РАДОВИ СЛИКАРСКЕ ПОРОДИЦЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ- РАФАИЛОВИЋ У МАНАСТИРУ САВИНА

  • Марина Матић
Keywords: сликарска радионица Димитријевић-Рафаиловић, манастир Савина, XVIII век, Бока Которска, иконопис, зографска традиција.

Abstract

Текст се бави делима сликарске радионице Димитријевић-
Рафаиловић у манастиру Савина која припада XVIII веку. Ова породица имала је дугу
сликарску традицију (1680–1860), те готово да нема цркве у Боки, па и много шире, коју
не красе бар нека дела из њиховог опуса. Њихово конзервативно сликарство у многоме
је утицало на формирање укуса и схватања ликовног израза у овој локалној средини,
али, у извесној мери, и на ограничавање прекомерне експанзије западних уплива дуж
источнојадранске обале. У тексту предочавамо нова теренска истраживања и нове
синтезе. Неке од њих су отклониле вишедеценијске нејасности и нетачности о
делатности ове радионице.

References

Аврамовић, Ј. (1868): „Надпис на дверима старе цркве Ман. Савине“. у: Србско-
далматинскiй магазинь за годину 1868, 163.
Berić, D. (1955): „Nekoliko ikona bokeljskih slikara Dimitrijevića-Rafailovića“. у:
Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 9, 269–303.

Вујичић, Р. (1980): „Иконописна дјела Димитрија Даскала у Рисну“. у: Бока 12,

213–221.

Вујичић, Р. (1982): „Иконописна дјела бококоторских сликара у региону
Скадарског језера“. у: Гласник ЦАНУ (Одјељење умјетности, књ. 4), 137–148.
Vujičić, R. (1987): „O duborezačkoj delatnosti bokokotorskih ikonopisaca“. у: Бока
19, 143–156.
Вујичић, Р. (1991): „Иконописна дјела бококоторских сликара у манастиру
Пиви“. у: Четиристо година манастира Пива, ур. Јован Р. Бојовић, Титоград, 109–113.
Гергова, И. (2006): Поменици от Македония в бьлгарски сбирки. София: Акад.
изд. проф. М. Дринов.
Живковић, М. (2012): „Иконе бококоторског сликара Димитрија у манастиру
Дубочици код Пљеваља“. у: Саопштења XLIV, 163–190.
Живковић, М. (2013): „Икона Богородице са Христом и Светим Николом из
манастира Свете Тројице у Пљевљима. Прилог проучавању сликарског опуса Максима
Тујковића“. у: Зборник Матице српске за ликовне уметности 41, 9–31.
Кријешторац, Т. (2002): Бококоторски иконописци Димитријевићи-
Рафаиловићи, каталог, Пераст: Културни центар „Јадран-Арт“.
Мазалић, Ђ. (1936): „Старе иконе и друго“. у: Гласник Земаљског музеја у Босни
и Херцеговини, бр. 48, 49–72.
Матић, М. (2015): Манастир Савина у XVIII веку. Докторска дисертација,
Београд: Филозофски факултет.
Медаковић, Д. (1978): Манастир Савина – Велика црква, ризница, рукописи.
Београд: Филозофски факултет.
Мијовић, П. (1960): Бококоторска сликарска школа XVII–XIX вијека – Зограф
даскал Димитрије. Титоград: Историски институт НР Црне Горе.
Миковић, Д. (1935): „Иконописци Димитријевићи-Рафаиловићи“. у: Гласник
Народног универзитета Боке Которске, бр. 4–6, 8–10.
Momirović, P. (1954): „Carske dveri manastira Žitomislića u Hercegovini“. у: Naše
starine II, 99–112.
Песторић, В. (2005): „Попис књижног фонда православних цркава на подручју
Општине Херцег-Нови“. у: Бока 25, 213–248.
Петковић, Ј. (1930): Споменица манастира Савине (пригодом прославе
деветскогодишњице Мале савинске цркве 1030–1930). Херцег Нови: Манастир Савина.
Раичевић, С. (1996): Сликарство Црне Горе у Новом вијеку. Подгорица:
Црногорска академија наука и умјетности.
Ракић, З. (1998): Радул – српски сликар XVII века. Нови Сад: Галерија Матице
српске.
Ракић, З. (2006): „Бококоторски сликар Димитрије и манастир Морача“. у:
Манастир Морача (ур. Б. Тодић, Д. Поповић), Београд: Балканолошки институт САНУ,
213–240.
Ракић, З. (2015): „Фрагмент житијне иконе Свете Варваре у цркви Светог Ђорђа
у Сутвари (Горњи Грбаљ)“. у: Бока 35, 241–257.
Петрановић, Герасим, (1879): „Биљешке“. у: Шематизам православне епархије
Бококоторско-дубровачке за годину 1879, 28–29.
Серафимова, А.(1998): „Прилог проучавању иконостасних крстова на Балкану“.
у: Манастир Црна Ријека и свети Петар Коришки, ур. Драгиша Бојовић, Приштина–
Београд, 149–162.
Стојановић, Љубомир, (1902): Стари српски записи и натписи I, Београд:
Српска Краљевска Академија.


711

Стојановић, Љ. (1903): Стари српски записи и натписи II. Београд: Српска
Краљевска Академија.
Стошић, Љ. (2011): „Иконостас Максима Тујковића у Никољцу код Бијелог
Поља“. у: Ђурђеви Ступови и Будимљанска епархија, ур. Милан Радујко, Беране–
Београд, 631–638.
Stošić, Lj. (2014): „The Bay of Cattaro (Kotor) School of Icon-Painting 1680–1860“.
Balcanica XLV, 187–202.
Стратимировић, Ђ. (1894): „Натпис на царским дверима у малој цркви
манастира Савине“. у: Шематизам православне епархије Бококоторске, Дубровачке и
Спичанске за 1894 годину, 37–39.
Стратимировић, Ђ. (1895): „Цркве у Драчевици“. у: Споменик XXVIII – О
прошлости и неимарству Боке Которске, Београд: Српска Краљевска Академија, 26–40.
Тодић, Б. (2013): Српски сликари од XIV до XVIII века I, II. Нови Сад;
Петроварадин: Платонеум; Покрајински завод за заштиту споменика културе.
Томић, Г. (1957): Бококоторска иконописна школа XVII–XIX век, Београд:
Народни музеј.
Ћоровић-Љубинковић, М. (1965): Средњевековни дуборез у источним
областима Југославије. Београд: Научно дело.
Црногорчевић, М. (1896): „Биљешке о српским живописцима“. у: Шематизам
православне епархије Бококоторске, Дубровачке и Спичанске за за 1896, 48.
Шеровић, Д. П. (1937): „Стари записи и натписи“. у: Гласник Народног
универзитета Боке Которске, бр. 1–3, 48–52.
Шеровић, Д. П. (1940): „Стари записи и натписи“. у: Гласник Народног
универзитета Боке Которске, бр. 1–4, 47–49.
Published
2019-10-10