THE HAGIOGRAPHIES OF SERBIAN MEDIEVAL RULERS AND COURTLY BODILY PLEASURES

  • Владимир Алексић
Keywords: Hagiography, Serbian Medieval Rulers, Bodily Pleasures, Festivities, History of Еveryday Life, Gifts of the Holy Spirit, The Feast of Holly Wisdom, Saint Sava, Domentian, Theodosius

Abstract

This short paper contextualizes three levels of investigation. The aim of the
first segment is to offer a general insight into the problem of contemporary studies of solemn
royal festivities in medieval Serbia, which is an important part of the research area usually
described by the term `the history of everyday life`. The second part explains the mutual
antipodean relation of bodily and spiritual pleasures at the courts of royalties and highest
clergy that may be found in the hagiographies of Serbian medieval rulers. This group of
sources has been investigated in line with the latest research approaches in the most recent
domestic literature based on the Theology of Creation Inspired by God and diffusion of the
Words of God. On this occasion a special attention is paid to the term The Feast of Holy
Wisdom. Finally, the last part attempts to link the above elaborated historical and literature
data with the old domestic fresco painting representations and written theological templates of
the seven Gifts of the Holy Spirit. Special attention has been paid to individual proprieties of
the seven Gifts of the Holy Spirit, which may be a key to decoding many structural elements of
the old hagiographies of the Serbian rulers. Two first chapters of The Vita of Saint Sava
written by the cleric Domentian are investigated in order to illustrate the proposed research
method. Hopefully, the comparing method may help us to create the full image and start a new
research line of this very important topic.

References

LiteratureAleksić 2007 = Алексић, Владимир (2013): Мотив змије у списима о Петру
Коришком Теодосија Хиландарца, Баштина 23, 79-90.
Artemi 2013 = Eirini, Artemi (2013): Дары Святого Духа по Исидору Пелусиоту
и Кириллу Александрийскому (часть 1) in: http://www.pemptousia.ru/2013/04/дары-
святого-духа-часть-1 (approached on 23. 05. 2016); Дары Святого Духа (часть 2)
http://www.pemptousia.ru/2013/04/дары-святого-духа-часть-2 (approached on 23. 05. 2016).
Bojanin 2005 = Бојанин, Станоје (2005): Забаве и светковине у средњовековној
Србији од краја XII до краја XV века, Београд, Историјски институт Београд.
Bojović 2009A = Бојовић, Драгиша (2009A): Духовна трпеза Теодосија
Хиландарца, у: Трпеза Премудрости, Рашка школа Београд – Центар за црквене студије
Ниш, 46-61.
Bojović 2009B = Бојовић, Драгиша (2009B): Трпеза Премудрости архиепископа
Данила Другог, у: Трпеза Премудрости, Рашка школа Београд – Центар за црквене
студије Ниш, 62-80.
Bojović 2011A = Бојовић, Драгиша (2011A): Вишња Премудрост и
Доментијанова свест о светости поезије, у: Премудрост у Светом Писму и српској
књижевности, Ниш, Филозофски факултет, 131-143.
Bojović 2011B = Бојовић, Драгиша (2011B): Трпеза Премудрости и Срби
(уместо поговора), у: Премудрост у Светом Писму и српској књижевности, Ниш,
Филозофски факултет, 164-165.
Davidov Temerinski 1984 = Давидов Темерински, Александра (1984):
Империјални смисао дечанског сликарства – уводна разматрања, у:
Ниш и Византија 2, Ниш, 241-252.
Djurić 1979 = Ђурић, Војислав (1979): Свети Сава и сликарство његовог доба,
у: Сава Немањић - Свети Сава. Историја и предање, Београд, 245-258.
Domentijan 2001 = Доментијан (2001): Житије Светог Саве. Предговор, превод
дела и коментари др. Љиљана Јухас-Георгиевска. Издање на српскословенском др.
Томислав Јовановић, Београд.
Đorđević 2008 = Ђорђевић, Иван (2008): Дарови Светог Духа у проскимидији
Богородичине цркве у Морачи (Gifts of the Holy Spirit in the Prothesis of the Church of the
Virgin of Morača), у: Студије српске средњовековне уметности, 182-199.
Gavrilović 2000 = Гавриловић, Зага (2000): Премудрост и човекољубље владара
у личности Стефана Немање. Примери у српској уметности средњег века,
Стефан Немања - Свети Симеон Мироточиви, Изд. САНУ, Београд, 281-293.
Haustein 1984 = Haustein, Eva (1984): Der Nemanjidenstammbaum. Studien zur
mittelalterlichen serbischen Herrscherikonographie, Bonn.
Janjić 2007 = Јањић, Драгана (2007): Преподобни Петар Коришки,
Београд – Лепосавић.
Krstić 2011А = Крстић, Дарко (2011): Премудрост у Светом Писму, у:
Премудрост у Светом Писму и српској књижевности, Ниш, Филозофски факултет, 12-
105.
Krstić 2011B = Крстић, Дарко (2011): Софиолошки оквир Савиног Житија
Светог Симеона, у: Премудрост у Светом Писму и српској књижевности,
Ниш, Филозофски факултет, 116-130.
Laudage-Leiverkus 2006 = Rittertum und höffische Kultur der Stauferzeit,
Köln - Weimar - Wien (ed. J. Laudage and Y. Leiverkus).
Lemajić 2007 = Лемајић, Ненад (2007): Извори и историографија о српском
средњем веку, Нови Сад, Филозофски факултет у Новом Саду.
Marjanović Dušanić 1994 = Марјановић Душанић, Смиља (1994): Мотив лозе
Јесејеве у доба Уроша Зборник Филозофског факултета у Београду, серија А:
Историјске науке 18, 119-125.
Meinert 2015 = Meinert, John M. (2015): Donum Habituale: Grace and the Gifts of
the Holy Spirit in St. Thomas Aquinas, unpublished PhD at the School of Theology and
Religious Studies Of The Catholic University of America Washington, DC
(file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/novo/New%20folder/Donum_Habituale_Grace_and_the
_Gifts_of_t.pdf/19/04/2016)
Petrović 2006 = Petrović, Sonja (2006): Charity, Good Deeds and the Poor in
Serbian Epic Poetry, in: Balcanica. Annuaire de l'Institut des études balkaniques 36, 51-69.
Radojčić 1982 = Радојчић, Светозар (1982): О Трпези Премудрости у српској
књижевности и уметности од раног XIII до раног XIV века, у: Одабрани чланци и студи-
је 1933–1978, Београд - Нови Сад, 223-229.
Radojčić Kostić 2006 = Радојчић Костић, Гордана (2006): Библиографија о
законодавству цара Стефана Душана (Bibliography of emperor Stefan Dušan's
legislation), Београд.
Stanojević 1937 = Станојевић, Станоје (1937): Историја српског народа у
средњем веку, Извори и историографија, Београд.
Subotin Golubović 2013 = Суботин Голубовић, Татјана (2013): Матија Властар,
Синтагма, Београд, Српска академија наука и уметности.
Teodosije 19923 = Теодосије, Житије Светог Саве (превео Лазар Мирковић,
превод редиговао Димитрије Богдановић) (19923), Београд.
Vojvodić 2007 = Војводић, Драган (2007): Од хоризонталне ка
вертикалној генеалошкој слици Немањића, Зборник радова Византолошког института
44, 296-312.
Published
2019-10-10