РЕЛИГИЈСКО И МИТСКО ДИВНО ЧУДО МИОДРАГА ПАВЛОВИЋА

  • Јелена С. Младеновић
Keywords: религија, мит, поезија, спасење, храм.

Abstract

Спев Дивно чудо (1982) представља једно од најзагонетнијих дела
Миодрага Павловића. Као песник религиозне оријентације, он митске и религијске
садржаје уграђује у јединствене поетске слике кроз преобликовање старих симбола.
Заустављајући ход историје и бирајући мистичну планину Ртањ за место „догађања“,
у овом спеву се ствара митски тренутак вечите садашњости, односно долазак
„будућега века“ и испуњење есхатолошког времена вечности, док се истовремено
реализује песникова поетичка и хуманистичка визија спасења. Преплићући религијске и
митске обрасце, хришћанско и паганско, Павловић после „грчког“ и „византијског
чуда“ пише о „дивном чуду“ које и на формалном, и на садржинском плану представља
„целину која спасава“.

References

Библија или Свето писмо Старога и Новога завјета (1998). (прев. Ђ. даничић,
В. Караџић) Београд: Југословенско библијско друштво.
Бојовић, Д. (2009): Трпеза премудрости. Београд: Друштво Рашка школа -
Ниш: Центар за црквене студије.
Бојовић, Д. (2014): „Поетика чуда“. у: Зборник Матице српске за књижевност
и језик, књ. 62, св. 3, 639-648.
Булгаков, С. Н. (1991): Православље : преглед учења православне цркве. Нови
Сад : Књижевна заједница Новог Сада.
Булгаков, С. Н. (2011): О јеванђелским чудима. Београд: Логос.
Георгијева, А. (2000): „Чудесно као обележје жанра у прози“. у: Ајдачић, Д.
(ур.). Чудо у словенским културама. Београд: Научно друштво за словенске уметности и
културе - Нови Сад: Апис, 89-97.
Делић, Ј. (2010): „Уз поетику Миодрага Павлоића“. у: Делић, Ј. (ур.). Песничка
и књижевна мисао Миодрага Павловића. Београд: ИКУМ – Учитељски факултет, 47-60.
Деспић, Ђ. (2008): Порекло песме: потенцијал интертекстуалности у поезији
Миодрага Павловића. Зрењанин: Агора.
Ђорђевић, Ч. (1997): Песниково свевидеће око. Београд: Просвета.
Елијаде, М. (2003). Свето и профано. Сремски Карловци - Нови Сад :
Издавачка књижарница Зорана Стојановића.
Зорић, П: (2002): Похвала светлости. Београд: Гутенбергова галаксија.
Коцић, З. (1996): Ртањска светила. Ниш: Просвета.
Лихачов, Д. С. (1972): Поетика старе руске књижевности. Београд: СКЗ.
Лома, А. (2000): „Порекло и изворно значење словенске речи чудо“. у: Ајдачић,
Д. (ур.). Чудо у словенским културама. Београд: Научно друштво за словенске
уметности и културе - Нови Сад: Апис, 7-22.
Младеновић, Јелена (2014): „Сусрет са анимом као рођење поезије“. у: Свеске,
год. 25, бр. 14, 44-50.
Поповић, Д. (2000): „Чудотворења светог Саве српског“. у: Ајдачић, Д. (ур.).
Чудо у словенским културама. Београд: Научно друштво за словенске уметности и
културе - Нови Сад: Апис, 138-156.

Evdokimov, P. (2009). Pravoslavlje. Beograd: Službeni glasnik.
Published
2019-10-10