ОД ДУКЉЕ ДО БАРА. СТВАРАЊЕ БАРСКЕ АРХИЕПИСКОПИЈЕ1

  • Владан Станковић Међународни центар за православие студије, Ниш Центар за црквеие студије, Ниш - Србија

Abstract

Апстракт: У раду ће бити приказаие околности у којима је настала Барска архиепископија, позивајући се на традицију старе Дукље. Уздизање Барске епископије у ранг архиепископије треба тражити у вешто вођеној политици дукљанских владара и троуглу који су чинили Византија, Свето римско царство немачког народа и Римска курија.

References

Извори
Constantine Porphyrogenitus (1967), De administrando imperio, ed. R. J. Jenkins, Washington DC.
Darrouzès, J. (1981), Notitiae episcopatuum Ecclesiae Constantinopolitanae,
Paris.
Karbić, D. (2006), Thomae Archidiaconi Spalatensis Historia Salonitanorum atque Spalatinorum pontificum, ed. D. Karbić, M. Matijević-Sokol, J.R. Sweeney, Budapest - New York.
Mansi, J.D. (1760), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio IV, Florentiae.
Mansi, J.D. (1761), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio VI, Florentiae.
Mansi, J.D. (1764), Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio X, Florentiae.
Thalloczy L. Jiricek C. Sufflay E. (1913), Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia I, Vindobonae.
Živković, T. (2009), Gesta regum Sclavorum I, Beograd.
Литература
Антоновић М. (2003), Град и залеђе, Београд.
Антоновић М. Мишић С. (2010), „Насељени градови“ у делима
Константина Порфирогенита, у: Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља, Београд, 183-184.
Антоновић М. (2012), Од Дукље до Зете: Србија и Зета крајем XII века и у првој половини XIII, у: БИГ III, Београд, 85-94.
Благојевић М. (2011), Немањићи и државност Дукље-Зете-Црне Горе, у: Зборник Матице српске за историју 83, Нови Сад, 7-24.
Благојевић М. (2011), Српска државност у средњем веку, Београд.
Ћирковић С. (1998), „Насељени градови“ Константина Порфирогенита и најстарија територијална организација, ЗРВИ 37, Београд, 9-32.
Ћирковић С. (1997), Срби у хришћанској екумени средњег века, у: Рабоници, војници и духовници, Београд, 385-396.
Ћук, Р. (1986), Венеција и Србија, Београд.
Историја cрпског народа I (1981), Београд.
Историја Црне Горе 1 (1967), Титоград.
Калић Ј. (1979), Црквене прилике у српским земљама до стварања архиепископије 1219, у: Сава Немањић - Свети Сава. Историја и предање, Београд, 27-52.
Коматина П. (2012), Србија и Дукља у делу Јована Скилице, ЗРВИ 49, Београд, 159-186.
Коматина П. (2011), Византијска титула Константина Бодина, ЗРВИ 48, Београд, 61-75.
Линч Џ. (1999), Историја средњовековне цркве, Београд.
Максимовић Љ. (1996), Покрштавање Срба и Хрвата, ЗРВИ 35, Београд. 155-174.
Максимовић Љ. (2008), Северни Илирик у VI веку, у: Византијски свет и Срби, Београд, 17-60.
Митровић К. (2010), Бар, у: Лексикон градова и тргова средњовековних српских земаља, Београд, 24-27.
Morris C. (1989), The Papal Monarchy. The Westren Church from 1050 to 1250,
Oxford.
Orphanos M. (2004), Јелиснско и латинско богословско поимање исхођења духа светога, у: 950 година од великог раскола (1054) и 800 година од пада Цариграда у руке крсташа (1204), Београд, 53-60.
Острогорски Г. (1959), Историја Византије, Београд.
Пириватрић С. (1998), Самуилова држава, Београд.
Станковић В. (2014), Карта као помоћно средство у медијавистици, у: НИСУН 3, Ниш, (у штампи).
Шкриванић Г. (1975-79), Monumenta cartographica Jugoslaviae I - II, Београд. Živković T. (2008), Constantine Porphyrogenitus kastra oikoumena in the sothern slavsprincipalites, in: Historical review 57, Belgrade, 9-28.
Живковић Т. (2004)а, Црквена организација у српским земљама, Београд. Живковић Т. (2005), Два питања из времена владавине краља Бодина, ЗРВИ 42, 45-59.
Живковић Т. (1997), Етничке промене на територији данашње Србије у периоду од VI до Xвека, Етнографског института САНУ, књ. XLV, Београд, 89-100.
Живковић Т. (2002), Јужни Словени под византијском влашћу (600-1025),
Београд.
Живковић Т. (2004)б, О такозваном сабору на Дувањском пољу, у: Зборник за историју БиХ 4, 45-65.
Published
2014-11-10