СЕМАНТИКА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ У ПОЕЗИЈИ ПРАВОСЛАВНОГ ЛИТУРГИЈСКОГ БОГОСЛУЖЕЊА

  • Драган Ашковић
Keywords: црквено певање, литургијско песништво, семантика, псалми, химне.

Abstract

Богату и сложену православну богослужбену песничку ризницу
сачињавају песме чије време настанка сеже (далеко) у прошлост. Основна
карактеристика данашњег православног богослужења јесте певање, али искључиво и
само као интерпретација постојећих црквених песама. Ова чињеница доприноси
схватању да је православље засновано искључиво на чувању предања. Због тога се код
Срба, а и шире, потреба за слободним и животворним богослужбеним песништвом у
последњих стотинак година испољава једино на прећутно дозвољеном музичком плану.
Циљ рада је да се на основу литургијских терминā, који се односе на певање,
идентификује њихово изворно значење.

References

Ашковић, Д., Ранковић, З. (2015): „Богослужбено песништво и памћење: прилог
поимању рефрена“. у: Богословље LXXIV/2, 186–194.
Герцман, Е. (2006): Языческие и христианские музыкальные древности. Санкт-
Петербург: ООО „Лебедушка“.
Глумац, Д. (1937–1939): Граматика старо-јеврејског језика. Београд: издање
пишчево.
58 Hajdeger 1982, 171.


685

Гостушки, Д. (1977): Уметност у недостатку доказа. Београд: Српска
књижевна задруга.
Ердељан, М. (2008): Увод у Свето писмо Старога завета – посебни увод. (у
редакцији Илије Томића), Фоча – Београд.
Јакшић, Д. (1934): Живот и учење Св. Јована Златоуста. Сремски Карловци:
Свети архијерејски синод.
Кавасила, Н. (2002): Тумачење свете Литургије. са грчког изворника превео С.
Јакшић, Нови Сад: Беседа.
Карташов, А. (1995): Васеленски сабори. том I, Београд: ФИДЕБ Издавачка
установа Епархије банатске.
Петковић, С. (1935): Речник црквенословенскога језика. Сремски Карловци:
Српска манастирска штампарија.
Полный православный богословскїй Энциклопедическїй Словарь, Томь I (1913):
Санкт-Петербургъ: П. П. Сойкина.
Православная энциклопедия (2002): Тoм V. Под редакцией Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II, Москва.
Ракић, Р. Б. (2004): Библијска енциклопедија II Љ – Ш. Србиње – Београд:
Академија Светог Василија Острошког.
Ранковић, З. (2007–2008): „Пасхална херувимска песма у српскословенском
преводу“. у: Археографски прилози 29–30, 267–271.
Ранковић, З., Ашковић, Д. (2014): „О једном античком елементу у
православном богослужењу“. у: Богословље LXXIII/1, 263–274.
Томић, И. (2014): Речник јеврејскога библијскога језика. Београд: Православни
богословски факултет и Институт за теолошка истраживања.
Трифуновић, Ђ. (1970): „Стара српска црквена поезија“. у: О Србљаку, Београд:
Српска књижевна задруга, 9–93.
Фундулис, Ј. (2004): Литургика I: Увод у свето богослужење. превод са грчког
језика Коста Симић, Краљево.
Adam, A. (1993): Uvod u katoličku liturgiju. II izdanje, Zadar: Hrvatski Institut za
liturgijski pastoral.
Balz, H., Schneider, G.: Exegetical Dictionary of the New Testament, vol. 3.
Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids.
Chantraine, P. (1968–1977): Dictionnaire Étimologique de la Langue Greecque.
Paris: Éditions Klincksieck.
Δρίτσας, Δ., Μπαλιάτσας, Δ., Καραμάτσκος, Δ. (2005): Λεξικό πρωτοχριστιανικῶν
Βυζαντινῶν καί νεότερων ορθοδόξων ὄρων, Ἀθιναῖ/: Ἔννοια έκδοσεις.
Ennery, M. (1981): Dictionnaire hebreu-français. Paris: Librairie colbo.
Gesenius, W. (1962): Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch, über das Alte
Testament. in verbindung mit Prof. Dr. H. Zimmern, Prof. Dr. W. Max Müller u. Prof. Dr. O.
Weber, Bearbeitet von Dr. Frants Buhl Professor an der Universität Kopenhagen,
Unveränderter neudruck der 1915 Erschienenen 17. Auflage, Springer-Verlag Berlin /
Göttingen / Heidelberg.
Golemović, D. (2005): Etnomuzikološki ogledi. Beograd: Art grafik: Biblioteka XX
vek.
Hajdeger, M. (1982): Mišljenje i pevanje. Beograd: Nolit.
Havelok, E. A. (1991): Muza uči da piše. Novi Sad: Svetovi.
Hercman, J. (2004): Vizantijska nauka o muzici. Beograd: Clio.
Jenni, Е., Westermann, C. (1976): Theologisches Handwörterbuch zum Alten
Testament. Zwei Bände, Chr. Kaiser Verlag München, Theologischer Verlag Zürich.


686

Lesky, A. (2001): Povijest grčke književnosti. Zagreb: Golden marketing.
Λεύσι, Λ. (2003): Ιστορία της ελληνικής μουσικής. Αθήνα: γκυρα.
Lust, J., Eynikel, E., Hauspie, K. (2003): A Greek-English Lexicon of the Septuagint.
Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.
Miklosich, F. (1862–1865): Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Vindobonae:
Guilelmus Braumueller.
Rečnik književnih termina (1986): Gl. ur. Miloš Stambolić, Beograd: Institut za
književnost i umetnost u Beogradu, Nolit.
Skok, P. (1972): Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. knjiga druga (K
– poni), Zagreb: Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti.
Theological Dictionary of the New Testament, vol. I, vol. VIII (Edited by G.
Friedrich), Michigan: WM. B. Eermans publishing Company, Grand Rapids.
The Oxford Dictionary of Byzantium. vol. 2 (Editor in Chief A. P. Kazhdan), New
York, Oxford: Oxford Univerziti Press.
Wellesz, E. (1961): A history of byzantine music and hymnography. Second edition
revised and enlarged, Oxford: At the clarendon press.
Published
2019-10-10