ЕПИСТОЛОГРАФИЈА КАО РЕТОРИЧКИ И КЊИЖЕВНИ ЖАНР

  • Марко М. Ђорђевић
Keywords: епистолографија, реторика, књижевност, писмо, епистола (посланица), жанр, комуникација.

Abstract

раду се разматра проблем епистолографије у оквиру жанровске
структуре реторике. Епистолографија је дуго и неоправдано изостављана из система
реторичких жанрова. На основу савремених схватања о тзв. динамичким
структурама, епистола се посматра као реторички, али као и књижевни жанр. Иако
је и савремена реторика евидентно изгубила интересовање за писмо, епистолу
(посланицу), посланица још увек опстаје у богослужбеној пракси као део службе који
обухвата читање апостолских посланица, док писмо у свакодневном општењу људи
опстаје, али као застарео (несавремени вид) комуницирања или као чин
административног општења.
У лепој књижевности, епистоларна форма je доживљавала свој преображај у
оквиру епистоларног романа у XVIII веку, а савремени романсијери су писмо често
користили као облик документарне грађе који је тексту обезбеђивао аутентичност и
непосредност. Писмо је у животу савременог човека значајно изгубило традиционалну
функцију, а улогу писма преузело је комуницирање посредством интернета и нових
медија.

References

Бек, Х. Г. (1967): Путеви византијске књижевности. Београд: Српска
књижевна задруга.
Бојовић, Д. (2003): Свети Јефрем Сирин и српска црквена књижевност. Ниш,
Косовска Митровица: Центар за црквене студије, Филозофски факултет.
Брајовић, Т. (1995): Поетика жанра. Београд: Народна књига – Алфа.
Веселинов, И. (1974): Јован Стерија Поповић, Реторика, Зборник историје
књижевности САНУ, бр. 9, 1974. Београд: САНУ.
Ђорђевић, М. (2007): Беседништво код Срба. Ниш: Центар за црквене студије.
Јелић, В. (2001): Античка и српска реторика. Београд: Чигоја штампа.
Лешић.З. (2008): Теорија књижевности. Београд: Службени гласник.
Малетић, Ђ. (1858): Реторика, Београд, Правитељство књигопечатње Кнеж.
српске
Нушић. Б. (2009): Реторика. Београд: Чигоја штампа.
Петровић, С. (1995): Реторика. Београд: Савремена администрација.
Петровић, Д. (1998): Два епистолографа: Јелена Балшић и Епифаније
Премудри, у Српска књижевност у доба деспотовине, Дани српског духовног
преображења, V, Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“.
Станојевић, О., Аврамовић, С. (2002): Ars rhetorica – вештина беседништва.
Београд: Службени лист СРЈ.
Тодоров. Ц., Дикро, Ж. (2008): „Реторика и стилистика“, у: М. Радовић,
Књижевна реторика. Београд: Службени гласник.
Трифуновић, Ђ. (1974): Азбучник српских средњовековних појмова. Београд:
Вук Караџић.
Трифуновић, Ђ. (1967): Књижевност у школи – Стара српска књижевност.
Београд: ИЗ Југославија.
Трифуновић, Ђ. (1988): Српске посланице шеснаестог века. Крушевац: Багдала.
Цисарж, Б., Маринковић, Ж. (1969): Омилитика или теорија црквеног
говорништва, Београд: без имена издавача.
Чубелић, Т. (1969): „Усмена народна књижевност – реторички облици“, у: Увод
у књижевност, уредили Фран Петре и Здено Шкреб. Загреб: Знање.
Published
2019-10-10