СРПСКОСЛОВЕНСКЕ ОДЛИКЕ ЈЕЗИКА ПУТОПИСА АНДРЕЈА ПЕТКОВИЋА ИЗ 1734. ГОДИНЕ

  • Надежда Д. Јовић
Keywords: Поклоњеније гробу Господњу, српскословенски језик, фонетика, морфологија.

Abstract

Рад се бави фонетским и морфолошким српскословенским
одликама језика путописа Андреја Петковића Поклоњеније гробу Господњу из 1734.
године. Фонетске одлике су заступљеније, а морфолошке разноврсније али слабије
потврђене. Уочене су и неке рускословенске црте. Прати се поштовање
српскословенске норме, а резултати се пореде са особинама неких српскословенских
текстова из прве половине 18. века.

T

References

Белић, А. (2006): Историја српског језика. Изабрана дела А. Белића; том. 4,
приређивач А. Младеновић. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства.
Грицкат, И. (1970): „Белешке о језику Ђорђа Бранковића“, Зборник за
филологију и лингвистику XIII/1, Нови Сад, 85–101.
Грицкат, И. (1972): Актуелни језички и текстолошки проблеми у старим
српским ћирилским споменицима. Београд: Народна библиотека СР Србије.
Грицкат, И. (1976): „Језик српских путописа из XVII и с почетка XVIII века“,
Зборник историје књижевности, књ. 10. Београд: САНУ, 297–322.
Даничић, Ђ. (1874): Историја облика српскога или хрватскога језика до
свршетка XVII вијека. Београд.
Драгин, Н. (2008): „О три култна списа из позног периода српске редакцијске
писмености“, Зборник Матице српске за филологију и лингвистику LI/1, Нови Сад, 53–
66.
Ђорђић, П. (1975): Старословенски језик. Нови Сад: Матица српска.
Ивић, П., Бошњаковић, Ж., Драгин, Г. (1994): Банатски говори шумадијско-
војвођанског дијалекта, Прва књига: увод и фонетизам. Српски дијалектолошки
зборник XL, Београд.
Ивић, П., Бошњаковић, Ж., Драгин, Г. (1997): Банатски говори шумадијско-
војвођанског дијалекта, Друга књига: морфологија, синтакса, закључци, текстови.
Српски дијалектолошки зборник XLIII, Београд.
Ивић, П. (2001): Дијалектологија српскохрватског језика: увод и штокавско
наречје; приредио Драгољуб Петровић, Целокупна дела П. Ивића; т. 2. Сремски
Карловци – Нови Сад: Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Јовић, Н. (2012): „Неке фонетске карактеристике друге књиге Хроника Ђорђа
Бранковића“, у: С. Бугарски, Љ. Степанов (ред.), Државотворна идеја тројице српских
великана: Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије, Зборник радова са
међународног научног скупа, Темишвар, 11–12. 11. 2011, Темишвар: Савез Срба у
Румунији, 77–85.
Јовић, Н. (2013): „Фонетске одлике путописа Андреја Петковића из 1734.
године“, Годишњак за српски језик, Година XXVI, број 13, Ниш: Филозофски факултет,
253–264.
Јовић, Н. (2016 а): „О графији и правопису путописа Андреја Петковића из
1734. године“, Годишњак за српски језик, Година XXVII, број 14, Ниш: Филозофски
факултет, 137–155.
Јовић, Н. (2016 b): „Морфолошке одлике рукописа Поклоњеније гробу
Господњу (1734) Андреја Петковића“, Исходишта 2, Темишвар: Савез Срба у Румунији,
Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 47-67.
Кречмер, А (2008): Ђорђе Бранковић, Хронике славеносрпске, Приредила Ана
Кречмер, Критичка издања српских писаца VII. Београд: САНУ.
Куљбакин, Ст. М. (1930): Старословенска граматика. Београд: Државна
штампарија Краљевине Југославије.
593

Младеновић, А. (1977): „Напомене о српскословенском језику“, Зборник за
филологију и лингвистику XX/2, Нови Сад, 1–20.
Младеновић, А. (2008): Историја српског језика: одабрани радови. Београд:
Чигоја штампа.
Младеновић, А. (2008 а): „Филолошке белешке о једном српскословенском
тексту из 1720. године“, Јужнословенски филолог LXIV, Београд, 239–246.
Николић, С. (1987): Старословенски језик I, Правопис, гласови, облици.
Београд: Научна књига.
Петковић, С. (1935): Речник црквенословенскога језика. Сремски Карловци.
Петковић, А. (2008): Поклоњење гробу Господњем 1743, Приредио Стеван
Бугарски. Темишвар: Савез Срба у Румунији.
Словњик: Slovník jazyka staroslověnského, ČSAV (Slovanský ústav). Praha, 1–52,
1958–1997.
Стевановић, М. (1986): Савремени српскохрватски језик (граматички системи
и књижевнојезичка норма) I. Увод, фонетика, морфологија. Београд: Научна књига.
Толстој, Н. И. (2004): Студије и чланци из историје српског књижевног језика.
Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина, Матица
српска.
Цветковић Теофиловић, И. (2016): Језик совершени. Ниш: Филозофски
факултет.
Brozović, D., Ivić, P. (1988): Jezik srpskohrvatski/ hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski,
Izvadak iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod
„Miroslav Krleža“.
Published
2019-10-16