О ПРОБЛЕМИМА ПРЕВОЂЕЊА РЕЛИГИЈСКЕ ТЕРМИНОЛОГИЈЕ СА ФРАНЦУСКОГ НА СРПСКИ ЈЕЗИК: ПРИМЕР „ТЕОЛОГИЈА БОЛЕСТИ“ ЖАН-КЛОД ЛАРШЕА

  • Иван Н. Јовановић
Keywords: религијска терминологија, преводни еквиваленти, моносемија, полисемија, синонимија, француски језик, српски језик.

Abstract

У раду се бавимо анализом превода неколико религијских термина
у делу „Теологија болести“1 Жан-Клод Ларшеа2 са француског на српски језик, како
бисмо указали на проблеме са којима се преводилац суочавао приликом одабира одре-
ђених преводних еквивалената. Полазећи од ситуативног (денотативног) теоријског
модела превођења и принципа функционалне еквиваленције, посебну пажњу ћемо
усмерити на типове семантичких релација (моносемија, полисемија, синонимија)
између француских и српских религијских термина, с обзиром на то да је француска
православна терминологија заснована на грчким и латинским, а српска на грчким и
црквенословенским позајмљеницама. Такође ћемо показати да је преводилац у
појединим случајевима употребио неадекватне преводне еквиваленте и да није јасно
изнијансирао значења датих лексема у одговарајућем контексту. На крају рада, даћемо
абецедни приказ религијских термина из „Теологије болести“ и њихов превод на српски
језик у теолошком дискурсу.

Author Biography

Иван Н. Јовановић

 

T

References

Вујовић, А. (2012): Француски језик за студенте теологије. Београд: Институт
за теолошка истраживања/Православни богословски факултет Универзитета у Београду.
Dumas, F. (2009) : L’orthodoxie en langue française. Perspectives linguistiques et
spirituelles. Iasi: Demiurg.
658

Jakimovska, S. (2015): „Les relations sémantiques des termes orthodoxes
macédoniens et français de point de vue traductologique“. Filolog (ur. Petar Penda), knjiga VI,
254–262.
Кнежевић, И. (2010): Теолошки дискурс енглеског и српског језика. Лексичко-
семантички и стилистички проблеми превођења. Београд: Институт за теолошка
истраживања/Православни богословски факултет Универзитета у Београду.
Кнежевић, И. (2013): „Ускостручни термини у теолошким академским
радовима“. у: Теолингвистичка проучавања словенских језика (ур. Јасмина Грковић-
Мејџор, Ксенија Кончаревић). Београд: САНУ, књига 5, 113–129.
Krstić, N. (2008): Francuski i srpski u kontaktu. Struktura proste rečenice i
prevođenje. Novi Sad/Sremski Karlovci: Izdavačka Knjižarnica Zorana Stojanovića.
Ladmiral, J. R. (1994): Traduire : théorèmes pour la traduction. Paris: Gallimard.
Мејџор-Грковић, Ј. (1996): „Најстарија словенска писменост и адаптација
библијских имена у источној и западној традицији“. у: Основни принципи превођења
религијске терминологије (ур. Мирјана Крајнов). Нови Сад: Извршно веће АП
Војводине, 29–36.
Novakov, P. (2007): „On translating fine arts and religious texts from Serbian to
English“. Language for specific purposes: conference proceedings (ur. Igor Lakić, Nataša
Kostić). Podgorica: Institut za strane jezike, 118–125.
Picoche, J. (1997): Précis de lexicologie française. Paris: Klincksieck.
Popović, M. (2005): Reči francuskog porekla u srpskom jeziku. Beograd: Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva.
Поповић, М. (2009): Лексичка структура француског језика: морфологија и
семантика. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
Прохорова, А. (2009): „Правни термини у религиозном контексту“. у: Српска
теологија данас (ур. Богољуб Шијаковић), књ. 1, 333–340.
Ракић, Р. (1996): „Проблеми превођења религијске терминологије“. у: Основни
принципи превођења религијске терминологије (ур. Мирјана Крајнов). Нови Сад:
Извршно веће АП Војводине, 37–42.
Савић, С. (1996): „Религијски дискурс“. у: Основни принципи превођења
религијске терминологије (ур. Мирјана Крајнов). Нови Сад: Извршно веће АП
Војводине, 17–27.
Serbane, A. (2008): „Enjeux et défis de la traduction des textes religieux :
prolégomènes à une étude des choix identitaires en Transylvanie“. Cahiers d’études religieux.
Recherches interdisciplinaires, volume 4, 2–8.
Сибиновић, М. (2009): Нови живот оригинала. Увод у превођење. Београд:
Просвета/Алтера/Удружење научних и стручних преводилаца Србије.РечнициКлајн, И., Шипка, М. (2010): Речник страних речи и израза. Нови Сад:
Прометеј.
Grand Robert de la langue française (2008): Paris: Robert.
Речник српскога језика (2007): Нови Сад: Матица српска.
Rey, A., Tomi, M. (2006): Dictionnaire historique de la langue française. tome 1,
Paris: Le Robert.
Rey, A., Tomi, M. (2006): Dictionnaire historique de la langue française. tome 2,
Paris: Le Robert.
659

Rey, A., Tomi, M. (2006): Dictionnaire historique de la langue française. tome 3,
Paris: Le Robert.
Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1887‒1891): Zagreb: Jugoslavenska
akademija znanosti i umjetnosti, dio III.
Skok, P., (1972): Etimologijski rečnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. knjiga 2,
Zagreb: Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti.
Trésor de la langue française en 16 volumes (2005): Paris: CNRS.КорпусLarchet, J. C. (2001): Théologie de la maladie. Paris: Cerf.
Ларше, Ж. К. (2008): Теологија болести. Ниш: Центар за црквене студије/Арс

Либри.
Published
2019-10-10