић, Снежана (2006): Ибарско језгро Светостефанског властелинства. Нови Сад - Сремска Митровица: Филозофски факултет Нови Сад, ИА ,,Срем”. Божанић, Снежана (2010): ,,Српско средњовековно властелинство: микротопонимија простора“, Истраживања, 21, 105-116.
75 Зборник 2011, № 15, 19-20, стр. 95; ЛССВ, 60-62 (Н. Ф. Павковић); Тарановски 2004, 438. 76 Зборник 2011, № 15, 21, стр. 95; Тарановски 2004, 571; ЛССВ, 512. 77 ЛССВ 1999, 512; Зборник 2011, № 14, 24, стр. 92; № 15, 21, стр. 95.
132
Божанић, Снежана (2013): ЧУВАЊЕ ПРОСТОРА: међе, границе и разграничења у српској држави од 13. до 15. века. Нови Сад: Филозофски факултет Универитета у Новом Саду. Васовић, Милорад (1996): Географија слива Студенице. Београд: Друштво уметника Стари град, Библиотека Стари Влах. Грујић, Радослав (1925): ,,Властелинство светог Ђорђа код Скопља од XI-XV века“, Гласник СНД, I-1, 45–75. Грујић, Радослав (1932): ,,Епархијска властелинства у средњевековној Србији“, Богословље, VII-2, 93-142. Доментијан (1988): Живот Светога Саве и Живот Светога Симеона, приредила Радмила Маринковић. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга. Живојиновић, Мирјана (1988): Историја Хиландара I, Од оснивања манастира 1198. до 1335. године. Београд: Просвета. Зборник (2011): Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника 1186–1321. године, приредили Владимир Мошин, Сима Ћирковић, Душан Синдик. Београд: Историјски институт. Илић, М. Радомир (1903): ,,О љубићским селима“, СЕЗ, књ. V, Насеља, књ. II. Јанковић, Милица (1986): ,,Затворене археолошке целине манастира Студенице“, Саопштења, 18, 7-20. Јанковић, Милица (1990): ,,Преднемањићки период у манастиру Студеници“, Гласник Српског археолошког друштва, 6, 145-150. Јиречек, Константин (1952). Историја Срба II. Београд: Научна књига. Караџић С. Вук (1898³): Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем ријечима. Биоград: Штампарија Краљевине Србије. Кашић, Душан (1986): Студеница кроз векове, у Зборник радова: Осам векова Студенице. Београд: Издање Светог Архијерејског Синода СПЦ, 13-32. ЛССВ (1999): Лексикон српског средњег века, приредили Сима Ћирковић и Раде Михаљчић. Београд: Knowledge. Лутовац, Милисав (1933): Сточарство на североисточним Проклетијама. Београд: Посебно издање Географског друштва. Mažuranić, Vladimir (1975). Prinosi za pravno–povijesni rječnik II. Zagreb: JAZU. Малеш, Бранимир (1928). Жича, пабирци о манастиру, народу и околини. Београд: Штампарија Драг. Грегорића. Мандић, Светислав (1966): Богородичина црква у Студеници. Београд: Издавачки завод Југославије. Marković, Jovan (1990²): Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije. Sarajevo: Svjetlost. Мишић, Синиша (1995): ,,Лов у средњовековној Србији“, Историјски гласник, 1-2, 51-66. Мишић, Синиша (1998): Историјска географија у житијима Светог Саве и Светог Симеона, у Међународни научни скуп – Свети Сава у српској историји и традицији. Београд: САНУ, 93-104. Мишић, Синиша (2004): ,,Хрисовуља краља Стефана Уроша III Хиландару о спору око међа Крушевске метохије“, Стари српски архив, 3, 3-18. Мишић, Синиша (2006): ,,Повеља краља Стефана Уроша III Дечанског манастиру Хиландару“, Стари српски архив, 5, 65-81. Мишић, Синиша (2017): Град и жупа у средњовековној Србији, у Село Балкана. Континуитети и промене кроз историју. Београд, Сирогојно: Историјски институт, Музеј на отвореном ,,Старо Село“, 23-33.
133
Мишић, Синиша; Радић, Радивоје (2017): Србија 1217.: настанак краљевине. Београд Еволута. Мишић, Синиша; Суботин-Голубовић, Татјана (2003): Светоарханђеловска хрисовуља. Београд: Историјски институт, извори за историју српског народа. Мојсиловић, Светлана (1981): ,,Просторна структура манастира средњовековне Србије“, Саопштења, 9, 7-45. Николић, Владимир (1896). Жича и Студеница, путописна црта из Србије. Земун: Издање Штампарије Симе Пајића. Новаковић, Стојан (1912): Законски споменици српских држава средњег века. Београд: СКА. Павловић, Добросав (1986): ,,У овом пустом крају беше ловиште зверова“. Зборник радова: Осам векова Студенице. Београд: Издање Светог Архијерејског Синода СПЦ, 329-335. Петровић, Миодраг (1998): Архимандритско достојанство Светога Саве, у Међународни научни скуп – Свети Сава у српској историји и традицији. Београд: САНУ, 39-50. Поповић, Светлана (1993): Крст у кругу: архитектура манастира у средњовековној Србији. Београд: Републички завод за заштиту споменика, Просвета. Пурковић, Миодраг 1939–1940 (1940): ,,Попис села у средњевековној Србији“, Годишњак СФФ, IV/2, 53-160. Свети Сава (2008): Сабрани списи, приредио Димитрије Богдановић. Београд: Просвета. Симић, Василије (1956): ,,Резање мермера у Студеници и Чемерном“, Гласник ЕМ у Београду, XIX, 273-289. Стефан Првовенчани (2017): Сабрана дела, предговор, превод дела и коментари Љиљана Јухас Георгиевска, издање на старословенском Томислав Јовановић. Београд, Краљево: Српска књижевна задруга, Народна библиотека. Тарановски, Теодор (2004): Историја српског права у Немањићкој држави. Београд: Лирика. Теодосије (1988): Житија, приредио Димитрије Богдановић. Београд: Просвета, Српска књижевна задруга. Ћирковић, Сима (1974): ,,Студеничка повеља и студеничко властелинство“, Зборник ФФ у Београду, XII-1, 311-319. Филиповић, Миленко (1963): Структура и организација средњовековних катуна, у Симпозијум о средњовјековном катуну одржан 24. и 25. новембра 1961. године, Сарајево: Научно друштво СР Босне и Херцеговине, 45-114. Шафарик, Јанко (1862). ,,Хрисовуља цара Стефана Душана којом оснива манастир Св. Архангела Михаила и Гаврила у Призрену године 1348?“ , Гласник ДСС, XV, 264-283. Шкриванић, Гавро 1952-1953 (1954): ,,Жичко епархијско властелинство“, Историјски часопис, IV, 147-172. Шкриванић, Гавро (1967): ,,Студеничко властелинство (1183-1190)“, Богословље, 1-2, 9-19. Шкриванић, Гавро (1974). Путеви у средњовековној Србији. Београд: Новинско-издавачко предузеће ,,Туристичка штампа“.
Published
2019-01-27